Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Amendement van de leden Asscher en Van den Hul over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren (Dossier 35300-VIII)
Amendement van de leden Asscher en Van den Hul over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN DEN HUL Ontvangen 19 september 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 01 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 560.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 204 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge examens in het vso af laten nemen door de eigen docent (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge examens in het vso af laten nemen door de eigen docent Motie begroting financiën Nr. 167 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over verhoging van het budget van de NPO voor audiodescriptie (Dossier 35300-VIII)
Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over verhoging van het budget van de NPO voor audiodescriptie Amendement begroting financiën Nr. 108 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Ontvangen 25 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 425 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DEN HUL Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat flexstuderen middels een systeem van betalen per studiepunt, een bestuursjaar doen, ondernemen of een andere extracurriculaire activiteit verrichten stimuleert en beter faciliteert; overwegende dat flexstuderen studenten die wegens chronische ziekte of een andere overmachtsituatie langer over hun studie doen, een financieel voordeel kan bieden, omdat zij betalen per behaalde studiepunt; constaterende dat studentenorganisaties graag meer mogelijkheden zien om per studiepunt te betalen; constaterende dat momenteel geen nieuwe instellingen tot de pilot kunnen worden toegelaten en er slechts een zeer beperkt aantal instellingen meedoet; verzoekt de regering, om een extra moment mogelijk te maken om meer instellingen tot de pilot toe te laten treden alsmede een klemmend beroep te doen op instellingen om deze kans te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 121 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Motie van het lid Asscher c.s. over opnemen van een percentage voor recent geproduceerde Nederlandse of Friestalige producties (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Asscher c.s. over opnemen van een percentage voor recent geproduceerde Nederlandse of Friestalige producties Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID WIERSMA C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204) (Dossier 35300-VIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 205 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Westerveld over monitoren van de geschatte effecten van de lesuitval op de kansenongelijkheid (t.v.v. 35300-VIII-222) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Westerveld over monitoren van de geschatte effecten van de lesuitval op de kansenongelijkheid (t.v.v. 35300-VIII-222) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 225 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 222 Voorgesteld 17 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de coronacrisis grote druk legt op het onderwijs en op leraren en dat het versneld testen van leraren niet binnen zeer korte termijn kan worden ingevoerd en daardoor – buiten de schuld van scholen of leraren om – steeds vaker sprake is van lesuitval; constaterende dat de inspectie terecht heeft aangegeven coulant te zullen zijn inzake de naleving van de urennorm; overwegende dat het overzicht van lesuitval en de effecten daarvan op de kansenongelijkheid scherp in de gaten gehouden moeten worden; verzoekt de regering, de lesuitval en de geschatte effecten op de kansenongelijkheid te monitoren, en de Kamer hierover te informeren voor het einde van het kalenderjaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over een meer proactieve rol voor onderwijsinstellingen bij stagediscriminatie (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een meer proactieve rol voor onderwijsinstellingen bij stagediscriminatie Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld 30 juni 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat stagediscriminatie een hardnekkig probleem is, terwijl stages wel een verplicht onderdeel zijn in het beroepsonderwijs; overwegende dat onderwijsinstellingen een meer proactieve rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat alle studenten een passende stageplaats vinden; constaterende dat de huidige garantieplicht er onvoldoende voor zorgt dat alle studenten zeker zijn van een stageplek; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat onderwijsinstellingen een meer proactieve rol vervullen, te beginnen met het omzetten van de garantieverplichting in een leveringsplicht, met als uitgangspunt dat studenten in het beroepsonderwijs niet alleen een stageplaats wordt aangeboden maar dat ze ook wanneer nodig actief worden begeleid bij een plaatsing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten op kansengelijkheid als gevolg van het lerarentekort inzichtelijk maken (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten op kansengelijkheid als gevolg van het lerarentekort inzichtelijk maken Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen, toch kosteloos onderwijs aanbieden (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen, toch kosteloos onderwijs aanbieden Motie begroting financiën Nr. 221 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld 10 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een groep leerlingen is die in deze coronacrisis niet naar school kan omdat het risico voor de eigen gezondheid of dat van een huisgenoot met een kwetsbare gezondheid te groot is; constaterende dat conform de wet het bevoegd gezag de verplichting heeft zorg te dragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces en daardoor een alternatief aan te bieden zoals afstandsonderwijs; constaterende dat dit niet voor elke leerling die niet naar school kan wordt aangeboden of dit in zeer wisselende kwaliteit gebeurt; constaterende dat er diverse initiatieven zijn waarbij afstandsonderwijs succesvol wordt aangeboden, maar hier vaak een prijskaartje aan hangt; constaterende dat onderwijs voor iedere leerling toegankelijk moet zijn; verzoekt de regering, om met onderwijsorganisaties, (oud-)docenten en aanbieders van afstandsonderwijs, een alternatief te ontwikkelen waardoor ieder kind dat tijdelijk niet naar school kan, toch kosteloos onderwijs kan volgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over modernisering van de wet gratis schoolboeken in verband met digitale hulpmiddelen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over modernisering van de wet gratis schoolboeken in verband met digitale hulpmiddelen Motie ...

Motie van de leden Van Meenen en Van den Hul over ondersteunen van de belangenvertegenwoordiging van vso-leerlingen (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Van den Hul over ondersteunen van de belangenvertegenwoordiging van vso-leerlingen Motie begroting financiën Nr. 217 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN DEN HUL Voorgesteld 10 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs niet worden vertegenwoordigd door het LAKS, aangezien zij juridisch onder de sector primair onderwijs vallen; overwegende dat het van belang is om leerlingen te betrekken bij en zeggenschap te geven over de invulling van beleid, afspraken en ambities in hun onderwijs; verzoekt de regering, de belangenvertegenwoordiging van de leerlingen van het vso te ondersteunen en deze een plek te geven aan alle relevante tafels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...