Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

87 resultaten

Schoolkostenmonitor 2015/2016 en uitvoering van de motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum (Dossier 34300-VIII)
Schoolkostenmonitor 2015/2016 en uitvoering van de motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2016 Op 31 mei 2016 heb ik de schoolkostenmonitor 2015/2016 ontvangen van Oberon onderzoek en advies. ...

Uitvoering motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 32) (Dossier 34300-VIII)
Uitvoering motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 32) Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2015 In reactie op het verzoek van het lid Rog om geïnformeerd te worden over de wijze waarop het kabinet uitvoering gaat geven aan de motie over het behouden van SLO voor Enschede (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 32) deel ik u het volgende mee. ...

Motie van het lid Siderius over strenger controleren van praktijklokalen (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Siderius over strenger controleren van praktijklokalen Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in praktijklokalen bij 72% van de controles sprake was van onvoldoende afscherming van bewegende delen bij machines of zelfs volledige afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen; overwegende dat het van belang is dat leerlingen in hun opleiding al veilig leren werken omdat dat op de werkvloer ook moet; verzoekt de regering, praktijklokalen op scholen strenger te controleren door middel van onaangekondigde inspecties én bij constatering van in gebreke blijven van het op orde brengen van de veiligheid in praktijklokalen, deze lokalen te sluiten totdat de veiligheid op orde is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Siderius en Van Meenen over scholen die geen diplomagericht onderwijs aanbieden uitzonderen van de ontvlechting van het speciaal onderwijs (Dossier 34300-VIII)
Motie van de leden Siderius en Van Meenen over scholen die geen diplomagericht onderwijs aanbieden uitzonderen van de ontvlechting van het speciaal onderwijs Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN MEENEN Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is om het speciaal onderwijs te ontvlechten; constaterende dat deze ontvlechting voor tyltylscholen (voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking) betekent dat scholen qua leerlingenaantal onder de opheffingsnorm komen en de deuren moeten sluiten; constaterende dat deze ontvlechting van tyltylscholen een grote sta-in-de-weg kan zijn voor de ontwikkelkracht van deze scholen; verzoekt de regering, scholen voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking die geen diplomagericht onderwijs aanbieden uit te zonderen van de ontvlechting van het speciaal onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grashoff c.s. over een vergoeding voor het lopen van coschappen (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Grashoff c.s. over een vergoeding voor het lopen van coschappen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Amendement van de leden Monasch en Van Veen dat het budget met 500.000 euro verhoogd voor activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS (Dossier 34300-VIII)
Amendement van de leden Monasch en Van Veen dat het budget met 500.000 euro verhoogd voor activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS Amendement begroting financiën Nr. 101 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN VEEN Ontvangen 30 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 34300-VIII)
Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2016 Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Gewijzigde motie van het lid Grashoff c.s. (t.v.v. 34300-VIII, nr. 58) over behouden van meervoudige schooladviezen (Dossier 34300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Grashoff c.s. (t.v.v. 34300-VIII, nr. 58) over behouden van meervoudige schooladviezen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 77 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Toetreding Nederland tot het Unesco Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water 2001 (Dossier 34300-VIII)
Toetreding Nederland tot het Unesco Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water 2001 Brief regering begroting financiën Nr. 146 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2016 Hierbij informeer ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, over de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar ratificatie van het UNESCO Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water uit 2001 (hierna: Unesco 2001 of het Verdrag). ...

Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 29) over de top vijf human capital-ambitie (Dossier 34300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 29) over de top vijf human capital-ambitie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Motie van de leden Siderius en Jasper Van Dijk over daadwerkelijke besteding van onderwijsgeld in de klas (Dossier 34300-VIII)
Motie van de leden Siderius en Jasper Van Dijk over daadwerkelijke besteding van onderwijsgeld in de klas Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 9 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolbesturen in 2013 en 2014 in totaal 891 miljoen euro hebben ontvangen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord en het herfstakkoord; constaterende dat een aanzienlijk deel van dit bedrag (485 miljoen euro) is opgepot en dus niet in de klas terecht is gekomen; van mening dat leraren te maken hebben met grote klassen en een hoge werkdruk; verzoekt de regering, ernaar te streven dat ten minste de helft van de 485 miljoen euro nog dit jaar daadwerkelijk in de klas wordt besteed, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit (Dossier 34300-VIII)
Onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2015 Aanleiding In overeenstemming met de toezegging in het wetgevingsoverleg van 14 oktober jl. bieden we u «de onderwijsmonitor» aan1, een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs. ...

Beleidsreactie op 'Verkenning dialoog als burgerschapsinstrument' (Dossier 34300-VIII)
Beleidsreactie op 'Verkenning dialoog als burgerschapsinstrument' Brief regering begroting financiën Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij op 19 mei jl. verzocht om een reactie op het rapport van Diversion van 6 mei 2016 met als titel «Verkenning Dialoog als burgerschapsinstrument». ...

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over dans- en muziekonderwijs (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over dans- en muziekonderwijs Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat het budget voor Fonds Podiumkunsten met 1 miljoen euro wordt verhoogd om nieuwe initiatieven een kans te geven (Dossier 34300-VIII)
Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat het budget voor Fonds Podiumkunsten met 1 miljoen euro wordt verhoogd om nieuwe initiatieven een kans te geven Amendement begroting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VEEN EN MONASCH Ontvangen 30 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2016 (Dossier 34300-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2016 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van Education at a Glance (EAG 2016). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 oktober 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Onderzoeksrapportage verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes in het MBO, HBO en WO (Dossier 34300-VIII)
Onderzoeksrapportage verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes in het MBO, HBO en WO Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2015 Aanleiding De afgelopen jaren hebben meisjes jongens ingehaald als het gaat om prestaties in het onderwijs. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?" (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een hoorzitting, gehouden op 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden? ...

Nader gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 72) over de top vijf human capital-ambitie (Dossier 34300-VIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 72) over de top vijf human capital-ambitie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 73 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...