Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

57 resultaten

Motie van het lid Jadnanansing over afspraken over kwetsbare jongeren (Dossier 34000-VIII)
Motie van het lid Jadnanansing over afspraken over kwetsbare jongeren Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks nog altijd bijna 30.000 jongeren zijn die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten; overwegende dat het hier vaak gaat over jongeren met multiproblematiek; van mening dat gezien deze problematiek nauwe samenwerking tussen betrokkenen, zoals (jeugd)hulpverlening, onderwijs, leerplichtambtenaar en justitie, van groot belang is bij het voorkomen van schooluitval onder deze jongeren; verzoekt de regering om, bij de uitvoering van het (nog te verschijnen) plan van aanpak kwetsbare jongeren afspraken te maken met de genoemde organisaties. ...

Uitgaven aan overhead in het onderwijs (Dossier 34000-VIII)
Uitgaven aan overhead in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2014 1. ...

Rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2013 (Dossier 34000-VIII)
Rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 In het wetgevingsoverleg met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 18 juni 2014 (Kamerstuk 33 930 VIII, nr. 12) heb ik u toegezegd een rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2013, te sturen. ...

Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 34000-VIII)
Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2015 Hierbij informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Gewijzigde motie van het lid Ypma (t.v.v. 34000-VIII, nr. 36) over centraal stellen van de lesobservaties (Dossier 34000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Ypma (t.v.v. 34000-VIII, nr. 36) over centraal stellen van de lesobservaties Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36 Voorgesteld 11 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inspectie een rol kan spelen om de verbetercultuur te bevorderen; verzoekt de regering, de inspectie te vragen de inspectiebezoeken op scholen niet drie maanden van te voren aan te kondigen; verzoekt de regering tevens, de inspectie te vragen in eerste instantie het gesprek met docenten over de verbetercultuur op de school aan te gaan en de lesobservaties centraal te stellen; verzoekt de regering voorts, bij de inspectie erop aan te dringen pas in tweede instantie de gecorrigeerde resultaten van de centrale eindtoets te beschouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jadnanansing over burgerschapsvorming in het onderwijs (Dossier 34000-VIII)
Motie van het lid Jadnanansing over burgerschapsvorming in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het wenselijk en noodzakelijk is om lastige thema's zoals radicalisering, democratische waarden, geloof en racisme in de klas bespreekbaar te maken en dat vooral in het beroepsonderwijs het gesprek over deze thema's te weinig wordt gevoerd; constaterende dat de Onderwijsraad stelt dat burgerschapsvorming voor scholen een complexe opgave voor scholen blijkt, wetgeving onduidelijk is en er weinig effectieve methoden zijn; van mening dat juist binnen het kader van burgerschapsvorming moeilijke thema's bespreekbaar gemaakt moeten worden en op een goede en zorgvuldige manier besproken moeten worden; verzoekt de regering om, bij de herziening van de kwalificatiedossiers extra goed toe te zien op de eisen aan burgerschap en in een goede samenwerking met veldpartijen ervoor te zorgen dat er samenwerking en uitwisseling ontstaat op het gebied van materialen en methoden om burgerschapsvorming onderdeel van het onderwijs te maken, bijvoorbeeld door het opzetten van een (online) platform; verzoekt de regering tevens om, hierbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan burgerschapsvorming in het beroepsonderwijs en bij het vernieuwen van de curricula dit thema nadrukkelijk mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jadnanansing over versterking van burgerschaps- en mensenrechteneducatie binnen de kerndoelen (Dossier 34000-VIII)
Motie van het lid Jadnanansing over versterking van burgerschaps- en mensenrechteneducatie binnen de kerndoelen Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 10 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederlandse kinderen achterblijven qua kennis over burgerschap en mensen- en kinderrechten en Nederland op dit moment niet aan de internationale verplichtingen voldoet; overwegende dat een integrale burgerschaps- en mensenrechtenbenadering binnen het onderwijs ook bevorderlijk is voor effectieve participatie in de Nederlandse samenleving en het tegengaan van onder meer antisemitisme en radicalisering; overwegende dat burgerschaps- en mensenrechteneducatie ook van belang is bij het kunnen bespreken van moeilijke en gevoelige onderwerpen; van mening dat het noodzakelijk is om hierin nu op korte termijn stappen te gaan zetten om samen met het onderwijsveld tot een duidelijkere en integrale aanpak te komen, rekening houdend met voldoende ruimte voor de individuele docent, die hiervoor zelf ook voldoende geëquipeerd dient te worden; verzoekt de regering om, nog voor de begrotingsbehandeling eind 2015 in gesprek te gaan met de verschillende onderwijssectoren, het Platform Onderwijs 2032, het Platform Mensenrechteneducatie en andere relevante stakeholders over versterking van burgerschaps- en mensenrechteneducatie binnen de kerndoelen van het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs (Dossier 34000-VIII)
Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2015 In deze brief informeren wij u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), over de versterking van burgerschapsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen. ...

Motie van de leden Monasch en Rutte over onderhoud van monumenten onder het huidige BRIM (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Monasch en Rutte over onderhoud van monumenten onder het huidige BRIM Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN RUTTE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grote monumenten zoals grote kerken en kastelen vanwege hun aard groot en kostbaar onderhoud vergen; overwegende dat deze gebouwen van onschatbare waarde zijn voor ons cultureel erfgoed; constaterende dat er sterke vraagtekens zijn gerezen of dit onderhoud tijdig onder het huidige Brim kan plaatsvinden; verzoekt de regering, bij haar onderzoek hiernaar uiterlijk in mei 2015 uitsluitsel te bieden of dit binnen het huidige Brim mogelijk is en, indien nodig, tegelijkertijd binnen de financiële kaders met een oplossing te komen waardoor dit onderhoud alsnog mogelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad (Dossier 34000-VIII)
Werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad aan1. ...

Werkprogramma 2015-2016 Erfgoedinspectie (Dossier 34000-VIII)
Werkprogramma 2015-2016 Erfgoedinspectie Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2015 Hierbij zend ik u ter informatie het digitale werkprogramma 2015–2016 van de Erfgoedinspectie http://werkprogramma-2015-2016-erfgoedinspectie.nl1 U kunt het werkprogramma ook terug vinden op www.erfgoedinspectie.nl. ...

Motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid" (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid" Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN MOHANDIS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jongeren veel vrije tijd online en gamend besteden; constaterende dat zowel het veilig gebruik van media als de sociale veiligheid op internet belangrijke zaken zijn voor jongeren; overwegende dat niet alleen jongeren, ouders, scholen en mediaproducenten een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar ook de overheid een rol heeft bij het bevorderen van mediawijsheid; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de ondertekenaars van het manifest «Recht op mediawijsheid» over de aanbevelingen en de Kamer hierover voor maart 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag van de Erfgoedinspectie programma 2013-2014 (Dossier 34000-VIII)
Jaarverslag van de Erfgoedinspectie programma 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2015 Hierbij bied ik u aan het digitale Jaarverslag van de Erfgoedinspectie, magazines.erfgoedinspectie.nl/Verslag over het toezicht 2013–20141. ...

Motie van de leden Ypma en Straus over centraal stellen van de lesobservaties (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Ypma en Straus over centraal stellen van de lesobservaties Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN STRAUS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inspectie een rol kan spelen om de verbetercultuur te bevorderen; verzoekt de regering, de inspectie te vragen de inspectiebezoeken op scholen niet drie maanden van te voren aan te kondigen; verzoekt de regering tevens, de inspectie te vragen in eerste instantie het gesprek met docenten over de verbetercultuur op de school aan te gaan en de lesobservaties centraal te stellen; verzoekt de regering voorts, bij de inspectie erop aan te dringen pas in tweede instantie de gecorrigeerde resultaten van de centrale eindtoets te beschouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Straus en Ypma over versterken van lerarenopleiding en pabo's (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Straus en Ypma over versterken van lerarenopleiding en pabo's Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor jonge mensen en zij-instromers het leraarschap op dit moment een laag aanzien kent en een cultuur heeft die voor hen onvoldoende ambitieus is; overwegende dat diegenen die voor het onderwijs kiezen, gemotiveerd en gestimuleerd moeten worden dankzij of door hoogwaardige docentenopleidingen en pabo's waar de beste vakdocenten les geven; voorts overwegende dat deze lerarenopleidingen vakinhoud, beroepseer en het werken in een verbetercultuur zouden moeten bijbrengen; verzoekt de regering om, de lerarenopleidingen en pabo's te versterken door de mogelijkheid te creëren om studenten streng te bevragen op kennis, vaardigheden en motivatie voordat toelating tot de lerarenopleiding plaatsvindt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Jadnanansing en Lucas over makersonderwijs (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Jadnanansing en Lucas over makersonderwijs Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN LUCAS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen belangrijke vaardigheden zijn in een veranderende arbeidsmarkt; overwegende dat dat makersonderwijs leerlingen helpt zich te ontwikkelen tot competente, zelfstandige, creatieve en kritische burgers met de vaardigheden om in de wereld van morgen succesvol te kunnen functioneren; overwegende dat de Maker Movement ook in Nederland pioniert en dat deze beweging ook in het onderwijs opkomt om leerlingen nieuwe vaardigheden mee te geven; verzoekt de regering, expliciet ruimte te geven aan initiatieven die het makersonderwijs ontwikkelen en uitbreiden; verzoekt de regering tevens, onderzoek te doen naar het opzetten van een samenwerkingsverband dat in het pionierskarakter dat hoort bij deze makersbeweging, de sterke lokale initiatieven verbindt en makersonderwijs op de kaart zet van Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Straus en Ypma over publicatie van jaarverslagen en inspectierapporten op schoolwebsites (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Straus en Ypma over publicatie van jaarverslagen en inspectierapporten op schoolwebsites Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet alle scholen hun jaarverslagen, jaarrekeningen en de rapporten van de Onderwijsinspectie op de eigen website publiceren; overwegende dat ouders en leerlingen, als «klant van het onderwijs» de informatie uit de rapporten van de onderwijsinspectie, de jaarverslagen en de jaarrekeningen van de school kunnen gebruiken om een weloverwogen keus voor de school te maken; overwegende dat scholen midden in de samenleving dienen te staan; overwegende dat deze informatie vaak ook bij medewerkers niet bekend is; verzoekt de regering, scholen verplicht te stellen hun jaarverslagen, jaarrekeningen en inspectierapporten op hun website te publiceren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 110 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 juni 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 20 april 2015 over het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 90). ...

Motie van de leden Ypma en Straus over een innovatiefonds voor leerkrachten (Dossier 34000-VIII)
Motie van de leden Ypma en Straus over een innovatiefonds voor leerkrachten Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN STRAUS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat individuele docenten die bij willen dragen aan onderwijsvernieuwing onze steun verdienen; constaterende dat hiervoor een innovatiefonds voor leerkrachten beschikbaar moet zijn dat echt aan de beroepsgroep toebehoort en waar docenten die ingeschreven staan in het lerarenregister aanspraak op kunnen maken als zij een plan hebben om het onderwijs in hun klas te verbeteren; verzoekt de regering om, voor 2015 5 miljoen euro in te zetten voor een innovatiefonds dat ambitieuze leerkrachten die het onderwijs willen vernieuwen in staat stelt om dit te doen; verzoekt de regering tevens om, hiervoor vanaf 2015 met structurele dekking te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ypma over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies (Dossier 34000-VIII)
Motie van het lid Ypma over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID YPMA Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het toelaten van kinderen volgens de wet gebaseerd moet zijn op het schooladvies van de leraar primair onderwijs; overwegende dat scholen de wet moeten naleven; verzoekt de regering, voortgezet onderwijs-scholen te sanctioneren die het toelaten van leerlingen niet baseren op het schooladvies van de leerkracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...