Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2014 Met het oog op de voorgenomen plenaire behandeling van de Wet langdurige zorg, wil ik uw Kamer over een tweetal zaken informeren. ...

Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Door middel van mijn brief van 19 september jl. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliƫnten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliƫnten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «anders dan op grond van artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.3.3,. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1301 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.1.1, eerste lid, worden na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende: ba. persoonlijke verzorging in de woning van de verzekerde, waaronder wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen ingediend. ...

Lijst van vragen en antwoorden over informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Dossier 33891)
Lijst van vragen en antwoorden over informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 Lijst van vragen en antwoorden verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 juli 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 27 juni 2014 inzake gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Kamerstuk 33 891, nr. 13). ...

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 33891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 33891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 169 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bepaalde groepen niet zullen passen in de standaard-zorgprofielen die op dit moment door het Zorginstituut worden ontwikkeld voor de indicatiestelling van de Wlz; overwegende dat voor deze groepen maatwerk mogelijk moet zijn; constaterende dat om een soepele overgang mogelijk te maken het werken met de bestaande functies en klassen uit de AWBZ in 2015 waarschijnlijk nog onvermijdelijk zal zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe vanaf 2016 de mogelijkheid van een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ kan worden vormgegeven, inclusief een passende bekostigingssystematiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57 Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 130 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN 'T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 421 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Dossier 33891)
Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 Op 13 juni jl. heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht de Kamer te informeren over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015. ...

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) (Dossier 33891)
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Het lid Van Toorenburg heeft in het ordedebat van 4 september 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 105, Regeling van Werkzaamheden) gevraagd om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 162 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb (Dossier 33891)
Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel pgb-houders ervaren dat de aanvraag en verantwoording erg complex en tijdrovend zijn; overwegende dat fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb moet worden voorkomen, maar dat dit niet mag leiden tot een ontmoedigingsbeleid; verzoekt de regering, door Actal een onderzoek te laten uitvoeren naar de met de aanvraag en verantwoording van het pgb samenhangende regeldruk voor verzekerden en suggesties te doen voor verbetering, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 januari 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) (Dossier 33891)
Ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2014 Hierbij zend ik u een ontwerp-besluit, houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg). ...