Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

63 resultaten

Motie van het lid Mohandis c.s. over betere voorlichting over de klachtenregeling (Dossier 33750-VIII)
Motie van het lid Mohandis c.s. over betere voorlichting over de klachtenregeling Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. ...

Informatie Nationaal Onderwijsakkoord (Dossier 33750-VIII)
Informatie Nationaal Onderwijsakkoord Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Hierbij ontvangt u een reactie op uw brief van 4 oktober over het Nationaal Onderwijsakkoord. ...

Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 33750-VIII, nr. 21) over een academisch opleidingsniveau voor leraren in de bovenbouwklassen vwo (Dossier 33750-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 33750-VIII, nr. 21) over een academisch opleidingsniveau voor leraren in de bovenbouwklassen vwo Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 47 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Jaarwerkplan 2014 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33750-VIII)
Jaarwerkplan 2014 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2013 Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, het goedgekeurde Jaarwerkplan 2014 van de Inspectie van het Onderwijs1. ...

Rapport stand van educatief Nederland getiteld ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’ (Dossier 33750-VIII)
Rapport stand van educatief Nederland getiteld ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’ Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2013 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het rapport Stand van educatief Nederland getiteld «Een smalle kijk op onderwijskwaliteit» van de Onderwijsraad aan1. ...

Motie van het lid Ypma c.s. over de aanpak van laaggeletterdheid (Dossier 33750-VIII)
Motie van het lid Ypma c.s. over de aanpak van laaggeletterdheid Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. ...

Reactie op de uitvoering van de motie Jadnanansing en Ypma over uniforme rapportage van uitgaven (33 400 VIII, nr. 63) en de motie Klaver c.s. over aanscherping richtlijnen jaarverslaggeving (33 400 VIII, nr. 74) (Dossier 33750-VIII)
Reactie op de uitvoering van de motie Jadnanansing en Ypma over uniforme rapportage van uitgaven (33 400 VIII, nr. 63) en de motie Klaver c.s. over aanscherping richtlijnen jaarverslaggeving (33 400 VIII, nr. 74) Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2013 In mijn brief van 15 mei 20131 heb ik u geïnformeerd over de moties die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 oktober 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Motie van de leden Jasper Van Dijk en Ypma over het beschikbaar stellen van geld voor excellentie aan alle vo-scholen (Dossier 33750-VIII)
Motie van de leden Jasper Van Dijk en Ypma over het beschikbaar stellen van geld voor excellentie aan alle vo-scholen Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN YPMA Voorgesteld 12 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in het kader van excellentie 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor vo-scholen met een vwo-afdeling; verzoekt de regering, dit geld voor alle vo-scholen beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Ypma (33750-VIII, nr. 89) over het borgen van ondersteuning (Dossier 33750-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Ypma (33750-VIII, nr. 89) over het borgen van ondersteuning Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 93 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89 Voorgesteld 18 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de samenwerkingsverbanden het niveau bepalen van basisondersteuning dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden (bijvoorbeeld extra aanbod voor hoogbegaafden of ondersteuning bij dyslexie); constaterende dat in het referentiekader passend onderwijs (opgesteld door PO-Raad en VO-raad, in overleg met ouderorganisaties en bonden) passend aanbod voor (hoog)begaafdheid een van de elementen voor de basisondersteuning is; overwegende dat wat daarboven aan ondersteuning nodig is, extra ondersteuning is die geboden kan worden in het regulier onderwijs (in de eigen klas of in speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld plusklassen voor hoogbegaafden of autiklassen) of in het speciaal onderwijs; verzoekt de regering, te borgen dat ouders zich kunnen beroepen op deze ondersteuning: de ondersteuning die in de plannen beschreven wordt (bijvoorbeeld extra aanbod voor hoogbegaafden of ondersteuning bij dyslexie), moet in de praktijk ook beschikbaar zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Dossier 33750-VIII)
Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2014 Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, bieden wij u het Onderwijsverslag 2012–2013 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Advies van de Onderwijsraad 'Meer kansen voor kwetsbare jongeren' (Dossier 33750-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Meer kansen voor kwetsbare jongeren' Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2013 Hierbij bieden wij u het advies «Meer kansen voor kwetsbare jongeren» van de Onderwijsraad aan1. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Monasch over het vrijmaken van een bedrag van 20 miljoen voor de Nederlandse filmindustrie (Dossier 33750-VIII)
Amendement van de leden Bergkamp en Monasch over het vrijmaken van een bedrag van 20 miljoen voor de Nederlandse filmindustrie Amendement begroting financiën Nr. 51 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN MONASCH Ontvangen 7 november 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000). ...

Toelichting intensivering onderwijs en onderzoek (Dossier 33750-VIII)
Toelichting intensivering onderwijs en onderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2013 In het wetgevingsoverleg van 29 oktober 2013 is toegezegd dat u voor de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van OCW een overzicht ontvangt van de per saldo intensiveringen op onderwijs en onderzoek. ...

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Overgangen in het onderwijs' (Dossier 33750-VIII)
Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Overgangen in het onderwijs' Brief regering begroting financiën Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2014 I Aanleiding In Nederland hebben we een goed en sterk onderwijsstelsel waarin leerlingen verschillende leerroutes kunnen volgen. ...

Uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014 (Dossier 33750-VIII)
Uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2014 Hierbij informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014. ...

Motie van de leden Van Meenen en Ypma over de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 (Dossier 33750-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Ypma over de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN YPMA Voorgesteld 31 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering ernaar streeft dat de prestaties van leerlingen omhooggaan en dat concreet uitwerkt door de streefwaarde voor de gemiddelde score van de Cito-eindtoets te verhogen van 535,5 naar 537; overwegende dat stichting Cito zelf ook aangeeft dat de Cito-eindtoets bedoeld is als diagnostisch instrument voor de leerling en niet is bedoeld om leerlingen op af te rekenen of als uitgangspunt te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs; overwegende dat sturing op gemiddelde Cito-score geen recht doet aan verschillen tussen leerlingen en aan de stimulerende rol van het basisonderwijs om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen; overwegende dat het hanteren van de resultaten van de Cito-eindtoets als enige meetlat voor de prestaties van leerlingen leidt tot ongewenste neveneffecten als teaching to the test en oneigenlijke selectie aan de poort; verzoekt de regering, de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 te vervangen door doelstellingen op basis van toegevoegde waarde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad (Dossier 33750-VIII)
Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2013 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de minister van Economische Zaken, het werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad aan1. ...

Een overzicht van brieven, wetsvoorstellen en voorhang-AMvB’s van OCW in 2014 (Dossier 33750-VIII)
Een overzicht van brieven, wetsvoorstellen en voorhang-AMvB’s van OCW in 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2014 De Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij brief van 19 december 2013 om een overzicht verzocht van de in 2014 te ontvangen brieven, wetsvoorstellen en voorhang-AMvB's. ...

Rapporten PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven en OECD Skills Outlook 2013 (Dossier 33750-VIII)
Rapporten PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven en OECD Skills Outlook 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2013 Graag bied ik uw Kamer het rapport PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven aan1. ...