Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

59 resultaten

Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% (Dossier 33400-VIII)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Motie van de leden Van Dam en Huizing over financiering van het Metropole Orkest tot 1 januari 2017 (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Van Dam en Huizing over financiering van het Metropole Orkest tot 1 januari 2017 Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN HUIZING Voorgesteld 20 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Metropole Orkest per 1 augustus 2013 geen onderdeel meer is van het Muziek Centrum van de Omroep en in zelfstandige vorm verder dient te gaan; overwegende dat het Metropole Orkest pas per 1 januari 2017 de kans heeft toe te treden tot de basisinfrastructuur Cultuur; overwegende dat een frictiekostenvergoeding van 9 miljoen euro ter beschikking is gesteld; overwegende dat deze frictiekostenvergoeding onvoldoende lijkt te zijn om het Metropole Orkest in staat te stellen zelfstandig de periode tot 1 januari 2017 te overbruggen; verzoekt de regering, naast de 9 miljoen frictiekostenvergoeding, eenmalig maximaal 3,5 miljoen euro uit de Algemene Mediareserve en eenmalig maximaal 3,5 miljoen euro uit de cultuurbegroting ter beschikking te stellen; verzoekt de regering, daarbij de volgende voorwaarden in acht te nemen: – het Metropole Orkest kan in de toekomst geen nieuwe aanspraak op frictiekosten maken; – in het geval dat het Metropole Orkest per 1 januari 2017 toetreedt tot de BIS, zullen alle daaruit voortkomende kosten gedragen worden binnen de cultuurbegroting, waarbij geen verhoging van de cultuurbegroting plaatsvindt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Monasch over een actiever depotbeleid (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Monasch over een actiever depotbeleid Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID MONASCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel discussie is over de verkoop van collectiestukken door bijvoorbeeld het Museum Gouda en het Wereldmuseum Rotterdam; overwegende dat veel kunstwerken (vrijwel) permanent in depot zijn en dus niet voor het publiek zichtbaar zijn; constaterende dat de Museumvereniging een werkgroep in het leven heeft geroepen voor verduidelijking van de huidige leidraad voor het afstoten van museale objecten; constaterende dat de leidraad een vorm van zelfregulering voor musea is; overwegende dat door een actief depotbeleid gewerkt kan worden aan betere integratie van collecties, er mogelijkheden ontstaan voor tijdelijke tentoonstellingen, er gewerkt kan worden aan elektronische ontsluiting en met gerichte verkopen nieuwe aanwinsten kunnen worden gefinancierd; verzoekt de regering, actief deel te nemen aan de discussie over het voeren van een actiever depotbeleid, en hierbij te overwegen of zelfregulering de geëigende manier is om het publieke kunstbezit te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Dossier 33400-VIII)
Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2013 Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, bieden wij u het Onderwijsverslag 2011–2012 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Motie van de leden Voordewind en Ypma over de bezuiniging op het lwoo en pro (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Voordewind en Ypma over de bezuiniging op het lwoo en pro Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN YPMA Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord een bezuiniging vanaf 2015 wordt aangekondigd op het leerwegondersteunend onderwijs (Iwoo) en het praktijkonderwijs (pro); overwegende dat het budget van Iwoo en pro sinds oktober 2012 is vastgezet en dat leerlingaantallen in deze schoolsoorten redelijk stabiel zijn; verzoekt de regering, de structurele bezuiniging op Iwoo en pro zo veel mogelijk te vinden via bezuinigingen op bureaucratie en management binnen het stelsel van passend onderwijs, waardoor de klas zo veel mogelijk wordt ontzien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs over het jaar 2012 (Dossier 33400-VIII)
Jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs over het jaar 2012 Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2013 Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2012 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het onderzoek 'The European Second Generation Compared.Does the Integration Context Matter?' (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het onderzoek 'The European Second Generation Compared.Does the Integration Context Matter? ...

Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo (Dossier 33400-VIII)
Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2013 De overheid heeft in 2010 haar financiële verantwoordelijkheid begrensd tot bekostiging van één bachelor en één masteropleiding (i.c. maatregel tweede studies). ...

Motie van de leden Jadnanansing en Smits over een stageoffensief voor het mbo (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Jadnanansing en Smits over een stageoffensief voor het mbo Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN SMITS Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het steeds moeilijker wordt voor mbo-scholieren om een passende stageplek te vinden ten behoeve van hun beroepsopleiding; constaterende dat de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in oktober in haar monitor aangaf dat er 27 000 minder stageplekken beschikbaar zijn dan een jaar eerder; overwegende dat naar schatting het aantal noodzakelijke stageplaatsen in het mbo 345 000 bedraagt en het aantal leerbanen circa 148 000; van mening dat het onwenselijk is wanneer mbo-leerlingen een opleiding moeten beëindigen omdat ze er door de schaarste aan plekken er niet in slagen een geschikte stageplek te vinden; van oordeel dat we de verantwoordelijkheid niettemin daar moeten laten waar deze thuishoort en instellingen ervoor moeten zorgen dat zij jongeren alleen onderwijs aanbieden als zij kunnen rekenen op een stage en bedrijven die stages dan moeten aanbieden; verzoekt de regering, tot een stage-offensief te komen, waarbij de overheid in gesprek moet gaan met het onderwijs en het bedrijfsleven over voldoende stages en de Kamer hierover te rapporten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op onderzoek The European Second Generation Compared. Does the Integration Context Matter? (IMISCO Research, A.U.P., 2012) (Dossier 33400-VIII)
Reactie op onderzoek The European Second Generation Compared. Does the Integration Context Matter? (IMISCO Research, A.U.P., 2012) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2012 Hierbij ontvangt u onze reactie op het onderzoek «The European Second Generation Compared: Does the Integration Context Matter? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 december 2012, inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, onderdeel cultuur (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 december 2012, inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, onderdeel cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 122 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 januari 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 december 2012 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33 400 VIII); − de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 (33 400 VIII, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 30 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 VIII, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 december 2012, inzake het onderdeel Media van de begroting (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 december 2012, inzake het onderdeel Media van de begroting Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 93 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 december 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 10 december 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Uitwerking regeerakkoord Rutte II onderdeel Media (33 400-VIII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 (Dossier 33400-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 17 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 november 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over de onderdelen cultuur en media. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2012, inzake het begrotingsonderzoek 'Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein' (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2012, inzake het begrotingsonderzoek 'Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein' Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 50 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 december 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 29 november 2012 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van zbo's, RWT's en externe inhuur op OCW-terrein», te weten: – de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33 400-VIII); – de brief van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 22 november 2012, inzake de reactie op verzoek commissie t.b.v. begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van zbo's, RWT's en externe inhuur op OCW-terrein» (33 400-VIII, nr. 18). ...

Motie van de leden Bergkamp en Monasch over een nationale filmtop (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Monasch over een nationale filmtop Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN MONASCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verschillende EU-landen fiscale voordelen bieden voor de filmsector; constaterende dat daardoor de Nederlandse filmindustrie, waaronder postproductiebedrijven voor beeld en geluid en ondernemers in film en media worden weggeconcurreerd of dreigen te worden weggeconcurreerd; constaterende dat de Nederlandse filmindustrie, vanuit het topsectorenbeleid, ten aanzien van de creatieve industrie, een belangrijke bijdrage kan leveren; verzoekt de regering, in het bijzonder de ministers van Cultuur en Economische Zaken, met betrokken instanties en organisaties zoals het Filmfonds, de exploitanten, distributeurs, producenten en anderen een nationale filmtop te organiseren met als doel om tot een oplossing te komen voor deze oneerlijke buitenlandse concurrentie en de Kamer het resultaat hiervan voor medio maart 2013 te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012-2013 (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012-2013 Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 170 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 november 2013 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juli 2013 en het bijbehorende rapport inzake de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012–2013 (Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 160). ...

Gewijzigd amendement van de leden Harbers en Nijboer ter vervanging van nr. 8 over o.m. het terugdraaien van het studentdeel van de langstudeerdersmaatregel (Dossier 33400-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Harbers en Nijboer ter vervanging van nr. 8 over o.m. het terugdraaien van het studentdeel van de langstudeerdersmaatregel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 12 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 06 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 139 294 (x € 1 000). ...

Motie van het lid Heerma c.s. over het versterken van het zelfregulerend vermogen van de journalistiek (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Heerma c.s. over het versterken van het zelfregulerend vermogen van de journalistiek Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID HEERMA C.S. ...