Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

79 resultaten

Verslag van de economische missie naar Brazilië (19-23 november 2012) (Dossier 33400-V)
Verslag van de economische missie naar Brazilië (19-23 november 2012) Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 Tijdens het Algemeen Overleg Handelsraad op 27 november 2012 heb ik uw Kamer toegezegd een verslag te sturen over de economische missie naar Brazilië (19–23 november 2012). ...

Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-V)
Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 In aanvulling op de beantwoording schriftelijke vragenronde BZ begroting 2013 (Kamerstuk 33 400 V, nr. 11) komt u bijgaand het antwoord op de begrotingsvraag 232 toe. ...

Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' (Dossier 33400-V)
Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Hierbij bied ik u de kabinetsreactie aan op het AIV advies «Nederland en het Europees Parlement. ...

Verslag van het bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije van 16-19 juni 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van het bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije van 16-19 juni 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2013 Graag bied ik u hierbij het verslag aan van mijn bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije, dat plaatsvond van 16–19 juni 2013. ...

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan (Dossier 33400-V)
Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2013 Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2012 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. ...

AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ (Dossier 33400-V)
AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2013 Hierbij bied ik u aan het AIV-advies «Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking»1. ...

Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2013 Op 9 april 2013 vond de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) plaats in Den Haag. ...

Werkprogramma AIV 2013 (Dossier 33400-V)
Werkprogramma AIV 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 Hierbij bied ik u het Werkprogramma AIV 2013 aan. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-V)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel I 1. ...

Verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland (Dossier 33400-V)
Verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 mei 2013 Graag bied ik u hierbij conform het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 11 april 2013verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland. ...

Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek naar de moord op de heer Willem Geertman op 3 juli 2012. (Dossier 33400-V)
Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek naar de moord op de heer Willem Geertman op 3 juli 2012. ...

Amendement van het lid Maij c.s. ter vervanging van nr. 23 over het verhogen van de beschikbare middelen voor FLOW met € 10 miljoen in 2013 (Dossier 33400-V)
Amendement van het lid Maij c.s. ter vervanging van nr. 23 over het verhogen van de beschikbare middelen voor FLOW met € 10 miljoen in 2013 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID MAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. (t.v.v. 33400-V, nr. 119) over human rights due diligence (Dossier 33400-V)
Gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. (t.v.v. 33400-V, nr. 119) over human rights due diligence Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 159 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2013 Graag doe ik u, mede namens de minister-president, verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei jl. in Kleef. ...

Ministeriële bijeenkomst van de OESO (29-30 mei 2013) (Dossier 33400-V)
Ministeriële bijeenkomst van de OESO (29-30 mei 2013) Brief regering begroting financiën Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2013 De jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op ministerieel niveau vond plaats op 29 en 30 mei jongstleden. ...

Werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) (Dossier 33400-V)
Werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2013 Hierbij bied ik u het werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken aan. ...

Motie van de leden Bonis en Ten Broeke over een toekomstvisie op het postennet (Dossier 33400-V)
Motie van de leden Bonis en Ten Broeke over een toekomstvisie op het postennet Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN BONIS EN TEN BROEKE Voorgesteld 19 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een concrete uitwerking van de bezuinigingen op het postennet vooralsnog ontbreekt; overwegende dat het postennet niet slechts deel uitmaakt van de bedrijfsvoering van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar een belangrijk onderdeel is van het door Nederland te voeren buitenlandbeleid, en dat het postennetwerk van groot belang is voor onder meer het Nederlandse bedrijfsleven; van mening dat een hervorming van het Nederlandse postennet moet berusten op een gedegen toekomstvisie op het postennet binnen het te voeren buitenlandbeleid; verzoekt de regering, alvorens onomkeerbare besluiten te nemen die het postennet aangaan, een toekomstvisie op het postennet te ontwikkelen en deze met de Kamer te delen; verzoekt de regering tevens, in deze toekomstvisie de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met andere EU-lidstaten en voor aansluiting van het postennetwerk op economische samenwerkingsverbanden in opkomende economieën, zoals in Afrika en Latijns-Amerika, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de agenda en inzet van Nederland tijdens de Ministeriële Bijeenkomst van de OESO (Dossier 33400-V)
Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de agenda en inzet van Nederland tijdens de Ministeriële Bijeenkomst van de OESO Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2013 Onder verwijzing naar het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en OS van 1 juli 2013 inzake de Ministeriële Bijeenkomst van de OESO, zeg ik u als coördinerend minister voor de OESO toe dat u voorafgaand aan de OESO ministeriële vergadering over agenda en inzet van Nederland geïnformeerd zult worden door de bewindspersoon die de betreffende OESO ministeriële vergadering bijwoont. ...

Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014) (Dossier 33400-V)
Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014) Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2013 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van Uw Kamer van 10 april 2013 inzake de Nuclear Security Summit 2014, gericht aan de minister van Economische Zaken. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 27 over het inzetten van 2,5 miljoen euro via de maatschappelijke organisaties in Rwanda (Dossier 33400-V)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 27 over het inzetten van 2,5 miljoen euro via de maatschappelijke organisaties in Rwanda Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...