Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Motie van het lid Hamer over de problematiek op de regionale arbeidsmarkt (Dossier 33161)
Motie van het lid Hamer over de problematiek op de regionale arbeidsmarkt Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 48 MOTIE VAN HET LID HAMER Voorgesteld 18 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal SW-medewerkers niet evenredig over de gemeenten is verdeeld; constaterende dat er in de regio's waar een bovengemiddeld aantal SW-medewerkers werkzaam is ook een verslechterde arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen bestaat ten opzichte van het landelijk gemiddelde; overwegende dat gemeenten in deze regio's een extra zware opgave hebben als het gaat over het aan het werk helpen van mensen en uitzicht bieden op volwaardige participatie; overwegende dat de herstructureringsfaciliteit een tijdelijke faciliteit is waar bovendien alle gemeenten aanspraak op kunnen maken; verzoekt de regering, extra aandacht te schenken aan deze regionale problematiek en de Kamer te informeren over oplossingsrichtingen voor deze extra zware opgave op de regionale arbeidsmarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Hamer en Karabulut ter vervanging van nr. 25 over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen (Dossier 33161)
Amendement van de leden Hamer en Karabulut ter vervanging van nr. 25 over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 84 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 251 Ontvangen 19 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Ca Het opschrift van paragraaf 2.1 komt te luiden: § 2.1 Arbeidsinschakeling. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 89 over een recht op persoonlijke begeleiding (Dossier 33161)
Nader gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 89 over een recht op persoonlijke begeleiding Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 101 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 89 Ontvangen 24 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VII, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Geconsolideerde versie Invoeringswet Participatiewet (Dossier 33161)
Geconsolideerde versie Invoeringswet Participatiewet Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2014 De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij in haar brief van 18 december 2013 verzocht om de geconsolideerde teksten van de Participatiewet toe te sturen als afzonderlijk, integraal stuk, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. ...

Vijfde nota van wijziging (Dossier 33161)
Vijfde nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 113 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 januari 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Zevende nota van wijziging (Dossier 33161)
Zevende nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 119 ZEVENDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Aan het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 10d wordt een lid toegevoegd, luidende: 9. ...

Amendement van het lid Hamer over het later afromen van de gemeentelijk uitkering om deze in te zetten voor voorzieningen (Dossier 33161)
Amendement van het lid Hamer over het later afromen van de gemeentelijk uitkering om deze in te zetten voor voorzieningen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER Ontvangen 18 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel Ka, wordt aan artikel 69 een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Motie van de leden Karabulut en Hamer over de cao voor de sociale werkvoorziening (Dossier 33161)
Motie van de leden Karabulut en Hamer over de cao voor de sociale werkvoorziening Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER C.S. ...

Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet (Dossier 33161)
Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2014 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WWB maatregelen (Kamerstuk 33 801) heb ik u per brief (Kamerstuk 33 801, nr. 47) geïnformeerd over de budgettaire ruimte binnen de Participatiewet en over de budgettaire effecten van de aangekondigde maatregelen en de amendementen die ik heb overgenomen. ...

Motie van het lid Hamer c.s. over 100 mln. aan structurele middelen voor de gemeenten (Dossier 33161)
Motie van het lid Hamer c.s. over 100 mln. aan structurele middelen voor de gemeenten Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 47 MOTIE VAN HET LID HAMER C.S. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over meewegen van het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarkt bij het vaststellen van de verdeelmodellen (Dossier 33161)
Motie van het lid Kerstens c.s. over meewegen van het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarkt bij het vaststellen van de verdeelmodellen Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 179 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hamer ter vervanging van nr. 28 over het afdragen van een percentage van de loonsom door werkgevers (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Hamer ter vervanging van nr. 28 over het afdragen van een percentage van de loonsom door werkgevers Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 88 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 19 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel VI wordt voor onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan hoofdstuk 3, afdeling 4, wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 6. ...

Amendement van het lid Hamer over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen (Dossier 33161)
Amendement van het lid Hamer over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER Ontvangen 16 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Ca Het opschrift van paragraaf 2.1 komt te luiden: § 2.1 Arbeidsinschakeling. ...

Gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 74 over een recht op persoonlijke begeleiding (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 74 over een recht op persoonlijke begeleiding Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 89 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 74 Ontvangen 19 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VII, onderdeel E, komt het tweede onderdeel te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Hamer over het niet laten gelden van de social minimumgrens voor geinnen met opgroeiende kinderen (Dossier 33161)
Amendement van het lid Hamer over het niet laten gelden van de social minimumgrens voor geinnen met opgroeiende kinderen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER Ontvangen 16 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel toegevoegd, luidende: Ia In artikel 35, negende lid, wordt «Het derde tot en met zesde lid» vervangen door: Het derde, vierde en zesde lid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van de mogelijkheid van loondispensatie (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van de mogelijkheid van loondispensatie Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 77 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 411 Ontvangen 18 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel 0A, vervalt. ...

Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152) (Dossier 33161)
Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152) Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2014 Tijdens de tweede termijn van de behandeling van de Participatiewet (Handelingen II 2013/14, nr. 56) heb ik het amendement met Kamerstuk 33 161, nr. 152 ontraden. ...

Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers (Dossier 33161)
Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 197 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Ik heb u vorig jaar – in het AO over WWB onderwerpen en Participatiewet d.d. 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 545, nr. ...

Amendement van het lid Hamer over het afdragen van een percentage van de loonsom door werkgevers (Dossier 33161)
Amendement van het lid Hamer over het afdragen van een percentage van de loonsom door werkgevers Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER Ontvangen 16 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel VI wordt voor onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan hoofdstuk 3, afdeling 4, wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 6. ...

Motie van het lid Klaver c.s. over stemmingen na Kamerbehandeling van de Catshuisuitkomsten (Dossier 33161)
Motie van het lid Klaver c.s. over stemmingen na Kamerbehandeling van de Catshuisuitkomsten Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...