Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

58 resultaten

Motie Van der Veen c.s. over beheersbaarheid Budgettair Kader Zorg (Dossier 33000-XVI)
Motie Van der Veen c.s. over beheersbaarheid Budgettair Kader Zorg Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN C.S. ...

Gew motie Leijten c.s. over ratificatie VN-verdrag (33000 XVI, nr. 43) (Dossier 33000-XVI)
Gew motie Leijten c.s. over ratificatie VN-verdrag (33000 XVI, nr. 43) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake ouderenmishandeling 2010 (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake ouderenmishandeling 2010 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 136 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 december 2011 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200 000 ouderen worden mishandeld . ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 195 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 14 december 2011 inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling) (2011Z26148/2011D61971). ...

Motie Van Dekken en Dijkstra (Dossier 33000-XVI)
Motie Van Dekken en Dijkstra Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEKKEN EN DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat acute medische begeleiding en verzorging onmisbaar is bij grote sportevenementen; overwegende, dat de kennis en ervaring van 175 artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs met het verlenen van acute medische begeleiding en verzorging dreigt te verdwijnen; verzoekt de regering om met Service Médical in overleg te treden en na te gaan op welke wijze de kennis en ervaring behouden kan blijven en de uitkomsten van dit overleg op korte termijn aan de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 oktober 2011 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 september 2011 inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) (33 000 XVI, nr. ...

Amendement van de leden Kooiman en Arib over het teniet doen van de bezuinigingen op het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum Haarlem (Dossier 33000-XVI)
Amendement van de leden Kooiman en Arib over het teniet doen van de bezuinigingen op het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum Haarlem Amendement begroting financiën Nr. 101 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOIMAN EN ARIB Ontvangen 16 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 45 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 663 (x € 1 000). ...

Gew motie Ouwehand c.s. over groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 62) (Dossier 33000-XVI)
Gew motie Ouwehand c.s. over groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 62) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 73 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Gew motie Ouwehand c.s. over wettelijke norm voor openbaar groen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 60) (Dossier 33000-XVI)
Gew motie Ouwehand c.s. over wettelijke norm voor openbaar groen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 60) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Motie Dijsselbloem en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een basiszorgaanbod (Dossier 33000-XVI)
Motie Dijsselbloem en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een basiszorgaanbod Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een centrale rol krijgt in het nieuwe stelsel Zorg voor jeugd; van oordeel dat de basiszorg van het CJG ten minste het volgende aanbod omvat: – ondersteuning, voorlichting en advies; – een integraal zorgaanbod voor jeugdigen en gezinnen en zo nodig specialistische hulp; – samenwerking in zorgaanbod in en om het onderwijs; – en een voldoende opgeleid team medewerkers moet krijgen; verzoekt de regering een basiszorgaanbod van de Centra voor Jeugd en Gezin uit te werken en op te nemen in het wetsvoorstel Zorg voor jeugd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Bruins Slot en Bouwmeester over kinderen van ouders met psychiatrische problemen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 116) (Dossier 33000-XVI)
Gew motie Bruins Slot en Bouwmeester over kinderen van ouders met psychiatrische problemen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 156 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Gew motie Van Dekken en Bruins Slot over het laten sporten van kinderen (t.v.v. 33000-XVI, nr. 79) (Dossier 33000-XVI)
Gew motie Van Dekken en Bruins Slot over het laten sporten van kinderen (t.v.v. 33000-XVI, nr. 79) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEKKEN EN BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79 Voorgesteld 6 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat sport belangrijk is voor alle kinderen en dus ook voor kinderen die opgroeien in armoede; overwegende, dat de buurtsportcoach uitgaat van cofinanciering en daardoor ook een forse impact heeft op het sportbudget van gemeenten; overwegende, dat de Aboutalebgelden om kinderen te laten sporten niet meer ingezet worden; overwegende, dat we willen voorkomen dat kinderen die opgroeien in armoede niet meer kunnen sporten in clubverband en van de sportvereniging niet meer naar de scouting, de toneelles of bijvoorbeeld de muziekles kunnen; verzoekt de regering in overleg met instellingen met succesvolle projecten zoals Johan Cruijff-foundation en NISB na te gaan op welke wijze het meedoen van kinderen die opgroeien in armoede bevorderd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijsselbloem over overnemen van het gezag van ouders (Dossier 33000-XVI)
Motie Dijsselbloem over overnemen van het gezag van ouders Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat daar waar op basis van een rechterlijke uitspraak de overheid het gezag van ouders noodgedwongen geheel of gedeeltelijk moet overnemen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met deze verantwoordelijkheid moet worden omgegaan; verzoekt de regering in het nieuwe wetsvoorstel zeker te stellen dat wanneer de rechter ingrijpt in het gezag van ouders, dit gezag komt te berusten bij een (verlengde) overheidsorganisatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 14 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 november 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Uitvoering motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI nr.63) over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33000-XVI, nr.150) (Dossier 33000-XVI)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Uitvoering motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI nr.63) over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33000-XVI, nr.150) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 167 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 maart 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 28 december 2011 inzake de uitvoering motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (32 500 XVI nr. ...

Nader gew motie Ouwehand c.s. over groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 73) (Dossier 33000-XVI)
Nader gew motie Ouwehand c.s. over groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen (t.v.v. 33000 XVI, nr. 73) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Motie Voortman c.s. over de effectiviteit van compenserende maatregelen (Dossier 33000-XVI)
Motie Voortman c.s. over de effectiviteit van compenserende maatregelen Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Arib over uitvoeringsagenda foliumzuur (Dossier 33000-XVI)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Arib over uitvoeringsagenda foliumzuur Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN ARIB Voorgesteld 10 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een tekort aan foliumzuur één van de mogelijke oorzaken is voor spina bifida; overwegende, dat de Gezondheidsraad een advies heeft uitgebracht over het gebruik van foliumzuur, waarin mogelijkheden worden omschreven voor een optimaal gebruik van foliumzuur; van mening, dat in dit advies waardevolle adviezen worden gegeven om de inname van foliumzuur te verbeteren; verzoekt de regering te komen met een uitvoeringsagenda om het gebruik van foliumzuur te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wolbert c.s. over mensen met een IQ tussen 70 en 85 (Dossier 33000-XVI)
Motie Wolbert c.s. over mensen met een IQ tussen 70 en 85 Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID WOLBERT C.S. ...

Motie Dijkstra c.s. over korting huisartsenzorg (Dossier 33000-XVI)
Motie Dijkstra c.s. over korting huisartsenzorg Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA C.S. ...