Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

60 resultaten

Toekomstverkenning publieke omroep (Dossier 32123-VIII)
Toekomstverkenning publieke omroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 61BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009De afgelopen tijd heb ik meermalen met uw Kamer gedebatteerd over de landelijke publieke omroep. ...

Gew motie Atsma c.s. over de problemen van regionale omroepen in kleinere provincies (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 89) (Dossier 32123-VIII)
Gew motie Atsma c.s. over de problemen van regionale omroepen in kleinere provincies (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 89) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 96GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S. ...

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam (Dossier 32123-VIII)
Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2009Hierbij zend ik u de uitkomsten van het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs afgelopen zomer heeft gedaan naar EarlyBird Rotterdam.1 Hiermee voldoe ik aan het verzoek van de Kamer om haar schriftelijk te informeren of het project EarlyBird in Rotterdam zich houdt aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het hanteren van het Nederlands als voertaal in het onderwijs.Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat scholen die het EarlyBirdconcept hanteren (met ingang van schooljaar 2009–2010 zijn dit in totaal 26 scholen) dit doen binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs.De Inspectie concludeert dit uit het feit dat het aantal uren Engels in het kader van het genoemde project relatief beperkt blijft op de deelnemende scholen. ...

Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen (Dossier 32123-VIII)
Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2009Hierbij bied ik de notitie Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen: Aanvullende actielijnen in het kader van de internationaliseringsagenda «Het Grenzenloze Goed» aan.1 Ik voldoe hiermee aan mijn eerdere toezegging als gevolg van de motie van de leden: Anker, Jan Jacob van Dijk, Besselink en van der Ham. ...

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) (Dossier 32123-VIII)
Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 91BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009Uw Kamer heeft mij 18 november 2009 gevraagd per brief te reageren op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma, 32 123 VIII, nr. 20. ...

Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties (Dossier 32123-VIII)
Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties Brief regering begroting belasting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 99BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 december 2009Tijdens de bespreking van de Mediabegroting-2010 (30 november jl) (kamerstuk 32 123 VIII, nr. 93) hebben de leden Van Dam (PvdA), Van der Ham (D66) en Peters (GL) een motie ingediend, waarin zij de regering verzoeken, binnen een half jaar mogelijkheden uit te werken die geschreven media met grote multidisciplinaire redacties korting geven op de werkgeverslasten naar analogie van de WBSO en tevens binnen een half jaar aan de Kamer te rapporteren op welke wijze de BTW voor elektronische diensten zou kunnen worden verlaagd binnen de Europese regelgeving.1In reactie op deze motie heb ik gezegd dat ik dit in het kabinet zou bespreken en de Kamer het oordeel van het kabinet zou laten weten. ...

Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) (Dossier 32123-VIII)
Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) Brief regering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 106BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 januari 2010Hierbij informeer ik u mede namens de beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties en het amendement die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 (Tweede Kamer, 32 123 VIII). ...

Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs (Dossier 32123-VIII)
Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 108BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 januari 2010Tijdens het debat over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemeld dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. ...

Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. (Dossier 32123-VIII)
Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. ...

Informatie m.b.t. aangifte Arnhemse Buitenschool (Dossier 32123-VIII)
Informatie m.b.t. aangifte Arnhemse Buitenschool Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 101BRIEF VAN DE STAATSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2009In het voorjaar van 2008 heb ik van het huidige bestuur van de Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en Omstreken een melding gekregen van mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de Arnhemse Buitenschool. ...

Motie Kraneveldt- van der Veen/Dibi over een formele positie voor de schoolleider (Dossier 32123-VIII)
Motie Kraneveldt- van der Veen/Dibi over een formele positie voor de schoolleider Motie begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 42MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sinds de invoering van het nieuwe proportionele toezicht niet meer de schoolleider of locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de inspectie is, maar het schoolbestuur;van mening, dat de functie van schoolleider juist een cruciale rol kan spelen bij inspectietoezicht, omdat een schoolleider als geen ander weet wat er op het niveau van zijn of haar locatie plaatsvindt;verzoekt de regering de schoolleider in het nieuwe inspectietoezicht weer formeel een positie te geven om bij gesprekken met de inspectie aanwezig te zijn en hem als volwaardige gesprekspartner te laten deelnemen, daarbij de mogelijkheid houdend om als bevoegd gezag een apart gesprek met de inspectie aan te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Antwoorden i.h.k.v. een VSO inzake de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en de reactie op het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 (Dossier 32123-VIII)
Antwoorden i.h.k.v. een VSO inzake de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en de reactie op het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 154 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 september 2010Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brieven d.d. 21 en 28 juni jl. inzake de Tijdelijke wet mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010–2016 (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 136 en 137). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad (Dossier 32123-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 157 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 september 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over hun brief van 18 mei 2010 inzake het Onderwijsraadadvies getiteld «Ontwikkeling en onder-steuning van onderwijs» (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. ...

Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg" (Dossier 32123-VIII)
Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg" Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs verkeer zorg en gezondheid 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 105BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 januari 2010Bij brief van 4 december 2009 (2009Z21932/2009D61751) heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om mijn reactie gevraagd op het rapport van de Nationale ombudsman met als titel «Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg».1Het rapport van de Nationale ombudsman is gebaseerd op een onderzoek naar de problemen die een gehandicapt kind ondervond bij het vervoer naar een speciale school. ...

Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 (Dossier 32123-VIII)
Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009In het kader van de behandeling van de OCW-begroting 2010 is het amendement 32 123 VIII, nr. ...

Uitstelbericht inzake wetsvoorstel over gelaatsbedekkende kleding op scholen (Dossier 32123-VIII)
Uitstelbericht inzake wetsvoorstel over gelaatsbedekkende kleding op scholen Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 oktober 2009Eerder berichtte ik u dat het wetsvoorstel inzake gelaatsbedekkende kleding op scholen naar verwachting na het afgelopen zomerreces zou kunnen worden ingediend bij uw Kamer. ...

Motie Van Dam/Voordewind over een concessieovereenkomst met de publieke omroep (Dossier 32123-VIII)
Motie Van Dam/Voordewind over een concessieovereenkomst met de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 78MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VOORDEWINDVoorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de publieke omroep inhoudelijk onafhankelijk hoort te kunnen functioneren van de politiek en de overheid;overwegende, dat een directe invloed op de jaarlijkse budgetten om die reden onwenselijk is;verzoekt de regering met de publieke omroep een concessieovereenkomst te sluiten met juridisch geldige financiële afspraken voor de gehele concessieperiode en daartoe desnoods de wetgeving aan te passen,en gaat over tot de orde van de dag.Van DamVoordewind ...

Gew motie Atsma c.s. over aanpassing van de verplichte doorgifte in het waarborgmodel (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 90) (Dossier 32123-VIII)
Gew motie Atsma c.s. over aanpassing van de verplichte doorgifte in het waarborgmodel (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 90) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur en recreatie economie financiën markttoezicht media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 97GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 32123-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 1VOORSTEL VAN WET15 september 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 32123-VIII)
Nota van verbetering Nota van verbetering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 65NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 19 november 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt de volgende verbetering aangebracht:In de begrotingsstaat wordt het totaalbedrag «2 046 330» van de ontvangsten beleidsartikelen vervangen door: 2 046 370. ...