Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

130 resultaten

Toekomstige positie onderwijsrecht (Dossier 31700-VIII)
Toekomstige positie onderwijsrecht Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Conform mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel hoger onderwijs en onderzoek, informeer u hierbij over mijn voornemens met het oog op de toekomstige positie van het onderwijsrecht in de academische opleiding. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 187BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2008 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 122BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008In het Regeerakkoord is een passage opgenomen waarin de evaluatie van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) wordt aangekondigd:«De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus-)cultureel erfgoed. ...

Toezeggingen cultuurbegroting (Dossier 31700-VIII)
Toezeggingen cultuurbegroting Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 40BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Op 27 oktober behandelde de Tweede Kamer de cultuurbegroting. ...

Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject Motie begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 90MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor het behoud van ons nationaal erfgoed de restauratieopleidingen van groot belang zijn;constaterende, dat het restauratieopleidingenproject (ROP) tot doel heeft, deze opleidingen te behouden en te stimuleren, zodat kennis en vakmanschap overgedragen kunnen worden aan een nieuwe generatie vaklieden in de restauratie;constaterende, dat de bekostiging van het restauratieopleidingsproject deels door het Rijk en deels door provincie en branches wordt gerealiseerd;constaterende, dat jaarlijks bij de begroting middels amendering op het onderdeel Cultuur middelen vrijgemaakt worden ten behoeve van de continuering van de coördinatie van deze opleidingen;van mening, dat het belangrijk is dat dit structureel geregeld wordt en dat het voortbestaan van deze opleidingen gewaarborgd zal worden;verzoekt de regering om in overleg met provincies en branches structureel middelen binnen de eigen begroting beschikbaar te stellen ten behoeve van het restauratieopleidingsproject en de Kamer daar voor de voorjaarsnota over te berichten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopAnkerDeplaLeerdam ...

Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs bestuur financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 september 2008Hierbij doe ik u het concept-Jaarwerkplan 2009 van de Inspectie van het onderwijs toekomen.1 Het Jaarwerkplan dient vóór 1 oktober door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs te worden vastgesteld en vervolgens door mij te worden goedgekeurd.Over het Jaarwerkplan 2008 is met u in de vorm van een AO uitvoerig gesproken. ...

Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek (Dossier 31700-VIII)
Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 195BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Hierbij informeer ik u over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek. ...

Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 96MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sinds de invoering van het nieuwe proportionele toezicht niet meer de schoolleider of locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de inspectie is, maar het schoolbestuur;van mening, dat de functie van schoolleider juist een cruciale rol kan spelen bij inspectietoezicht omdat een schoolleider als geen ander weet wat er op het niveau van zijn of haar locatie plaatsvindt;verzoekt de regering om de schoolleider in het nieuwe inspectietoezicht weer formeel een positie te geven om bij gesprekken met de inspectie aanwezig te zijn en hem als volwaardige gesprekspartner te laten deelnemen, daarbij de mogelijkheid houdend om als bevoegd gezag een apart gesprek met de inspectie aan te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 204BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009Hierbij bied ik u het jaarverslag 2008 van de Erfgoedinspectie aan1, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 103MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het vavo tweedekansonderwijs is dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stapelen van diploma’s doordat het deelnemers de mogelijkheid biedt om alsnog een diploma vmbo-tl, havo of vwo te behalen;overwegende, dat er prestatieafspraken gemaakt worden met gemeenten over het tweedekansonderwijs;verzoekt de regering in overleg met de VNG en de MBO Raad, zonder beperkingen vooraf, voorstellen uit te werken zodat op de beste manier brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd en hierover de Kamer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting economie financiën hoger onderwijs ict onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 154BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009Deze brief is een vervolg op onze brief van 3 december jl.1 Daarin gaven we onze eerste en positieve reactie op het Onderwijsraadadvies over de ontwikkeling van open leermiddelen2. ...

Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". (Dossier 31700-VIII)
Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Hierbij zend ik u, mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt en staatssecretaris Dijksma, de beleidsreactie op het advies1Vreemde talen in het onderwijs van de Onderwijsraad. ...

Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008Bijgaand stuur ik u de evaluatie van de gewijzigde financieringsstructuur van de regionale publieke omroep1. ...

Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling (Dossier 31700-VIII)
Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2008Naar aanleiding van uw brief van 25 september 2008 zend ik u hierbij een overzicht van notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die voor de plenaire begrotingsbehandeling te verwachten zijn.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen (Dossier 31700-VIII)
Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 140BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2009Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het antwoord op de schriftelijke vraag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de communicatie van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen.De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wenst te vernemen wanneer concreet de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen en de eventuele gevolgen hiervan voor het beleid bij de Kamer te verwachten is. ...

Media en diversiteit (Dossier 31700-VIII)
Media en diversiteit Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 44BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 november 2008Sinds het einde van de jaren negentig hebben opeenvolgende kabinetten geïnvesteerd in het bevorderen van een evenwichtige representatie van verschillende bevolkingsgroepen in het algemene media-aanbod en het versterken van specifiek aanbod voor minderheden; het zogenaamde media- en minderhedenbeleid1. ...

Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 191BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juni 2009Onlangs heb ik u, in aanvulling op het Algemeen Overleg van 8 april jongstleden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 210BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2009Bijgaand ter kennisneming het Jaarverslag 2008 van het Rathenau Instituut.1De voorzitter van het Rathenau Bestuur merkt in zijn aanbiedingsbrief terecht op dat het werkgebied van het Rathenau Instituut ieder jaar aan actualiteit lijkt te winnen.In dit jaarverslag blijkt het Rathenau Instituut meer dan in voorgaande jaren synergie te hebben gezocht tussen Technology Assessment en Science System Assessment. ...