Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 21 over een WOZ-cap van 25% (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 21 over een WOZ-cap van 25% Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 71 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 51 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 40 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 40 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 46 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 29 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders (#:-)
Amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 29 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 45 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 54 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 30 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 30 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 40 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Mutluer over een evaluatie na drie jaar (Dossier 36280)
Amendement van het lid Mutluer over een evaluatie na drie jaar Amendement recht strafrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MUTLUER Ontvangen 23 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IVA Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Brief van de leden Timmermans en Bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35709)
Brief van de leden Timmermans en Bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN TIMMERMANS EN BIKKER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2024 Hierbij delen wij u mede dat het lid Timmermans de plaats inneemt van Ellemeet bij de verdediging van bovengenoemd voorstel. ...

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties (Dossier 36377)
Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MUTLUER Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het ontoegankelijk maken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen zelfregulering en de bestuursrechtelijke aanpak in elkaars verlengde komen te liggen; van mening dat als het niet lukt om na een melding materiaal op vrijwillige basis ontoegankelijk te maken, de bestuursrechtelijke aanpak zo snel als mogelijk moet worden ingezet; van mening dat er daarom in de afstemming tussen Offlimits en de ATKM geen organisatorische hindernissen mogen zijn; verzoekt de regering om binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet te onderzoeken of en in hoeverre het feit dat er sprake is van twee organisaties belemmerend werkt voor het snel ontoegankelijk maken en die belemmeringen dan weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) (Dossier 36128)
Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...

Verslag (Dossier 36531)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie europese zaken ict internationaal markttoezicht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 26 april 2024 De vaste commissie voor Digitale Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...