Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Middeleeuwse “belastingheffing”
Vragen van het lid Heijnen (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over middeleeuwse «belastingheffing» (ingezonden 8 augustus 2012). ...

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn
Vragen van de leden Spekman (PvdA), Schouw (D66), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn (ingezonden 2 mei 2011). ...

Illegale houtexport vanuit Madagaskar
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over illegale houtexport vanuit Madagaskar (ingezonden 2 mei 2011). ...

De verslechterende mensenrechtensituatie voor mensenrechtenverdedigers in Mexico
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de verslechterende mensenrechtensituatie voor mensenrechtenverdedigers in Mexico (ingezonden 16 september 2011). ...

Aanbestedingen van donorlanden die grotendeels bij de dondorlanden zelf terecht komen
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over aanbestedingen van donorlanden die grotendeels bij de donorlanden zelf terecht komen (ingezonden 16 september 2011). ...

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (Dossier 35925-VII)
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur Amendement ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict Amendement begroting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 15 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de economische delicten in verband met het tegengaan van huurprijzen boven de maximale huurprijsgrens». ...

Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN NIJBOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een groot woningtekort is en veel studenten en starters moeilijk een woning kunnen vinden; overwegende dat in 2020 het aantal kantoorpanden dat is getransformeerd naar woningen, is afgenomen en er nog steeds veel kantoorpanden en andere gebouwen leegstaan; overwegende dat juist deze panden kunnen worden omgebouwd tot studentenwoningen of starterswoningen; verzoekt de regering actiever dan nu het geval is in te zetten op transformatie van leegstaande gebouwen, en de Kamer over deze extra inzet voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ruimte in Nederland schaars is; overwegende dat fundamentele keuzes over het ruimtegebruik gemaakt moeten worden; overwegende dat het aantal grijze dozen in open landschap hand over hand toeneemt, terwijl de maatschappelijke waarde ervan kan worden betwist; verzoekt het kabinet de verdozing van ons landschap tegen te gaan en prioriteit te geven aan natuur, landschap en woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland zodat reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer; voorbeelden hiervan zijn de Klimaticket in Oostenrijk, Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg; overwegende dat zulke maatregelen erop gericht zijn om meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen; verzoekt de regering te onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit is voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten Amendement ...

Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland, zodat reizigers gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (voorbeelden hiervan zijn het Klimaticket in Oostenrijk, het Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg); overwegende dat zulke maatregelen gericht moeten zijn op meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen die anders met de auto zouden gaan, en dat deze niet een modaliteitsverschuiving van voetgangers en fietsers naar het ov teweeg moeten brengen; verzoekt de regering te analyseren welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit zijn voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...