Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

3288 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Madlener (34314, nr. 16) over alternatieve woonruimte voor overlastgevers (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Madlener (34314, nr. 16) over alternatieve woonruimte voor overlastgevers Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MADLENER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld 29 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het weren van overlastgevers uit slechte wijken de problemen verspreidt over andere wijken; overwegende dat de kwetsbare, maar nog relatief leefbare wijken hierdoor dreigen te verloederen; overwegende dat in Denemarken de zogenaamde Skaeve Huse een beproefde aanpak bieden voor overlastgevers; verzoekt de regering om, gemeenten die gebruik willen maken van selectieve woningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om in de aanvraag tot het aanwijzen van een complex, straat of gebied voor selectieve woningtoewijzing op te nemen dat ze hebben overwogen om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden, zoals Skaeve Huse, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over alternatieve woonruimte voor overlastgevers (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Motie; Motie van het lid Madlener over alternatieve woonruimte voor overlastgevers Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 22 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het weren van overlastgevers uit slechte wijken de problemen alleen maar verspreidt en niet oplost; overwegende dat de kwetsbare, maar nog relatief leefbare wijken hierdoor versneld zullen verloederen; overwegende dat in Denemarken de zogenaamde Skaeve Huse een beproefde aanpak biedt voor overlastgevers; verzoekt de regering om, gemeenten die gebruik willen maken van selectieve woningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden (Skaeve Huse, tuigdorpen of hufterhutten genoemd), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Amendement; Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «in het stemlokaal» ingevoegd: en van de Kieswet teneinde de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten te wijzigen. ...

Motie van het lid Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Motie; Motie van het lid Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 24 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, zolang er wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg zijn, de maximering van dertien weken overbruggingszorg te schrappen en zodoende keuzevrijheid te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Klever dat het veroorzakersprincipe wettelijk vastlegt (Dossier 34271)
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid); Amendement; Amendement van het lid Klever dat het veroorzakersprincipe wettelijk vastlegt Kamerstuk economie ict Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER Ontvangen 12 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel T, wordt in artikel 7.1a na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Motie van het lid Klever over een lagere minimale verstoringstermijn (Dossier 34271)
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid); Motie; Motie van het lid Klever over een lagere minimale verstoringstermijn Kamerstuk economie ict Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld 12 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minimale verstoringstermijn van twaalf uur zo ruim is dat er bij de meeste verstoringen niet of nauwelijks compensatie wordt geboden; verzoekt de regering, in de verzamelwet telecom de minimale verstoringstermijn te verlagen naar zes uur voor wat betreft de compensatieplicht bij verstoringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klever over de compensatie bij verstoringen (Dossier 34271)
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid); Motie; Motie van het lid Klever over de compensatie bij verstoringen Kamerstuk economie ict Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld 12 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de voorgestelde compensatieregeling van een dertigste deel van het maandbedrag per dag niet in verhouding staat tot de ervaren overlast voor de consument; verzoekt de regering, in de verzamelwet telecom een compensatieplicht bij verstoringen op te nemen met een minimale compensatie van een dertigste deel van het maandbedrag per storingsuur, met een maximum van 30 uur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 41 waarmee bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij schade als gevolg van wanbeheer (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 41 waarmee bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij schade als gevolg van wanbeheer Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 2 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: C Na artikel 184a wordt aan afdeling 12 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 184b. ...

Amendement van het lid Beertema waarmee bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij schade als gevolg van wanbeheer (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Beertema waarmee bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij schade als gevolg van wanbeheer Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: C Na artikel 184a wordt aan afdeling 12 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 184b. ...

Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij (Dossier 34247)
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen; Amendement; Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MARTIN BOSMA Ontvangen 28 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «kieskringen» toegevoegd: en in verband met het wijzigen van de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. ...

Motie van het lid Markuszower over opzeggen van het EVRM (Dossier 34235)
Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74); Motie; Motie van het lid Markuszower over opzeggen van het EVRM Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER Voorgesteld 10 mei 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dwingt nationale, democratisch tot stand gekomen wetgeving te herzien; overwegende dat Nederland zich zou moeten verlossen van het EHRM; verzoekt de regering, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) op te zeggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Motie; Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Amendement van het lid Agema dat regelt dat langdurig zieken en gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie hebben niet geherindiceerd hoeven te worden (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Agema dat regelt dat langdurig zieken en gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie hebben niet geherindiceerd hoeven te worden Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 3 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B wordt in artikel 13a na het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: 1a. ...

Motie van het lid Helder over stoppen van de beschuldiging van de politie van discriminatie en onnodige bureaucratie (Dossier 34200)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Motie; Motie van het lid Helder over stoppen van de beschuldiging van de politie van discriminatie en onnodige bureaucratie Kamerstuk begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de politie volgens een sociaal wetenschapper door het «ontbureaucratiseren» zou discrimineren, omdat er daardoor meer vrijheid zou zijn gekomen voor individuele agenten en daarmee meer ruimte voor discriminatie; constaterende dat dit tot gevolg heeft dat de politie in Tilburg, al dan niet door middel van een pilot, moet werken met zogenaamde stopformulieren waarop moet worden ingevuld van welke afkomst degene is die zij aanhouden en de reden waarom zij de betreffende persoon aanhouden; constaterende dat de regering inzet op lastenverlichting bij de politie en de zogenaamde stopformulieren juist een lastenverzwaring inhouden; van mening dat een regering/Minister vierkant en pal achter zijn agenten hoort te staan; verzoekt de regering om, deze beschuldiging van discriminatie en onnodige bureaucratisering aan het adres van de politie te stoppen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Geleidende brief (Dossier 32865)
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel ; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur koninklijk huis recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 1 september 2011 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 32865)
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel ; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van Toelichting Kamerstuk bestuur koninklijk huis recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN DE TOELICHTING I. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 32865)
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel ; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van rijkswet Kamerstuk bestuur koninklijk huis recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 32866)
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van rijkswet Kamerstuk bestuur koninklijk huis recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 32866)
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur koninklijk huis recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 1 september 2011 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel. ...