Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

127 resultaten

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN KRUL Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans op wiegendood en gezondheidsproblemen zoals een middenoorontsteking, luchtweginfecties en astma vergroot; constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans vergroot dat zij later ook gaan roken; constaterende dat een rookvrij beleid op plaatsen waar veel kinderen komen resulteert in een afname van gezondheidsproblemen en het aantal ziekenhuisbezoeken hierdoor; verzoekt de regering om met een plan te komen voor een rookverbod ten aanzien van plekken waar veel kinderen komen, zoals in pretparken, speeltuinen en openluchtzwembaden; verzoekt de regering om ervaringen en de haalbaarheid te onderzoeken van een breder verbod van roken in de nabijheid van kinderen, en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DANIËLLE JANSEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passende zorg de kern vormt van het Integraal Zorgakkoord; constaterende dat contractering op basis van het aantal behandelingen vaak niet passend is voor zorgaanbieders die nu al passende zorg leveren; overwegende dat structurele passende financiering en structurele passende contractering noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende zorg; verzoekt de regering op korte termijn de knelpunten bij de contractering van passende zorg voor het jaar 2024 in kaart te brengen en in overleg te treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID BRUYNING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek naar voren komt dat een steunfiguur, een natuurlijke mentor uit de directe omgeving van het kind, ervoor zorgt dat jeugdigen beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren; van oordeel dat het recht op een steunfiguur voor jeugdigen moet worden erkend en een welkome aanvulling is op de al bestaande regeling voor vertrouwenspersonen; verzoekt de regering om het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruyning en Ceder over bevorderen dat de meldbriefprocedure voor verlenging van kinderbeschermingsmaatregelen niet meer wordt gebruikt (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Bruyning en Ceder over bevorderen dat de meldbriefprocedure voor verlenging van kinderbeschermingsmaatregelen niet meer wordt gebruikt Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BRUYNING EN CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er binnen het jeugd- en familierecht gebruik wordt gemaakt van een procesreglement waarin middels de meldbriefprocedure kinderbeschermingsmaatregelen worden verlengd zonder voorafgaande mondelinge behandeling; constaterende dat uit het reflectierapport van de kinder- en familierechters blijkt dat rechters de meldbriefprocedure problematisch vinden, omdat de rechtsbescherming van ouders tekortschiet; constaterende dat in 30% van de verlengingsverzoeken deze meldbriefprocedure wordt gebruikt; van oordeel dat de meldbriefprocedure op gespannen voet staat met meerdere internationale verdragen, zoals het IVRK en het EVRM; verzoekt het kabinet te bevorderen dat de meldbriefprocedure niet meer gebruikt gaat worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Holman over uitspreken dat het wenselijk is om zo snel mogelijk te komen met een stikstofreductieplan (Dossier 36410-XIV)
Motie van het lid Holman over uitspreken dat het wenselijk is om zo snel mogelijk te komen met een stikstofreductieplan Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID HOLMAN Voorgesteld 1 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de landbouw al vier jaar op slot zit en de instandhouding van de natuur onder druk staat; overwegende dat een doorbraak in het stikstofdossier wenselijk is en dat we de stikstofuitstoot substantieel terug moeten dringen; overwegende dat deze reductie bereikt kan worden met een combinatie van een gepaste kleinere veestapel, beleidsmaatregelen door de overheid en innovatie die gedragen wordt door agrarisch Nederland, waar het bedrijfsleven in grote mate voor verantwoordelijk is; spreekt uit dat het wenselijk is zo snel mogelijk te komen met een stikstofreductieplan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid Amendement begroting financiën Nr. 78 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 14 februari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 50 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Holman over uitspreken dat het wenselijk is om te komen tot een integrale visie op natuur, landbouw en platteland (Dossier 36410-XIV)
Motie van het lid Holman over uitspreken dat het wenselijk is om te komen tot een integrale visie op natuur, landbouw en platteland Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID HOLMAN Voorgesteld 1 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog geen gedegen visie ligt over hoe de landbouw en natuur zich kunnen en moeten gaan ontwikkelen in de toekomst; constaterende dat nu een politieke discussie nodig is om een gedragen, integrale visie te realiseren; overwegende dat het WUR-rapport getiteld «Perspectieven op landbouw, voedsel en natuur» hiervoor zes thema’s benoemt die in deze discussie leidend kunnen zijn; overwegende dat deze thema’s aangevuld moeten worden met een zevende thema, getiteld «Hoe ziet het verdienmodel voor de boeren eruit? ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen (Dossier 36410-A)
Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN OLGER VAN DIJK EN VEDDER Voorgesteld 10 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor het zomerreces van dit jaar een nieuwe Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen wordt opgeleverd met daarin een betere verankering van aspecten van brede welvaart in navolging van aanbevelingen van het CPB en PBL; constaterende dat het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2022 over hoe brede welvaartsaspecten meegenomen kunnen worden in de MKBA's voor het MIRT aanbeveelt om ook grensoverschrijdende effecten altijd mee te nemen in MKBA's; overwegende dat wanneer grensoverschrijdende effecten niet in MKBA's meegewogen worden, projecten in grensregio's minder kans maken op financiering in het kader van MIRT-investeringen; verzoekt de regering om de drie aanbevelingen van het PBL over het meenemen van grensoverschrijdende effecten integraal over te nemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Olger van Dijk over bepalen of de A2 Deil-Den Bosch-Vught in aanmerking komt voor alternatieve aanwending van de gereserveerde middelen (Dossier 36410-A)
Motie van de leden Grinwis en Olger van Dijk over bepalen of de A2 Deil-Den Bosch-Vught in aanmerking komt voor alternatieve aanwending van de gereserveerde middelen Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN OLGER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 22 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de files voor de Maasbrug op de A2 tot sluipverkeer in (onder andere) de Betuwe leiden, en tot opstoppingen voor de opritten bij Waardenburg; overwegende dat de MIRT-verkenning A2 Deil-Den Bosch-Vught, die hier een oplossing had moeten bieden, grotendeels is geherprioriteerd, waardoor de aanpak van dit knelpunt voor onbepaalde tijd stil komt te liggen; verzoekt de regering zo spoedig mogelijk samen met de regio maatregelen op het onderliggend wegennet in kaart te brengen om de verkeersveiligheid te waarborgen, waaronder bij de op- en afritten van de A2, en bij voorkeur voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van 2024 te bepalen of de A2 Deil-Den Bosch-Vught in aanmerking komt voor alternatieve aanwending van de gereserveerde middelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 Amendement begroting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID HEUTINK C.S. ...

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen (Dossier 36410-A)
Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID OLGER VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERGIN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID ERGIN C.S. ...

Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) (Dossier 36410-X)
Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 42 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...