Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Eijsink c.s. (t.v.v. 34300-X, nr. 49) over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Herdruk) (Dossier 34300-X)
Gewijzigde motie van het lid Eijsink c.s. (t.v.v. 34300-X, nr. 49) over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Herdruk) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 63 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Motie van het lid Houwers over verbreding van het Programma Toegankelijk Spoor (Dossier 34300-A)
Motie van het lid Houwers over verbreding van het Programma Toegankelijk Spoor Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID HOUWERS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Programma Toegankelijk Spoor een goed doel dient om alle stations toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking; van mening dat niet alleen treinstations maar ook tramstations, busstations en sneltramstations voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn; verzoekt de regering, het Programma Toegankelijk Spoor te verbreden met tramstations, busstations en sneltramstations en te streven naar een zo toegankelijk mogelijk openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Houwers dat een bedrag van € 8 miljoen toevoegt aan het budget voor regionaal spoorvervoer (Dossier 34300-A)
Amendement van het lid Houwers dat een bedrag van € 8 miljoen toevoegt aan het budget voor regionaal spoorvervoer Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS Ontvangen 23 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000. ...

Amendement van het lid Houwers ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat extra middelen beschikbaar komen voor het regionale spoor (Dossier 34300-A)
Amendement van het lid Houwers ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat extra middelen beschikbaar komen voor het regionale spoor Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121 Ontvangen 29 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Houwers dat regelt dat extra middelen beschikbaar komen voor het regionale spoor (Dossier 34300-A)
Amendement van het lid Houwers dat regelt dat extra middelen beschikbaar komen voor het regionale spoor Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS Ontvangen 29 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water nog binnen bereik zijn (Dossier 34300-J)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water nog binnen bereik zijn Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen (Dossier 34300-J)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Houwers dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden (Dossier 34189)
Amendement van het lid Houwers dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden Amendement belasting financiën verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS Ontvangen 9 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7a (herinnering bij verzuim betalen toltarief) 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Houwers ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden (Dossier 34189)
Gewijzigd amendement van het lid Houwers ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën verkeer weg Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 9 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7a (herinnering bij verzuim betalen toltarief) 1. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 (Dossier 34627)
Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 Amendement energie natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 (Dossier 34627)
Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 Amendement energie natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Houwers over geen inschrijfgeld vragen voor kandidaat-huurders (Dossier 34550-XVIII)
Motie van het lid Houwers over geen inschrijfgeld vragen voor kandidaat-huurders Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID HOUWERS Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende: • dat de woningcorporaties als kerntaak hebben zorg te dragen voor voldoende aanbod van passende en kwalitatief geschikte betaalbare huurwoningen; • dat de corporaties ook zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste toewijzing van die woningen en daarin min of meer een monopolie hebben; • dat corporaties daarvoor middelen krijgen om deze taak uit te voeren; van mening: • dat de efficiëntie van de toewijzing niet overal goed is; • dat huurders daarbij zo min mogelijk extra lasten zouden moeten hebben; • dat het argument dat een inschrijfbedrag voor huurders gevraagd moet worden om vast te stellen dat die kandidaat-huurders ook echt een huurvraag hebben en daarmee geen vervuilde bestanden ontstaan met vele niet meer vragende kandidaten; • dat deze werkelijke behoefte ook anders is vast te stellen, bijvoorbeeld door te bezien of iemand ook daadwerkelijk heeft gereageerd op aanbod, spreekt uit dat het ongewenst is dat woningcorporaties inschrijfgeld vragen voor kandidaat-huurders bij die corporaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Houwers over het toevoegen van een huurberekeningsformulier aan huurcontracten (Dossier 34550-XVIII)
Motie van het lid Houwers over het toevoegen van een huurberekeningsformulier aan huurcontracten Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID HOUWERS Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende: • dat de Huurcommissie probeert efficiënter te werken om daarmee kosten te besparen; • dat veel kosten worden gemaakt door behandeling van zaken over de beslechting van geschillen over de toegestane of werkelijke huur; van mening: • dat preventie ook in dezen beter is dan achteraf oplossen; • dat deze problematiek deels te danken is aan een mogelijk verschil in informatie en interpretatie van de huurregels; • dat aldus veel procedures kunnen worden voorkomen als op voorhand duidelijkheid ontstaat tussen huurder en verhuurder op welke basis de huurprijs tot stand is gekomen; verzoekt de regering, te bezien op welke wijze het mogelijk gemaakt kan worden dat aan huurcontracten een huurberekeningsformulier toegevoegd moet worden om daarmee zaken voor de Huurcommissie te voorkomen en in hoeverre dit ook als voorwaarde gesteld kan worden voor de toekenning van een huurtoeslag om daarmee ook maximale zekerheid te hebben dat er niet meer dan de noodzakelijke huurtoeslag wordt betaald, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Öztürk en Houwers over anticiperen op een mogelijk oververhitte woningmarkt (Dossier 34550-XVIII)
Motie van de leden Öztürk en Houwers over anticiperen op een mogelijk oververhitte woningmarkt Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN HOUWERS Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de komende jaren mogelijk oververhitting dreigt op de woningmarkt, mede door het achterblijven van de bouw van woningen; van mening dat de zeepbel op de woningmarkt een belangrijke aanleiding was voor de financiële crisis in 2008; verzoekt de regering, te (blijven) anticiperen op een mogelijk oververhitte woningmarkt, bijvoorbeeld middels een scenarioanalyse met noodmaatregelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Albert de Vries en Houwers over een integrale benadering van groei en krimp (Dossier 34550-XVIII)
Motie van de leden Albert de Vries en Houwers over een integrale benadering van groei en krimp Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN HOUWERS Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de krimpgebieden een gezamenlijk plan hebben gemaakt, getiteld Nederland in Balans, om hun gebieden een langdurige economische impuls te geven; constaterende dat de regering stelt dat de krimpregio's na 2019 geacht kunnen worden de met krimp samenhangende problematiek op eigen kracht op te pakken; van oordeel dat de krimpgebieden niet aan hun lot overgelaten mogen worden; voorts van oordeel dat in lijn met de adviezen van de commissie Huizenprijzen in het rijksbeleid uitgegaan moet worden van verbondenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen steden die groeien en behoud van vitaliteit van de gebieden aan de randen van ons land; verzoekt de regering, te kiezen voor een integrale benadering van groei en krimp en in dat kader de plannen uit Nederland in Balans samen met de krimpregio's nader uit te werken tot een plan voor structuurversterking van die regio's, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over de positie van het militair personeel in wet- en regelgeving (Dossier 34550-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over de positie van het militair personeel in wet- en regelgeving Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Motie van de leden Houwers en Krol over de Defensiebegroting ontzien bij het compenseren van het AOW-gat (Dossier 34550-X)
Motie van de leden Houwers en Krol over de Defensiebegroting ontzien bij het compenseren van het AOW-gat Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN HOUWERS EN KROL Voorgesteld 16 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat duizenden medewerkers van Defensie, zowel burger als militair, op dit moment te kampen hebben met een AOW-gat; constaterende dat de rechtbank onherroepelijk heeft bepaald dat de voorziening AOW-gat een excessieve inbreuk maakt op gerechtvaardigde aanspraken van het Defensiepersoneel door een te groot verlies aan netto-inkomen; constaterende dat de Minister heeft toegezegd het AOW-gat te compenseren vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de arbeidsvoorwaarden dan wel elders uit de Defensiebegroting; van mening dat de middelen voor het compenseren van het AOW gat niet uit de arbeidsvoorwaarden van de Defensiebegroting moeten komen en dat dit een te grote inbreuk maakt op de arbeidsvoorwaarden van het actief dienende personeel; verzoekt de regering, de Defensiebegroting te ontzien bij het compenseren van het AOW-gat en additionele middelen te zoeken buiten de Defensiebegroting om, en gaat over tot de orde van de dag. ...