Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

365 resultaten

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 28 juni 2016 1. ...

Nader verslag (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 31 maart 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag nog behoefte aanvullende vragen en opmerkingen aan de initiatiefnemers voor te leggen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 maart 2016 Inleiding Initiatiefnemer dankt de leden van de VVD-, PvdA-, SP-, CDA-, D66-, ChristenUnie- en SGP-fracties voor hun inbreng aangaande onderhavig wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Ontvangen 28 januari 2015 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 december 2014 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 januari 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE INHOUDSOPGAVE blz. ...

Geleidende brief (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 10 oktober 2014 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting. ...

Voorstel van wet (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE         I ALGEMEEN DEEL 1       1. ...

Geleidende brief (Dossier 34521)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 18 juli 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het beëindigen van positieve discriminatie. ...

Voorstel van wet (Dossier 34521)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34521)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Amendement van het lid Van Klaveren waarmee ook personen die zich bij een terroristische organisatie hebben aangesloten, maar Nederland niet hebben verlaten, het Nederlanderschap kunnen verliezen (Dossier 34356)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van het lid Van Klaveren waarmee ook personen die zich bij een terroristische organisatie hebben aangesloten, maar Nederland niet hebben verlaten, het Nederlanderschap kunnen verliezen Kamerstuk migratie en integratie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid staatsveiligheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KLAVEREN Ontvangen 18 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in onderdeel 1 in het vierde lid «een persoon die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn gedragingen» vervangen door: een persoon uit wiens gedragingen. ...

Motie van het lid Van Klaveren over het ontnemen van het Nederlanderschap met staatloosheid tot gevolg (Dossier 34356)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Motie; Motie van het lid Van Klaveren over het ontnemen van het Nederlanderschap met staatloosheid tot gevolg Kamerstuk migratie en integratie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid staatsveiligheid Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN Voorgesteld 18 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zowel personen met een dubbele als een enkele nationaliteit die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, het Nederlanderschap moeten kunnen verliezen; constaterende dat de huidige wetgeving deze mogelijkheid niet biedt voor personen met een enkele nationaliteit, omdat intrekking van het Nederlanderschap in die gevallen leidt tot staatloosheid; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het ontnemen van het Nederlanderschap met staatloosheid als gevolg kan worden verruimd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

De opgepakte Syriëgangers in Turkije
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de opgepakte Syriëgangers in Turkije (ingezonden 29 december 2016). ...

Meer dan 500 dagen geen Defensie-CAO
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over meer dan 500 dagen geen Defensie-CAO (ingezonden 21 juli 2014). ...

Het hoogste aantal asielzoekers in 13 jaar
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het hoogste aantal asielzoekers in 13 jaar (ingezonden 23 juli 2014). ...

De antisemitische demonstratie in Den Haag
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de antisemitische demonstratie in Den Haag (ingezonden 25 juli 2014). ...

De stelselmatige terreur tegen joden in Nederland
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige terreur tegen joden in Nederland (ingezonden 28 juli 2014). ...

De militaire dreiging door Venezuela om Aruba binnen te vallen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de militaire dreiging door Venezuela om Aruba binnen te vallen (ingezonden 30 juli 2014). ...