Zoeken


Partij
DENK 120
PvdA 37
GL 34
SP 30
PvdD 28
Meer...
PVV 23
CDA 16
50PLUS 14
GrKÖ 13
FvD 12
SGP 7
CU 6
D66 5
VVD 4
Datum
Van:
Tot:

Partij
DENK 120
PvdA 37
GL 34
SP 30
PvdD 28
Meer...
PVV 23
CDA 16
50PLUS 14
GrKÖ 13
FvD 12
SGP 7
CU 6
D66 5
VVD 4
Datum
Van:
Tot:

120 resultaten

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HIJINK C.S. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 februari 2019 Inleiding De initiatiefnemers danken de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP voor hun vragen over het voorliggende wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 7 VERSLAG De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL Inleiding Er is veel maatschappelijk debat over de toename van ongelijkheid en meer specifiek over beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 april 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 5 juli 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding De afgelopen jaren is er zowel op nationaal als op Europees niveau veel wet- en regelgeving tot stand gekomen om de risico’s in de financiële sector te verminderen. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Motie van de leden Van Brenk en Azarkan over de AOW-leeftijd terugbrengen naar 66 jaar in 2020 (Dossier 35223)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd); Motie; Motie van de leden Van Brenk en Azarkan over de AOW-leeftijd terugbrengen naar 66 jaar in 2020 Kamerstuk belasting financiën ouderen sociale zekerheid Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN AZARKAN Voorgesteld 19 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de premier de extreme verhoging van de AOW-leeftijd door het tweede kabinet-Rutte hysterisch heeft genoemd; verzoekt de regering, de AOW-leeftijd terug te brengen naar 66 jaar in 2020, conform de afspraken uit het regeerakkoord van het eerste kabinet-Rutte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Ploumen en Kuzu over invoering van het Noorse model voor het vaststellen van geneesmiddelenprijzen (Dossier 35137)
Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden; Amendement; Amendement van de leden Ploumen en Kuzu over invoering van het Noorse model voor het vaststellen van geneesmiddelenprijzen Kamerstuk geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PLOUMEN EN KUZU Ontvangen 26 februari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «het referentieland Duitsland te vervangen door Noorwegen» vervangen door «tien referentielanden te hanteren voor het vaststellen van de maximumprijzen van geneesmiddelen». ...

Motie van het lid Azarkan over het instellen van een Bureau Begroting (Dossier 34960)
Voorjaarsnota 2018; Motie; Motie van het lid Azarkan over het instellen van een Bureau Begroting Kamerstuk begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer slechts 1% van de begrotingen van het Rijk weet te herbestemmen; overwegende dat de Kamer een grote informatieachterstand heeft als het gaat om het samenstellen van begrotingen, en het budgetrecht vooral het karakter heeft van een goedkeuring achteraf; overwegende dat het budgetrecht meer gestalte zou kunnen krijgen als de Kamer meer proactief zou kunnen meedenken over de samenstelling van de begroting, zoals dat ook in andere landen gebeurt; verzoekt het presidium, te bezien hoe de financiële functie van de Kamer met betrekking tot begrotingen kan worden versterkt, bijvoorbeeld door naast een Bureau Wetgeving een Bureau Begroting in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Azarkan over beveiliging van gebedshuizen (Dossier 34730)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Azarkan over beveiliging van gebedshuizen Kamerstuk begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID AZARKAN Ontvangen 5 juli 2017 De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Azarkan over loonsverhoging in Nederland bewerkstelligen (Dossier 34730)
Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van het lid Azarkan over loonsverhoging in Nederland bewerkstelligen Kamerstuk begroting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 5 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds onlangs hebben gewezen op het belang van loonsverhoging in Nederland; constaterende dat de Minister van Financiën zich na de afgelopen ministerraad heeft geschaard achter deze oproep; verzoekt de regering, deze woorden zo veel mogelijk om te zetten in daden en de Kamer te melden hoe zij dit gaat doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan over koopkrachtgroei voor werkenden en uitkeringsgerechtigden (Dossier 34730)
Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van het lid Azarkan over koopkrachtgroei voor werkenden en uitkeringsgerechtigden Kamerstuk begroting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 5 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat na het zuur, kwetsbaren in onze samenleving nu ook dienen mee te delen in het zoet; overwegende dat er sprake is van een begrotingsoverschot; verzoekt de regering om, zich ervoor in te zetten dat bij het opstellen van het koopkrachtbeleid in aanloop naar Prinsjesdag concrete voorstellen worden gedaan om het geraamde verlies aan koopkracht onder uitkeringsgerechtigden in 2018 om te zetten in koopkrachtgroei én te bewerkstelligen dat de geraamde stilstand in koopkrachtontwikkeling voor werkenden met een laag inkomen in 2018 wordt omgezet in koopkrachtgroei, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan over een analyse van de koopkrachtramingen in de Voorjaarsnota (Dossier 34730)
Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van het lid Azarkan over een analyse van de koopkrachtramingen in de Voorjaarsnota Kamerstuk begroting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 5 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in de Voorjaarsnotastukken wel een analyse geeft van macro-economische effecten, maar geen analyse biedt van de koopkrachtramingen; verzoekt de regering om, voortaan in de Voorjaarsnotastukken een analyse te geven van de koopkrachtramingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over de Remigratiewet ook na 2024 handhaven (Dossier 33085)
Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet); Motie; Motie van het lid Kuzu over de Remigratiewet ook na 2024 handhaven Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat tijdens de vergrijzing ook het aantal oudere migranten de komende jaren fors stijgt; constaterende dat het recht op terugkeer, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, voor oudere migranten moet blijven gelden; verzoekt de regering, derhalve om de Remigratiewet te handhaven, ook na 2024, teneinde tweedegeneratiemigranten van de voorzieningen van deze wet gebruik te kunnen laten maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over de minimale leeftijd voor de Remigratiewet terugbrengen naar 45 jaar (Dossier 33085)
Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet); Motie; Motie van het lid Kuzu over de minimale leeftijd voor de Remigratiewet terugbrengen naar 45 jaar Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de minimale leeftijdsgrens voor de Remigratiewet op 1 juli 2014 is gewijzigd van 45 naar 55 jaar; overwegende dat gegadigden voor de Remigratiewet hierdoor extra lang tegen hun zin moeten verblijven in Nederland en langer gebruikmaken van sociale voorzieningen; overwegende dat door deze wijziging minimaal tien jaar langer een hogere uitkering betaald moet worden aan deze gegadigden; constaterende dat uit een rapport van Regioplan blijkt dat de Remigratiewet per vertrokken remigrant een besparing van € 25.087 oplevert over een periode van tien jaar; overwegende dat deze wijziging een verlies-verliessituatie creëert; verzoekt de regering, om een win-winsituatie te creëren door de minimale leeftijdsgrens te verlagen naar de oorspronkelijke leeftijd van 45 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over schrappen van de leeftijdsgrens van 18 jaar (Dossier 33085)
Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet); Motie; Motie van het lid Kuzu over schrappen van de leeftijdsgrens van 18 jaar Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, om de beperking van de doelgroep, waarbij als voorwaarde geldt dat de migrant 18 jaar of ouder was bij de komst naar Nederland te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over herinvoering van de vergoeding voor het faciliteren van de terugkeer (Dossier 33085)
Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet); Motie; Motie van het lid Kuzu over herinvoering van de vergoeding voor het faciliteren van de terugkeer Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat oudere migranten sinds de wetswijziging van 2014 niet meer kunnen gebruikmaken van de basisvoorziening om hun reis te bekostigen; verzoekt de regering, derhalve om een vergoeding voor het faciliteren van terugkeer opnieuw in te voeren, desnoods voor een deel van de kosten, en gaat over tot de orde van de dag. ...