Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

872 resultaten

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat certificering ten aanzien van de oorsprong van gas zorgt voor meer transparantie en dat daarmee de afnemers beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de vraag welke soort gas zij willen afnemen, bijvoorbeeld of dat gas uit de Arctische zee mag komen; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier certificering ten aanzien van de oorsprong van gas op de gasmarkt kan worden geïntroduceerd en wat daarvan de administratieve lasten zouden zijn, en de Kamer over de resultaten daarvan voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 68 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 26 dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen (Dossier 34199)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 26 dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4.14 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een wettelijk aansluitrecht op warmte (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Veldhoven over een wettelijk aansluitrecht op warmte Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de afhankelijkheid van aardgas moet worden afgebouwd vanwege de problemen met aardbevingen in de provincie Groningen, de schadelijke uitstoot van broeikasgassen en een te grote afhankelijkheid van instabiele landen; overwegende dat verschillende opties om huizen te verwarmen daarom gelijk behandeld moeten worden; overwegende dat in de huidige wetgeving nog steeds wordt uitgegaan van een aansluitplicht op gas, waarbij uitzonderingen mogen worden gemaakt voor andere opties; verzoekt de regering om, te bekijken hoe de wettelijke aansluitplicht op gas het beste kan worden omgezet in een wettelijk aansluitrecht op warmte, en de Kamer daarover voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.14 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over verduidelijken van de wijze van toetsing door ACM bij het transmissiesysteem op zee (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Veldhoven over verduidelijken van de wijze van toetsing door ACM bij het transmissiesysteem op zee Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het ook bij het transmissiesysteem op zee van belang is dat ten aanzien van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen de noodzakelijkheid wordt getoetst; overwegende dat in het Besluit elektriciteit en gas, artikel 5.5, lid 3, is geregeld dat de ACM bij een ontwerpinvesteringsplan alleen de noodzaak van de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het vervullen van de wettelijke taken van de systeembeheerder aantoont wanneer het geen transmissiesysteem op zee betreft; verzoekt de regering, in het besluit te verhelderen wanneer en op welke wijze de ACM ook de noodzaak van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen bij het transmissiesysteem op zee toetst, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 5.7 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 38 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 38 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in één keer energieneutraal maken van woningen en gebouwen («nul op de meter») bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en aan beheersbare energiekosten van huishoudens, en daarnaast een impuls geeft aan de bouwsector; overwegende dat gebouwgebonden financiering via het vastrecht een aantrekkelijke en snel opschaalbare oplossing kan zijn voor het (in grote aantallen) realiseren van nul-op-de-meterwoningen; verzoekt de regering, snelle uitrol van «nul op de meter» te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de experimenteerruimte van de Elektriciteitswet gebouwgebonden financiering mogelijk te maken en daarbij de potentie van netbeheerders te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de minister kan besluiten tot een lagere eigen bijdragen van gemeenten voor verkabelen wanneer de lasten van die eigen bijdrage hoger zijn dan in redelijkheid kan worden verwacht Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 5.7 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat beoogt om meer duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop wordt besloten of er vervolg wordt gegeven aan een experiment (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat beoogt om meer duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop wordt besloten of er vervolg wordt gegeven aan een experiment Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 5.37, tweede lid, onderdeel c, wordt vóór de komma aan het slot ingevoegd: en het moment en de wijze waarop wordt besloten of de voortzetting van een afwijking, anders dan als experiment, wenselijk is. ...

Amendement van de leden Agnes Mulder en Van Veldhoven dat regelt dat een krachtens artikel 5.34, tweede, vast te stellen algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure (Dossier 34199)
Amendement van de leden Agnes Mulder en Van Veldhoven dat regelt dat een krachtens artikel 5.34, tweede, vast te stellen algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een lichte voorhangprocedure Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5.34, derde lid, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste of tweede lid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 76 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 39 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt (Dossier 34199)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 39 dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39 Ontvangen 2 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat de voorwaarden waaronder transmissiesysteembeheerders kruisparticipaties mogen aangaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders verscherpt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verantwoorde besluitvorming over faunabeheer en jacht gebaat is bij de beschikbaarheid van voldoende kennis van zaken bij de relevante partijen; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om het kennis- niveau in Nederland inzake faunabeheer en jacht te vergroten en de Kamer hierover eind 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 168 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...