Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

483 resultaten

Motie van de leden Van Weyenberg en Yücel over een akkoord over de wijziging van het socialezekerheidsverdrag (Dossier 34052)
Motie van de leden Van Weyenberg en Yücel over een akkoord over de wijziging van het socialezekerheidsverdrag Motie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN YÜCEL Voorgesteld 13 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Marokko in september 2015 een akkoord hadden bereikt over wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag; constaterende dat vanwege aanvullende eisen van Marokko de verdragswijziging vooralsnog geen doorgang kan vinden; overwegende dat de Kamer slechts voor of tegen opzegging van het verdrag kan stemmen, maar dat het de voorkeur heeft wanneer alsnog overeenstemming over verdragswijziging wordt bereikt; verzoekt de regering, zich te blijven inzetten om in overleg met Marokko alsnog op korte termijn tot een akkoord over wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg over niet verlengen van de aanmeldtermijn voor de derde tranche (Dossier 34200-XV)
Motie van het lid Van Weyenberg over niet verlengen van de aanmeldtermijn voor de derde tranche Motie begroting financiën Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de jaren 2014 en 2015 600 miljoen euro beschikbaar was gesteld voor sectorplannen; constaterende dat hiervan slechts 197 miljoen euro in de jaren 2014 en 2015 wordt besteed, en 393 miljoen euro is doorgeschoven naar 2016, 2017 en 2018; constaterende dat de aanmeldperiode voor de derde tranche sectorplannen is verlengd tot 15 september omdat er slechts één aanmelding was op de oorspronkelijke sluitingsdatum; verzoekt de regering, de aanmeldtermijn voor de derde tranche sectorplannen na 15 september niet nogmaals te verlengen en eventuele onderuitputting die daardoor ontstaat, op een andere wijze in te zetten voor het verbeteren van de werkgelegenheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen (Dossier 34200-XV)
Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN VAN WEYENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er 600 miljoen euro wordt uitgegeven aan sectorplannen; overwegende dat er twijfels bestaan over de effectiviteit van deze «niet klassieke» banenplannen; overwegende dat het van belang is om de effectiviteit van de plannen ook tussentijds te toetsen door een onafhankelijke derde, zodat een vinger aan de pols wordt gehouden of het geld aan de plannen rechtmatig en doelmatig is uitgegeven; verzoekt de regering, de Algemene Rekenkamer te verzoeken, de plannen grondig op hun effectiviteit te onderzoeken en de resultaten daarvan te rapporteren aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over staken van de derde tranche van de sectorplannen (Dossier 34200-XV)
Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over staken van de derde tranche van de sectorplannen Motie begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de jaren 2014 en 2015 600 miljoen euro beschikbaar was voor sectorplannen; constaterende dat hiervan slechts 197 miljoen euro in de jaren 2014 en 2015 wordt besteed, en 393 miljoen euro is doorgeschoven naar 2016, 2017 en 2018; constaterende dat de aanmeldtermijn voor de derde tranche sectorplannen is verlengd omdat er slechts één aanmelding was op de oorspronkelijke sluitingsdatum; verzoekt de regering, de aanvraagprocedure voor de derde tranche sectorplannen te staken en het budget dat nog niet is beschikt, op een andere wijze in te zetten voor het verbeteren van de werkgelegenheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg over openstellen van de brug-WW voor sectoren zonder sectorplan (Dossier 34200-XV)
Motie van het lid Van Weyenberg over openstellen van de brug-WW voor sectoren zonder sectorplan Motie begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet de brug-WW invoert, waarmee scholing en integrale mobiliteit worden gestimuleerd; constaterende dat de brug-WW alleen beschikbaar is voor sectoren met een sectorplan en nog nauwelijks wordt benut omdat er op dit moment slechts zeven aanvragen zijn in de derde tranche van de sectorplannen; overwegende dat de brug-WW ook een nuttig instrument is voor sectoren en werkgevers zonder sectorplan; verzoekt de regering, in het najaar met een voorstel te komen om de brug-WW ook open te stellen voor sectoren en werkgevers zonder sectorplan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert (Dossier 33161)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 125 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1211 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 5, onderdeel d, komt te luiden: d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 33328)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 27 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 april 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In de artikelen 2.3, derde lid, en 3.3, tweede lid, onderdelen a en b, wordt «kamers» telkens vervangen door: Kamers. 2 Artikel 5.4a komt te luiden: Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is niet openbaar de informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten of de gemeenteraad door ambtenaren werkzaam bij de Eerste Kamer of de Tweede Kamer, de griffie van provinciale staten of de griffie van de gemeenteraad. 3 In artikel 7.2, eerste lid, onderdeel e, wordt «de ze» vervangen door: deze. 4 Artikel 7.4, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33328)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 20 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel 1.2 vervalt. 2 In artikel 2.1 vervallen de begripsbepalingen betreffende archief, bibliotheek, met een publieke taak belaste instelling, museum en richtlijn en wordt de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling betreffende register vervangen door een punt. 3 In artikel 2.2, tweede lid, vervalt «en de met een publieke taak belaste instellingen, bedoeld in hoofdstuk 6». 4 Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Projectbeslissing Maaslijn (Dossier 35925-A)
Projectbeslissing Maaslijn Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2021 Op 24 september jl. heb ik in een brief1 aan uw Kamer gemeld dat ik van ProRail een signaal heb gekregen over het project Maaslijn. ...

MIRT overzicht 2022 (Dossier 35925-A)
MIRT overzicht 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Hierbij bieden wij u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het MIRT Overzicht 2022 aan1. ...

Financiële situatie instandhouding en ontwikkeling Rijksinfrastructuur (Dossier 35925-A)
Financiële situatie instandhouding en ontwikkeling Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2021 In de afgelopen jaren is via diverse brieven1 aan uw Kamer gemeld dat de instandhoudingsopgave groot is. ...

Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven (Dossier 35925-A)
Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2021 Op 3 november jl. hebben wij de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat ontvangen met het verzoek om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afwegingen tussen toekomstige bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven. ...

Voortgang van het project Maaslijn (Dossier 35925-A)
Voortgang van het project Maaslijn Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Op 7 juli jl. heeft mijn voorganger uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project Maaslijn (Kamerstuk 35 570 A, nr. 89). ...

Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021 (Dossier 35925-A)
Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2021 Jaarlijks vinden in het najaar de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) plaats met de vijf MIRT-landsdelen en met de goederenvervoercorridorpartijen. ...

Uitstel Bestuurlijke Overleggen MIRT (Dossier 35925-A)
Uitstel Bestuurlijke Overleggen MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2021 Jaarlijks vinden in het najaar de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) plaats met de vijf landsdelen en met de goederenvervoercorridorpartijen. ...

Rapportage 'Staat van de Infrastructuur' van Rijkswaterstaat en ProRail en hinderaanpak (Dossier 35925-A)
Rapportage 'Staat van de Infrastructuur' van Rijkswaterstaat en ProRail en hinderaanpak Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2021 Met deze brief bieden wij uw Kamer de rapportages «Staat van de Infrastructuur» van Rijkswaterstaat en ProRail aan over het jaar 20201. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Pia Dijkstra over het flexibel inzetten van het bevallingsverlof (Dossier 32855)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Pia Dijkstra over het flexibel inzetten van het bevallingsverlof Amendement arbeidsvoorwaarden werk Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIA DIJKSTRA Ontvangen 8 maart 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt de aanhef vervangen door: Artikel 3:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Weyenberg over opnemen van de strekking van het wetsvoorstel van het lid Koser Kaya (Kamerstuk 31 045) in dit wetsvoorstel (Dossier 32855)
Amendement van het lid Van Weyenberg over opnemen van de strekking van het wetsvoorstel van het lid Koser Kaya (Kamerstuk 31 045) in dit wetsvoorstel Amendement arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 19 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over een visie op verlof (Dossier 32855)
Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over een visie op verlof Motie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA Voorgesteld 9 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat steeds meer landen om ons heen ouders in staat stellen om nauw betrokken te zijn bij het eerste levensjaar van hun kind; overwegende dat het betaalde kraamverlof in Nederland relatief kort is en ouderschapsverlof veelal onbetaald is; overwegende dat het stelsel van verlofregelingen integraal moet worden bezien en ook voor werkgevers werkbaar moet blijven; verzoekt de regering om, een visiebrief op verlof voor ouders met jonge kinderen te schrijven en daarin een internationale vergelijking op te nemen, evenals recent wetenschappelijk onderzoek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 13 over het flexibel inzetten van het bevallingsverlof. (Dossier 32855)
Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 13 over het flexibel inzetten van het bevallingsverlof. ...