Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

438 resultaten

Evaluatie wet versterking bestuurskracht (Dossier 34251)
Evaluatie wet versterking bestuurskracht Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2021 Op 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) in werking getreden. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34775-VIII)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 39.839.302 40.245.779 1.380.627             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap       4 Middelbaar beroepsonderwijs 4.449.579 4.496.879 3.000 6 Hoger beroepsonderwijs 3.215.709 3.140.498 1.213 7 Wetenschappelijk onderwijs 4.753.943 4.696.066 16 8 Internationaal beleid 11.116 11.716 99 11 Studiefinanciering 5.373.215 5.373.215 896.901 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 89.501 89.501 2.415 13 Lesgeld 6.555 6.555 238.269 14 Cultuur 398.142 787.883 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.027.309 1.008.396 101 25 Emancipatie 5.831 15.444 0 91 Nominaal en onvoorzien 269.682 269.682 0 95 Apparaatskosten 252.663 252.663 567             Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media       1 Primair onderwijs 10.465.757 10.465.757 17.661 3 Voortgezet onderwijs 8.350.551 8.460.939 7.391 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 180.323 181.159 6.000 15 Media 989.426 989.426 206.500 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging heeft betrekking op de verwerking van een deel van maatregel G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. ...

Jaarverslag Erfgoedinspectie 2017 (Dossier 34775-VIII)
Jaarverslag Erfgoedinspectie 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2018 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2017 aan1. ...

Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, inzake ramingssystematiek en nauwkeurigheid van de Referentieraming en de raming van de studiefinanciering (Dossier 34775-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, inzake ramingssystematiek en nauwkeurigheid van de Referentieraming en de raming van de studiefinanciering Brief regering begroting financiën Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2018 In het ordedebat van 29 mei 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 86, nr. 19, Regeling van Werkzaamheden) heeft de heer Futselaar gevraagd om een verklaring waarom het ramen van de leerlingen- en studentenaantallen problematisch is en tot forse budgettaire afwijkingen leidt. ...

Rapportage "Financiële Staat van het Onderwijs 2016” (Dossier 34775-VIII)
Rapportage "Financiële Staat van het Onderwijs 2016” Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2017 1. ...

Reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut 2012-2016 van de Commissie Cramer (Dossier 34775-VIII)
Reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut 2012-2016 van de Commissie Cramer Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2018 Met deze brief ontvangt u de reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut 2012–2016 van de Commissie Cramer. ...

Jaarplanning 2018 OCW (Dossier 34775-VIII)
Jaarplanning 2018 OCW Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 januari 2018 Met de brief van 16 november 2017 heeft uw vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons verzocht een geactualiseerd overzicht voor het jaar 2018 aan de Tweede Kamer toe te sturen, waarin rekening is gehouden met het regeerakkoord en de uitkomsten van de begrotingsbehandeling 2018. ...

Onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE) (Dossier 34775-VIII)
Onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE) Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het vernieuwde onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE)1. ...

Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland (Dossier 34775-VIII)
Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2018 Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018 (Dossier 34775-VIII)
Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2018 Sinds enige tijd is het Ministerie van OCW in overleg met de Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Vereniging Filmdistributeurs Nederland (FDN) over een herziening van het btw-convenant Film. ...

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen (Dossier 34775-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2018 Afgelopen twee jaar hebben diverse incidenten plaatsgevonden bij studentenverenigingen in Nederland. ...

Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2018 Hierbij bied ik u – mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – de bijgestelde onderzoekskaders 2017 van de Inspectie van het Onderwijs aan en de verslagen van het overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld1, conform de WOT, art. 13, lid 2. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (Kamerstuk 34775-VIII-34) (Dossier 34775-VIII)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (Kamerstuk 34775-VIII-34) Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2018 Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, reageer ik met deze brief op het verzoek van het lid Kwint d.d. 21 november jl. waarin hij het kabinet verzoekt om aan te geven hoe en op welke termijn het kabinet uitvoering zal geven aan de aangenomen motie die het lid Kwint heeft ingediend op 13 november jl. tijdens de Cultuurbegroting1. ...

Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Ter Griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 13 september 2018. ...

Dashboard Gelijke Kansen (Dossier 34775-VIII)
Dashboard Gelijke Kansen Brief regering begroting financiën Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2018 Hierbij bied ik uw Kamer het Dashboard Gelijke Kansen aan1, conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het wetgevingsoverleg van 25 juni (Kamerstuk 34 950 VIII, nr. 19). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2018 (Dossier 34775-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2018 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance (EAG 2018). ...

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht 'Uitwonende studenten kunnen ze bijna niet correct verzekeren' (Dossier 34775-VIII)
Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht 'Uitwonende studenten kunnen ze bijna niet correct verzekeren' Brief regering begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Financiën, de reactie op het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie op het artikel «Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren» uit de Nationale Onderwijsgids van 12 april 2018. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34775-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775, nr. ...

Jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2018 Conform de Regeling Inspectie van het Onderwijs 2006, bied ik u het jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 34775-VIII)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 35 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 39.879.302 40.285.779 1.380.627             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap       4 Middelbaar beroepsonderwijs 4.449.579 4.496.879 3.000 6 Hoger beroepsonderwijs 3.215.709 3.140.498 1.213 7 Wetenschappelijk onderwijs 4.753.943 4.696.066 16 8 Internationaal beleid 11.116 11.716 99 11 Studiefinanciering 5.373.215 5.373.215 896.901 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 89.501 89.501 2.415 13 Lesgeld 6.555 6.555 238.269 14 Cultuur 398.142 787.883 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.027.309 1.008.396 101 25 Emancipatie 5.831 15.444 0 91 Nominaal en onvoorzien 269.682 269.682 0 95 Apparaatskosten 252.663 252.663 567             Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media       1 Primair onderwijs 10.505.757 10.505.757 17.661 3 Voortgezet onderwijs 8.350.551 8.460.939 7.391 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 180.323 181.159 6.000 15 Media 989.426 989.426 206.500 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging heeft betrekking op de verwerking van maatregel G32 Voor- en vroegschoolse educatie uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. ...