Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

366 resultaten

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn
Vragen van de leden Spekman (PvdA), Schouw (D66), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn (ingezonden 2 mei 2011). ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk) (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk) Motie ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over de rechtsbescherming van burgers beter waarborgen bij bestuurlijke sancties (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over de rechtsbescherming van burgers beter waarborgen bij bestuurlijke sancties Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SCHOUW Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat lokale handhavers steeds meer bestuurlijke sancties mogen opleggen die ingrijpen op de grondrechten van mensen; overwegende dat door gebrek aan rechterlijke toetsing de rechtsbescherming van mensen onvoldoende gewaarborgd is bij de toepassing van bestuurlijke sancties; verzoekt de regering, te bezien hoe de rechtsbescherming van burgers bij de toepassing van bestuurlijke sancties beter kan worden gewaarborgd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouw en Oosenbrug over de bescherming van de privacy van burgers in Nederland (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Schouw en Oosenbrug over de bescherming van de privacy van burgers in Nederland Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN OOSENBURG Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van groot belang is dat de bescherming van de privacy in Nederland op een hoog niveau staat; overwegende dat Nederland met het oog daarop ernaar moet streven om binnen de Europese Unie tot de koplopers te behoren waar het om de bescherming van de privacy gaat; constaterende dat het nu onduidelijk is waar Nederland staat in vergelijking tot andere landen binnen de Europese Unie; verzoekt de regering, in 2015 een onderzoek te laten uitvoeren naar de positie van Nederland met betrekking tot de bescherming van de privacy van de burgers in objectieve vergelijking tot andere landen binnen de Europese Unie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over innovatieruimte voor de strafrechtketen (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over innovatieruimte voor de strafrechtketen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SCHOUW Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat innovatie in de strafrechtketen van groot belang is voor verbeteringen, slagkracht en efficiëntie in het werkproces; constaterende dat de innovatieruimte voor politie en Openbaar Ministerie minimaal is waardoor innovatie navenant onmogelijk is; verzoekt de regering, voor de periode 2015–2017 op zoek te gaan naar innovatieruimte en middelen voor de strafrechtketen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Schouw over het systematischer opvragen van geboortecertificaten (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Schouw over het systematischer opvragen van geboortecertificaten Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SCHOUW Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat recentelijk bleek dat het mogelijk is met legale identiteitswisselingen in Oost-Europa en de Balkan in Nederland identiteitsfraude te plegen; verzoekt de regering om, met gemeenten afspraken te maken over het systematischer opvragen van geboortecertificaten bij verdachte inschrijvingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van de leden Schouw en Van Raak over de capaciteit van de CTIVD (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Schouw en Van Raak over de capaciteit van de CTIVD Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN RAAK Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bijzonder belang is dat de toezichthouder, de CTIVD, voldoende capaciteit heeft; constaterende dat de CTIVD met slechts vijf onderzoekers de inlichtingen- en veiligheidsdiensten controleert; verzoekt de regering, met voorstellen te komen om de capaciteit van de CTIVD in overeenstemming te brengen met de nieuwe opgave voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouw en Fokke over terugdringen van bestuurlijke drukte (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Schouw en Fokke over terugdringen van bestuurlijke drukte Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN FOKKE Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er goede initiatieven zijn bij decentrale overheden om bestuurlijke drukte terug te dringen en gemeenschappelijke regelingen meer democratisch in te richten; van mening dat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden; verzoekt de regering, te faciliteren dat goede praktijken breder uitgerold worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie van de leden Schouw en Segers over de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Schouw en Segers over de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN SEGERS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sinds het kabinet-Rutte I de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer geheel bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ligt; overwegende dat deze machtsconcentratie een onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot gevolg heeft; voorts overwegende dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij uitstek hoeder is van het belang van de decentrale overheden en een slagvaardig openbaar bestuur; spreekt uit dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans hersteld moet worden door het beheer over de politie en de brandweer terug te brengen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Fokke c.s. over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Fokke c.s. over meer gemeenschappelijke rekenkamers Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S. ...

Motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG C.S. ...

Motie van de leden Schouw en Bisschop over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Schouw en Bisschop over het oplossen van btw-knelpunten Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN BISSCHOP Voorgesteld 3 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten, waterschappen en provincies door het Rijk worden gestimuleerd om samen te werken; overwegende dat die publieke samenwerking voor extra lasten zorgt als gevolg van verschuldigde btw; constaterende dat nog niet alle knelpunten zijn te compenseren door het compensatiefonds; constaterende dat gemeenten aan een samenwerkingsverband btw voor personeelskosten voor vrijgestelde prestaties moeten betalen, terwijl een gemeente die de taak zelf uitvoert over de eigen personeelskosten geen btw verschuldigd is; van mening dat de keuze om een samenwerkingsverband te vormen niet afhankelijk moet zijn van de vraag of er sprake is van financiële gevolgen vanwege compensatie van de verschuldigde btw; verzoekt de regering, zich samen met de betrokken koepelorganisaties zoals de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen in te spannen om knelpunten en onduidelijkheden, waar mogelijk met gebruikmaking van het BTW-compensatiefonds, zo veel als mogelijk op te lossen, en gaat over tot de orde van de dag. ...