Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

242 resultaten

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan, en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN-Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet met respect voor de onderwijsvrijheid en de bevindingen van de commissie Onderwijsvernieuwing te bekijken hoe mensenen kinderrechten wel de noodzakelijke aandacht binnen het onderwijscurriculum kunnen krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (Dossier 31700-XIV)
Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 85MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kolonie Veenhuizen een historische bebouwing heeft in een uniek landschap en daarbij een combinatie is van landschappelijk en architectonisch waardevol erfgoed;vraagt de regering te onderzoeken of Veenhuizen als sociaal cultuur-historisch erfgoed aangemeld kan worden voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,en gaat over tot de orde van de dag.WaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffPechtoldVan GentVan der VliesWolbertVan VelzenGrausMastwijkSmilde ...

officiële publicatie (Dossier 28867)
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen; Amendement van het lid Pechtold Kamerstuk burgerlijk recht recht 28 867Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)nr. 17AMENDEMENT VAN HET LID PECHTOLDOntvangen 25 maart 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, wordt na onderdeel Ec een onderdeel ingevoegd, luidende:EcaAan artikel 116 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. ...

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba van 11 juli 2018 tot 15 juli 2018 (#:-)
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba van 11 juli 2018 tot 15 juli 2018 Verslag van een werkbezoek begroting financiën Nr. 48 VERSLAG VAN EEN WERKBEZOEK Vastgesteld op 17 juli 2018 Een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer heeft van woensdag 11 juli 2018 tot zondag 15 juli 2018 een bezoek gebracht aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over de gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 40 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 juni 2018 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de brief van 27 maart 2018 inzake de gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten (Kamerstuk 34 775 IV, nr. 35). ...

Verslag van een werkbezoek van verkiezingswaarnemers van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan Sint Maarten (#:-)
Verslag van een werkbezoek van verkiezingswaarnemers van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan Sint Maarten Verslag van een werkbezoek begroting financiën J/ Nr. 34 VERSLAG VAN EEN WERKBEZOEK Vastgesteld op 5 maart 2018 De leden Meijer (Eerste Kamer) en Pechtold (Tweede Kamer) hebben van zaterdag 24 februari 2018 tot donderdag 1 maart 2018 als verkiezingswaarnemer een bezoek gebracht aan Sint Maarten, op verzoek van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Gew motie Van der Burg en Pechtold over minder bestuurders in het binnenlands bestuur (t.v.v. 31 700 VII, nr. 26) (Dossier 31700-VII)
Gew motie Van der Burg en Pechtold over minder bestuurders in het binnenlands bestuur (t.v.v. 31 700 VII, nr. 26) Motie (gewijzigd/nader) begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 45GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26Voorgesteld 2 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het binnenlands bestuur wordt gekenmerkt door «bestuurlijke drukte», waardoor de effectiviteit van het bestuur wordt beperkt;verzoekt de regering initiatieven te ontwikkelen teneinde het binnenlands bestuur in te richten met minder bestuurders,en gaat over tot de orde van de dag.Van der BurgPechtold ...

Motie Van der Burg/Pechtold over minder tussenlagen in het binnenlands bestuur (Dossier 31700-VII)
Motie Van der Burg/Pechtold over minder tussenlagen in het binnenlands bestuur Motie begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 26MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN PECHTOLDVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het binnenlands bestuur wordt gekenmerkt door «bestuurlijke drukte», waardoor de effectiviteit van het bestuur wordt beperkt;verzoekt de regering initiatieven te ontwikkelen teneinde het binnenlands bestuur in te richten met minder bestuurslagen (tussenlagen) en minder bestuurders,en gaat over tot de orde van de dag.Van der BurgPechtold ...

Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 125NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 112MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...

Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 124GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 111Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet scholen en docenten in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen via het aanbieden van lesmateriaal waarin mensenrechten op een deskundige, attractieve en duurzame manier aan de leerlingen worden aangeboden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 126NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 119Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs,van mening dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie,van mening dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs,verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dagPechtold ...

Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 113MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de invulling van de kwaliteitseisen een primaire verantwoordelijkheid is van de sociale partners (brief staatssecretaris Dijksma, 3 december 2008 «Aanpak opbrengstgericht leiderschap», pagina 7) in het onderwijsveld;overwegende, dat sociale partners in het primair onderwijs hebben aangegeven, met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteitseisen voor schoolleiders in het kader van de cao primair onderwijs;van mening, dat het principe van verplichte registratie bijdraagt aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit en dat dit een kerntaak van de overheid is;verzoekt de regering het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders wettelijk voor te schrijven,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 114MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat leerlingen die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie vaak een slechte startpositie in de maatschappij hebben;overwegende, dat veel uitvallers na het opdoen van levens- en werkervaring zich alsnog via een opleiding verder kunnen ontwikkelen;van mening, dat de overheid uitvallers een voortdurende prikkel moet geven tot verdere ontwikkeling via het onderwijs;verzoekt de regering onderzoek te doen naar een systeem waarbij uitvallers zonder startkwalificatie een «rugzak» met rechten op onderwijs meekrijgen die zij in overleg met een werkgever kunnen besteden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Gew motie Pechtold en Dezentjé Hamming Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 112) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold en Dezentjé Hamming Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 112) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 119GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 112Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief defensie internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 15 juni 2010Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave IAlgemeen deel2    Inleiding2   1.Definities9   2.Erkenning en waardering102.1Erkenning102.2Waardering11   3. ...

Motie Pechtold en Van Gent over nadere informatie over het op afstand plaatsen van belangen van bewindspersonen (#:-)
Motie Pechtold en Van Gent over nadere informatie over het op afstand plaatsen van belangen van bewindspersonen Motie begroting financiën Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN VAN GENT Voorgesteld 17 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de aantredende leden van een nieuw kabinet elke schijn van belangenverstrengeling tussen privé- en publieke belangen dienen te vermijden; dat het daarvoor onvoldoende is, dat zij het beheer van hun zakelijke belangen op afstand plaatsen;dat het bovendien niet aan aantredende bewindspersonen overgelaten kan worden, daar invulling aan te geven en er al dan niet openbaarheid over te betrachten; overwegende, dat hierdoor weinig transparantie ontstaat over de zakelijke belangen van bewindspersonen en de garantie ontbreekt, dat deze belangen niet van invloed kunnen zijn op hun taakvervulling; verzoekt de regering de ministerscode zodanig aan te passen dat de minister-president openbaar maakt wat de zakelijke belangen van de aantredende bewindspersonen zijn en hoe zij hun zakelijke belangen op afstand hebben geplaatst; verzoekt de regering voorts om nadere informatie aan de Kamer te verschaffen die ten minste omvat:– welke bewindspersonen onroerende zaken in het buitenland bezitten en in welk land; – voor zover het gaat om financiële of zakelijke belangen in ondernemingen, de namen van de betrokken vennootschappen; – en een beschrijving van de wijze waarop de zeggenschap in het beheer over financiële belangen op afstand is geplaatst, en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold Van Gent ...

Motie Pechtold over het achterwege laten van godsdienstige uitingen vanwege de scheiding tussen Kerk en Staat (#:-)
Motie Pechtold over het achterwege laten van godsdienstige uitingen vanwege de scheiding tussen Kerk en Staat Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD Voorgesteld 17 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van belang is, een zorgvuldige scheiding tussen Kerk en Staat in acht te nemen;overwegende, dat het daarin past dat het doen van godsdienstige uitingen tot het domein van de burger behoort en dat de regering uiterst terughoudend is met het doen van dergelijke uitingen; verzoekt de regering voortaan in ieder geval de twee volgende uitingen van de zijde van de regering achterwege te laten:– de slotzin «En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming» van de Koninklijke Boodschap, waarmee wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer worden aangeboden, – en de toevoeging «bij de gratie Gods", voorafgaand aan «Koningin der Nederlanden", in de aanhef van het bekendmakingsformulier van wetten en koninklijke besluiten, en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...