Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

622 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege (Dossier 33900)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege Verslag van een algemeen overleg ...

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Dossier 26643)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over beveiligingsaspecten en ICT Verslag van een algemeen overleg economie ict Nr. 275 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 27 maart 2013 overleg gevoerd met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 juni 2012 over de uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en El Fassed (Kamerstuk 26 643, nr. 238) over een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD (Kamerstuk 26 643, nr. 242); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 oktober 2012 over de stand van zaken met betrekking tot de ICT-beveiligingsassessments DigiD (Kamerstuk 26 643, nr. 256); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 november 2012 met een reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid inzake «Het DigiNotar-incident, waarom digitale veiligheid de bestuurstafel te weinig bereikt» (Kamerstuk 26 643 nr. 257); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 februari 2013 inzake een toezegging verslag evaluatie calamiteit DigiD op 9 januari jl. ...

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Dossier 26643)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2013, over Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid Verslag van een algemeen overleg economie ict Nr. 276 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 mei 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst hebben op 3 april 2013 overleg gevoerd met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 juli 2012 met het totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid (Kamerstuk 31 490, nr. 96); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 september 2012 met de aanbieding van het onderzoek «Het versterken van de informatiepositie van de burger: verkenning naar nieuwe (verplichte) functionaliteiten van MijnOverheid (Kamerstuk 26 643, nr. 254); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 november 2012 over webrichtlijnen (Kamerstuk 26 643, nr. 260); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 11 januari 2013 over het fiche: Richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites (Kamerstuk 22 112, nr. 1544); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 mei 2012, met daarin de reactie op het rapport over cloudcomputing van Capgemini Nederland (Kamerstuk 26 643, nr. 237); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 februari 2013 met de aanbieding van de eerste i-NUPdate krant (Kamerstuk 26 643, nr. 266); – het rapport / de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 28 maart 2013 over Aanpak van ICT door het Rijk 2012 (Kamerstuk 33 584); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 april 2013, brief ten behoeve van het AO «Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid» dd. 3 april 2013 (Kamerstuk 26 643, nr. 271 ). ...

Sociaal domein (Dossier 34477)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Sociaal domein Verslag van een algemeen overleg financiĆ«n organisatie en beleid Nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 14 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President d.d. 8 november 2018 inzake stand van zaken op een aantal aspecten van het sociaal domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...

Uitvoering Wet raadgevend referendum (Dossier 34270)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Evaluatie uitwerking raadgevend referendum Verslag van een algemeen overleg bestuur recht rijksoverheid staatsrecht Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 april 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016, over het bewust frustreren van het referendum (Kamerstuk 34 270, nr. ...

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Dossier 26643)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2017, over Digitale Infrastructuur/e-ID Verslag van een algemeen overleg economie ict Nr. 443 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 februari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 18 januari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 december 2015 inzake uitgangspunten wetgeving Generieke Digitale Infrastructuur (Kamerstuk 26 643, nr. 373); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2015 met de voortgangsrapportage Digitaal 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 381); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 april 2016 inzake digiprogramma 2016–2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 402); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 april 2016 inzake continuering Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (Kamerstukken 17 050 en 27 859, nr. 527); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17 mei 2016 inzake bundeling middelen voor digitale overheid (Kamerstuk 26 643, nr. 408); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 juni 2016 met de reactie op een openbare consultatie in het kader van de herziening van het Europees Interoperabiliteitskader (Kamerstuk 22 112, nr. 2153); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 juli 2016 inzake beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor het ICT-projectenportfolio (Kamerstuk 26 643, nr. 417); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 oktober 2016 met de reactie op de motie van het lid Koşer Kaya over meer inzicht voor burgers in welke persoonsgegevens uit overheidsdatabanken zijn opgevraagd (Kamerstuk 32 802, nr. 34); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 november 2016 inzake geactualiseerde businesscase inloggen in het BSN-domein (Kamerstuk 26 643, nr. 425); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 16 november 2016 inzake taakopdracht Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (Kamerstuk 26 643, nr. 427); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 december 2016 inzake digiprogramma 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 436); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 december 2016 over de voortgang programma eID (Kamerstuk 26 643, nr. 437); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2016 met de voortgangsrapportage Digitaal 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 431). ...

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Dossier 26643)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Beveiliging Kamerverkiezingen 2017 Verslag van een algemeen overleg economie ict Nr. 449 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven hebben op 9 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: − de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 januari 2017 met de reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het manipuleren van verkiezingen door hacks en nepnieuws (Kamerstuk 26 643, nr. ...

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) (Dossier 27859)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten Verslag van een algemeen overleg bestuur gemeenten Nr. 101 HERDRUK1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 mei 2016 inzake zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten en Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstukken 25 764 en 27859, nr. ...

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) (Dossier 32851)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over grensoverschrijdende samenwerking (Verzamel algemeen overleg) Verslag van een algemeen overleg internationaal internationale samenwerking Nr. 34 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22 januari 2016 over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking (Kamerstuk 32 851, nr. 29); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 mei 2016 inzake grensoverschrijdende samenwerking (Kamerstuk 32 851, nr. 30); – de tweede brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 juni 2016 over de voortgang van Agenda Lokale Democratie (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 67); – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 september 2016 over de voortgang Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (Kamerstuk 32 851, nr. 32); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 november 2016 ter aanbieding van antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 15); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 januari 2017 inzake rapportage Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (Kamerstuk 32 851, nr. 33). ...

Primair Onderwijs (Dossier 31293)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 april 2017, over Curriculumherziening po en vo Verslag van een algemeen overleg basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs Nr. 374 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 april 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 februari 2017 over het vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken 31 293 en 31 289, nr. ...

Opwerking van radioactief materiaal (Dossier 25422)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 mei 2017, over Nucleaire veiligheid Verslag van een algemeen overleg natuur en milieu stoffen Nr. 199 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 10 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 22 december 2016 inzake afschrift van briefwisseling met Minister Jambon met betrekking tot de zorgen over de veiligheidscultuur bij Electrabel (Kamerstuk 25 422, nr. ...

Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben (Dossier 29653)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2017, over Venezuela Verslag van een algemeen overleg internationaal internationale samenwerking Nr. 32 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2017 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 17 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12 mei 2017 inzake de actuele situatie in Venezuela (Kamerstuk 29 653, nr. 31). ...

Openbaar vervoer (Dossier 23645)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2017, over Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid verkeer Nr. 648 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juni 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 18 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 8 december 2016 inzake taxironselaars op Schiphol (Kamerstuk 31 521, nr. ...

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Dossier 21501-33)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 mei 2017, over Transportraad Verslag van een algemeen overleg economie energie europese zaken ict internationaal natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 649 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 juni 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 24 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van de geannoteerde agenda Transportraad 8 juni 2017 (Kamerstuk 21 501-33, nr. ...

Sociaal domein (Dossier 34477)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over Sociaal Domein Verslag van een algemeen overleg financiĆ«n organisatie en beleid Nr. 26 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 31 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 februari 2017 inzake Programma sociaal domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...

Zee- en binnenvaart (Dossier 31409)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2017, over Scheepvaart Verslag van een algemeen overleg verkeer water Nr. 161 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 6 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 december 2016 inzake beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens (Kamerstuk 32 861, nr. ...

Milieuraad (Dossier 21501-08)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017, over de Milieuraad d.d. 19 juni 2017 Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 694 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 31 mei 2017 inzake geannoteerde agenda Milieuraad van 19 juni 2017 (Kamerstuk 21 501-08, nr. ...

Waterbeleid (Dossier 27625)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Water Verslag van een algemeen overleg ruimte en infrastructuur verkeer water waterkeringen en waterbeheer Nr. 405 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 1 december 2016 inzake ontwikkelperspectief Grevelingen (Kamerstuk 33 531, nr. 7); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 15 december 2016 met reactie op brief van Spaargaren en Vroege van 21 november 2016 over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam; – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 15 december 2016 inzake publicatie Instandhouding Hoofdwatersysteem (Kamerstuk 27 625, nr. 380); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 23 december 2016 inzake uitgebreide reactie evaluatie Deltawet (Kamerstuk 34 513, nr. 2); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 12 januari 2017 met stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken en de motie van het lid Visser c.s. ...

Spoor: vervoer- en beheerplan (Dossier 29984)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2017, over Spoor Verslag van een algemeen overleg spoor verkeer Nr. 728 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juli 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 22 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 20 december 2016 inzake het bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations (Kamerstuk 29 984, nr. ...

Rassendiscriminatie (Dossier 30950)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2017, over Discriminatie Verslag van een algemeen overleg recht staatsrecht Nr. 139 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juli 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 22 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 december 2016 inzake het rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 (Kamerstuk 30 950, nr. ...