Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

591 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35928)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2019 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 35928)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanhef vervangen door: De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35928)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanduiding van de onderdelen 1 en 2 vervangen door de aanduidingen «A» en «B». ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35928)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33862)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2015 I ALGEMEEN De initiatiefnemers danken de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP voor hun inbreng. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33862)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33328)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuursrecht recht Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 mei 2014 INHOUDSOPGAVE I. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 33328)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 27 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 april 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In de artikelen 2.3, derde lid, en 3.3, tweede lid, onderdelen a en b, wordt «kamers» telkens vervangen door: Kamers. 2 Artikel 5.4a komt te luiden: Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is niet openbaar de informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten of de gemeenteraad door ambtenaren werkzaam bij de Eerste Kamer of de Tweede Kamer, de griffie van provinciale staten of de griffie van de gemeenteraad. 3 In artikel 7.2, eerste lid, onderdeel e, wordt «de ze» vervangen door: deze. 4 Artikel 7.4, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33328)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 oktober 2014 Het voorstel wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel 1.2 vervalt «publieke» en wordt «overheidsorgaan» vervangen door: met een publieke taak belaste instelling. 2 Artikel 2.1 komt te luiden: Artikel 2.1 Begripsbepalingen In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: archief: archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Archiefwet 1995; bibliotheek: voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die in overwegende mate door een of meer gemeenten wordt gesubsidieerd of in stand gehouden, de Koninklijke Bibliotheek, bedoeld in artikel 1.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of de bibliotheekvoorziening van een universiteit, genoemd in de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; document: een bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, berustend schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens; hergebruik: het gebruik van informatie, neergelegd in documenten berustend bij een met een publieke taak belaste instelling, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd, anders dan de uitwisseling van informatie tussen met een publieke taak belaste instellingen onderling uitsluitend met het oog op de vervulling van hun publieke taken; Informatiecommissaris: de als zodanig aangewezen substituut-ombudsman, bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet Nationale ombudsman; met een publieke taak belaste instelling: 1°. een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid; 2°. een onafhankelijke, bij de wet ingesteld orgaan dat met rechtspraak is belast, alsmede de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 3°. een publiekrechtelijke instelling als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de richtlijn, of 4°. een samenwerkingsverband van organen, personen, colleges of instellingen als bedoeld onder 1°, 2° of 3°; milieuinformatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer; museum: met een publieke taak belaste instelling die gericht is op het tonen van cultuurgoederen aan het algemene publiek; Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd; register: register, bedoeld in artikel 3.2 van deze wet; richtlijn: Richtlijn 2003/98/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEG 2003 L 345), zoals deze is gewijzigd bij Richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2013 L 175). 3 Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Nota van wijziging (Dossier 33328)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 mei 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33328)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 20 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel 1.2 vervalt. 2 In artikel 2.1 vervallen de begripsbepalingen betreffende archief, bibliotheek, met een publieke taak belaste instelling, museum en richtlijn en wordt de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling betreffende register vervangen door een punt. 3 In artikel 2.2, tweede lid, vervalt «en de met een publieke taak belaste instellingen, bedoeld in hoofdstuk 6». 4 Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32203)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur en recreatie recht religie strafrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 april 2012 Inleiding Precies 80 jaar geleden, in 1932, werd het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van smalende godslastering ingediend en behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34755)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 december 2017 Inhoudsopgave 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34775-VIII)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 39.839.302 40.245.779 1.380.627             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap       4 Middelbaar beroepsonderwijs 4.449.579 4.496.879 3.000 6 Hoger beroepsonderwijs 3.215.709 3.140.498 1.213 7 Wetenschappelijk onderwijs 4.753.943 4.696.066 16 8 Internationaal beleid 11.116 11.716 99 11 Studiefinanciering 5.373.215 5.373.215 896.901 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 89.501 89.501 2.415 13 Lesgeld 6.555 6.555 238.269 14 Cultuur 398.142 787.883 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.027.309 1.008.396 101 25 Emancipatie 5.831 15.444 0 91 Nominaal en onvoorzien 269.682 269.682 0 95 Apparaatskosten 252.663 252.663 567             Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media       1 Primair onderwijs 10.465.757 10.465.757 17.661 3 Voortgezet onderwijs 8.350.551 8.460.939 7.391 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 180.323 181.159 6.000 15 Media 989.426 989.426 206.500 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging heeft betrekking op de verwerking van een deel van maatregel G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34775-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775, nr. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 34775-VIII)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 35 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 39.879.302 40.285.779 1.380.627             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap       4 Middelbaar beroepsonderwijs 4.449.579 4.496.879 3.000 6 Hoger beroepsonderwijs 3.215.709 3.140.498 1.213 7 Wetenschappelijk onderwijs 4.753.943 4.696.066 16 8 Internationaal beleid 11.116 11.716 99 11 Studiefinanciering 5.373.215 5.373.215 896.901 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 89.501 89.501 2.415 13 Lesgeld 6.555 6.555 238.269 14 Cultuur 398.142 787.883 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.027.309 1.008.396 101 25 Emancipatie 5.831 15.444 0 91 Nominaal en onvoorzien 269.682 269.682 0 95 Apparaatskosten 252.663 252.663 567             Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media       1 Primair onderwijs 10.505.757 10.505.757 17.661 3 Voortgezet onderwijs 8.350.551 8.460.939 7.391 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 180.323 181.159 6.000 15 Media 989.426 989.426 206.500 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging heeft betrekking op de verwerking van maatregel G32 Voor- en vroegschoolse educatie uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-IV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 32 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 18 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...