Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

3851 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het woningtekort in Nederland groot is; overwegende dat we op korte termijn hiervoor moeten inzetten op flexwoningen en transformaties om snel en goedkoop woningen te bouwen; constaterende dat de regering binnenkort het nieuwe programma versnellen woningbouw opstart voor het verkorten van procedures rondom woningbouwprojecten voor flexwoningen; constaterende dat transformaties dit jaar achterlopen; verzoekt de regering om transformaties te laten aansluiten in het nieuwe programma versnellen woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er steeds vaker sprake is van nep-sociale huur, waarbij commerciële partijen kleine woonruimtes als sociale huur aanbieden met een huur net onder de liberalisatiegrens, maar hierbij regelmatig minimuminkomens- en leeftijdseisen stellen, geen aandachtsgroepen toelaten en veel extra servicekosten rekenen, met een stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit tot gevolg; verzoekt de regering verhuurders en huurders beter te informeren over wat reële servicekosten zijn en wat te doen wanneer te hoge servicekosten in rekening worden gebracht; verzoekt de regering tevens bestaande wetgeving betreffende sociale verhuur door niet-toegelaten instellingen tegen het licht te houden om te bepalen of deze voldoende regels bevat, bijvoorbeeld om stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland zodat reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer; voorbeelden hiervan zijn de Klimaticket in Oostenrijk, Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg; overwegende dat zulke maatregelen erop gericht zijn om meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen; verzoekt de regering te onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit is voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een massabalans van het ingezamelde afgedankte textiel in Nederland en de route en resultaten van de verwerking helpen bij het inzichtelijk krijgen van de textielketen en de gezette stappen; overwegende dat het Beleidsprogramma circulair textiel 2020–2025 tussendoelen voor 2025, 2030 en 2035 stelt om uiteindelijk in 2050 een volledige circulaire economie te bereiken; overwegende dat wordt geadviseerd om het inzicht te vergroten van de milieu-impact van hergebruik in relatie tot recycling; verzoekt de regering om tegelijkertijd met het ingaan van de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een tweejaarlijkse massabalans van textiel op te zetten met als nulmeting het jaar dat de UPV ingaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer als sinds 2019 via meerdere moties heeft gepleit voor een snelle invoering van de helmplicht voor snorfietsers in verband met de verkeersveiligheid, maar er nu toch weer uitstel wordt bepleit door de Minister; verzoekt de regering de helmplicht voor snorfietsers niet uit te stellen en 1 juli 2022 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de consument uit moet kunnen gaan van feitelijke claims, zodat een eerlijke keuze gemaakt kan worden in de aanschaf van een (kleding)product; overwegende dat het Europees beleid, dat tot uiting komt in de Textielverordening en in horizontale wetgeving, momenteel de consument niet voldoende beschermt tegen inaccurate en/of misleidende informatie op of over textiel; overwegende dat misleidende claims de transitie naar een circulaire textielketen ondermijnen; constaterende dat een handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie; verzoekt de regering te onderzoeken hoe via het aanscherpen van nationale en Europese productregelgeving (bijvoorbeeld via het Europese wetgevingsinitiatief duurzame producten en circulaire-economieactieplan) misleidende informatie op textiel en kledingproducten actief kan worden tegengegaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Hagen en Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Hagen en Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN HAGEN EN SNELLER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de datakwaliteit in informatiesystemen (zoals Inspectieview) betreffende milieucriminaliteit tekortschiet, zowel als het gaat om toezicht door inspecties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als strafrechtelijke handhaving door politie en justitie; overwegende dat correcte informatievoorziening noodzakelijk is voor het effectief uitoefenen van toezicht en het garanderen van aansluiting op de strafrechtketen, zoals door verschillende rapporten in 2021 is bevestigd; overwegende dat tientallen teams binnen het OM, politie, justitie en handhavingsdiensten zich bezighouden met milieucriminaliteit, maar deze niet centraal worden aangestuurd; overwegende dat huidige verbeteringen in de informatievoorziening zich voornamelijk richten op de ILT en omgevingsdiensten en niet zozeer op de informatiedeling tussen de verschillende instanties; verzoekt de regering om een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem op te zetten waarvan alle bestuurlijke en strafrechtelijke diensten die betrokken zijn bij opsporing en handhaving van milieucriminaliteit gebruik kunnen maken, zodat de handhaving van het milieurecht en de slagvaardigheid en effectiviteit van VTH-taken worden verhoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland, zodat reizigers gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (voorbeelden hiervan zijn het Klimaticket in Oostenrijk, het Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg); overwegende dat zulke maatregelen gericht moeten zijn op meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen die anders met de auto zouden gaan, en dat deze niet een modaliteitsverschuiving van voetgangers en fietsers naar het ov teweeg moeten brengen; verzoekt de regering te analyseren welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit zijn voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de potentiële kosten van het toewerken naar een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid inmiddels in kaart zijn gebracht naar aanleiding van de motie-De Groot/Bromet (35 570-XII, nr. 77); overwegende dat het hanteren van een dubbele doelstelling naast kosten ook besparingen en baten kan opleveren op het gebied van verminderd onderhoud, de biodiversiteit en de waterkwaliteit, gelet ook op de verschillende wettelijke kaders; van mening dat een compleet beeld van deze baten en besparingen nodig is om een gewogen beslissing te kunnen nemen over budgetten; verzoekt de regering om aan de hand van een aantal concrete voorbeeldprojecten een onafhankelijke analyse uit te laten voeren naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen voor alle overheden, uitgedrukt in monetaire waarde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met alle vervoerders ervoor te zorgen dat treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BOULAKJAR Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nachttrein Amsterdam-Wenen is teruggekeerd, de nachttrein naar Praag afgelopen maand is gaan rijden en in december de nachttrein naar Zürich van start gaat; overwegende dat uit het onderzoek van het KiM naar het potentieel van de internationale nachttrein andere bestemmingen zijn geïdentificeerd als kansrijk voor de exploitatie van nachttreinen vanuit Nederland; overwegende dat de markt voor nachttreinen steeds groter wordt en de eerste nachttreinen al weken voor vertrek zijn volgeboekt, maar dat het nog lastig is voor vervoerders om toegang te krijgen tot de infrastructuur en dat zij daardoor tegen risico's aanlopen; verzoekt de regering om risico's voor toetreding van (nieuwe) nachttreinvervoerders verder te identificeren en in kaart te brengen wat nodig is om drempels te doen verdwijnen en te onderzoeken hoe een meer gelijke behandeling met binnenlands vervoer bij capaciteitsaanvragen en toegang tot de opstel- en servicevoorzieningen daarbij kunnen helpen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met ProRail en NS ervoor te zorgen dat de treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S. ...