Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Amendement van de leden Koekkoek en Beckerman over het vrijmaken van middelen voor de verdere uitbreiding van voedselbossen (Dossier 36200-XIV)
Amendement van de leden Koekkoek en Beckerman over het vrijmaken van middelen voor de verdere uitbreiding van voedselbossen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOEKKOEK EN BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over voor april 2023 de Kamer informeren over het wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren (Dossier 36200-XIV)
Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over voor april 2023 de Kamer informeren over het wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN TJEERD DE GROOT EN VAN CAMPEN Voorgesteld 20 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de motie-Sneller/De Groot (31 532, nr. 246) over jaarlijkse rapportage door supermarkten; overwegende dat de oproep tot vrijwilligheid niets heeft opgeleverd; overwegende dat in het coalitieakkoord een niet-vrijblijvende bijdrage wordt verwacht van ketenpartijen aan de transitie naar kringlooplandbouw, inclusief een eerlijke prijs voor de boer; overwegende dat de Minister heeft aangegeven een hard instrumentarium klaar te willen hebben, mochten de gesprekken tot niks leiden; overwegende dat er schema's beschikbaar zijn die transparante rapportage faciliteren, zoals The Sustainability Consortium (TSC) en het Global Reporting Initiative (GRI); verzoekt de Minister voor april 2023 de Kamer te informeren over het door de Minister genoemde wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Koekkoek over het vrijmaken van middelen voor de verdere uitbreiding van voedselbossen (Dossier 36200-XIV)
Amendement van het lid Koekkoek over het vrijmaken van middelen voor de verdere uitbreiding van voedselbossen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK Ontvangen 6 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Voorgesteld 7 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het transitiefonds 64 miljoen zal worden vrijgemaakt voor advies aan individuele boerenbedrijven; overwegende dat het voor een doelmatige besteding van dit bedrag belangrijk is dat het ook bijdraagt aan een transitie naar kringlooplandbouw; verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om tot kwaliteitseisen te komen voor kringloopadviseurs om te garanderen dat het advies ook daadwerkelijk bijdraagt aan de transitie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koekkoek over onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische landbouw (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Koekkoek over onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische landbouw Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 7 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat landbouwonderzoek in lijn met de doelstellingen van het nieuwe overheidsbeleid op landbouw vraagt om ander type onderzoek met doelstellingen voor klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit en volksgezondheid; constaterende dat het leeuwendeel van het onderzoeksbudget momenteel via het topsectorenbeleid of geoormerkt bij de WUR terechtkomt en dat het topsectorenonderzoek afhankelijk is van private cofinanciering; overwegende dat onderzoek naar maatschappelijke waardecreatie in lijn met de doelstellingen voor klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit en volksgezondheid niet snel tot stand komt bij een verplichting van cofinanciering van een commerciële partij; overwegende dat een grote shift in de landbouw- en voedselvoorziening noodzakelijk is en onderzoek naar «groenboeren», namelijk biologische, agro-ecologische en natuurinclusieve landbouw, en een meer lokaal gericht duurzaam voedselsysteem hard nodig is; overwegende dat bij dit type onderzoek een grote mate van interactie tussen de boer, de vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang, zoals natuur- en milieuorganisaties, en de wetenschapper wenselijk is; verzoekt de regering om onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische, agro-ecologische en natuurinclusieve landbouw en de duurzame voedselvoorziening mee te nemen in het traject van het landbouwakkoord en bij de herijking van de kennisagenda ten behoeve van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koekkoek en Beckerman over uitvoering van het plan Duurzame Schaalsprong Voedselbosbouw (Dossier 36200-XIV)
Motie van de leden Koekkoek en Beckerman over uitvoering van het plan Duurzame Schaalsprong Voedselbosbouw Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN KOEKKOEK EN BECKERMAN Voorgesteld 7 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de breed gedragen motie van het lid Beckerman c.s. over het vrijmaken van financiële middelen voor verdere uitbreiding van voedselbossen (35 925-XIV-85) betrekking heeft op het begrotingsjaar 2022 maar desondanks nog onderhanden is; overwegende dat er onder agrarische ondernemers een grote en urgente behoefte is aan toekomstvaste bedrijfsmodellen die tevens een positieve bijdrage leveren aan natuur, water en klimaat; constaterende dat het in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geschreven plan Duurzame Schaalsprong Voedselbosbouw beschrijft hoe de beoogde schaalsprong van voedselbosbouw in Nederland kan worden bewerkstelligd; verzoekt de regering om binnen een halfjaar met een programma en bijbehorende financiering te komen dat uitvoering geeft aan het plan Duurzame Schaalsprong Voedselbosbouw, en de Kamer hierover te informeren in een brief, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VESTERING C.S. ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een monitoringsprotocol en een kennisprogramma om zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf te kunnen monitoren (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een monitoringsprotocol en een kennisprogramma om zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf te kunnen monitoren Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Vestering c.s. over een actieve inzet voor het beschermen van de wolf (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Vestering c.s. over een actieve inzet voor het beschermen van de wolf Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VESTERING C.S. ...

Motie van het lid Vestering c.s. over geen belastinggeld steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Vestering c.s. over geen belastinggeld steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VESTERING C.S. ...

Motie van het lid Koekkoek over bij de gebiedsgerichte aanpak kijken of bufferzones passen in een Europees natuurnetwerk (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Koekkoek over bij de gebiedsgerichte aanpak kijken of bufferzones passen in een Europees natuurnetwerk Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 7 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese verordening betreffende natuurherstel uitgaat van het niet toestaan van natuurachteruitgang buiten de Natura-2000 gebieden; overwegende dat het Natuurnetwerk Nederland uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) moet vormen; verzoekt de regering om bij de gebiedsgerichte aanpak een focus te leggen op het bekijken of bij de creatie van bufferzones deze passen in een Europees natuurnetwerk, waarnaast natuurinclusieve boeren kunnen bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39) (Dossier 36200-XIV)
Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Amendement van het lid Koekkoek over verhogen van het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Dossier 36200-XIV)
Amendement van het lid Koekkoek over verhogen van het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK Ontvangen 6 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Boswijk c.s. over een wetenschappelijk gedragen wildsoorten-telprotocol en analyse- en beoordelingssystematiek (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Boswijk c.s. over een wetenschappelijk gedragen wildsoorten-telprotocol en analyse- en beoordelingssystematiek Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (t.v.v. 36200-XIV-56) (Dossier 36200-XIV)
Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (t.v.v. 36200-XIV-56) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 99 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN TJEERD DE GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 56 Voorgesteld 8 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het huidige NSP/GLB nog niet voldoende inspeelt op de mogelijkheden van de teelt van biogrondstoffen voor biobased bouwen; verzoekt de regering de teelt van vezelgewassen te bevorderen, onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen door de lagere waardering en vergoeding in regio 1 (onder andere Veenkoloniën) gelijk te stellen aan de hogere waardering en vergoeding in regio 2 (onder andere kleigebieden), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Boswijk c.s. over zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Boswijk c.s. over zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK Voorgesteld 20 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het nog steeds niet duidelijk is hoe wisselwerking tussen het ANLb en andere regelingen in het GLB op het boerenerf gaan uitpakken; overwegende dat dit leidt tot onzekerheid bij boeren over hoe en of ze kunnen deelnemen aan het ANLb, wat mogelijk zorgt voor een daling van het aantal deelnemers en areaal; overwegende dat er juist meer ANLb-deelnemers en areaal nodig zijn, omdat het een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de nationale en internationale natuurdoelen die gesteld zijn; verzoekt de regering om, zolang er nog onvoldoende duidelijkheid is over wat de wisselwerking is tussen het ANLb en andere regelingen in het GLB, toch zekerheid te bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...