Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

50 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35300-VII-128) (Dossier 36200-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35300-VII-128) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 145 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van25 juni 2020 over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35 300 VII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022 over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering (Dossier 36200-VII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022 over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 116 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november 2022 De vaste commissie voor Digitale Zaken, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 14 november 2022 overleg gevoerd met mevrouw Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 VII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 XIII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 VI); – de brief van de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering d.d. 7 juli 2022 inzake beantwoording vragen commissie over de Jaarrapportage Grote ICT-projecten 2021 (Kamerstuk 26 643, nr. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Dossier 36200-VII)
Amendement van het lid Geurts c.s. over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen Amendement begroting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID KATHMANN C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17) (Dossier 36200-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 147 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 10 oktober 2022 over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36 200 VII, nr. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid' (Dossier 36200-VII)
Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid' Brief commissie begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de parlementair advocaat om advies gevraagd over de verhouding van de handreiking «Bewaren van chatberichten» tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid. ...

Motie van het lid Koekkoek c.s. over uitbreiding van het aantal fte voor EU-adviseurs en de Permanente Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Koekkoek c.s. over uitbreiding van het aantal fte voor EU-adviseurs en de Permanente Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK C.S. ...

Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinderrechten (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinderrechten Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN DEKKER-ABDULAZIZ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Code voor Kinderrechten is ontwikkeld om bij ontwerp en doorontwikkeling van technologieën expliciet aandacht te hebben voor het belang van kinderen; overwegende dat de code voorstellen bevat die onder meer toezien op nadere regelgeving voor profileren van kinderen, een kinderrechtenimpactassessment, economische exploitatie van kinderen en voor kinderen begrijpelijke informatie over wat er met hun gegevens gebeurt; verzoekt de regering te komen met een wettelijke borging van de Code voor Kinderrechten en ook in bredere zin te komen met een volledige uitwerking en uitvoering van de code, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Onderzoeksrapport ‘Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden’ (Dossier 36200-VII)
Onderzoeksrapport ‘Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden’ Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2022 Hierbij bied ik uw Kamer het onderzoeksrapport aan «Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden». ...

Motie van de leden Romke de Jong en De Hoop over innovatief digitaal taalonderwijs voor minderheidstalen stimuleren door Europese samenwerking (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Romke de Jong en De Hoop over innovatief digitaal taalonderwijs voor minderheidstalen stimuleren door Europese samenwerking Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN ROMKE DE JONG EN DE HOOP Voorgesteld 8 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Friese taalonderwijs onder druk staat en er al digitale Friese leermethoden zijn ontwikkeld door de Afûk; fersiket it regear om Europeeske gearwurking te stimulearjen troch programma's as Erasmus+ ûnder it omtinken te bringen by skoallen en partijen sadat ynnovatyf taalûnderwiis fia digitale learmetoaden foar minderheidstalen fierder stimulearre wurde kin; verzoekt de regering Europese samenwerking te stimuleren door programma's als Erasmus+ onder de aandacht te brengen bij scholen en partijen, zodat innovatief taalonderwijs via digitale leermethoden voor minderheidstalen verder gestimuleerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leijten en Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Leijten en Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN DEKKER-ABDULAZIZ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de samenleving in hoog tempo is gedigitaliseerd en de coronacrisis dit proces verder heeft versneld; constaterende dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot essentiële digitale voorzieningen en middelen; constaterende dat er naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders zijn met onvoldoende digitale basisvaardigheden, zoals het gebruik van berichtendiensten en de basisomgang met een computer, en dat ongeveer 3 miljoen Nederlanders onvoldoende digitale en administratieve vaardigheden hebben, en ruim 5 miljoen volwassen Nederlanders moeite hebben om bewust, kritisch en actief om te gaan met de sociale digitale media en dat ook bestuurders van overheden en bedrijven regelmatig beschikken over onvoldoende vaardigheden; overwegende dat digitale tweedeling dient te worden bestreden en niet verder dient te worden vergroot; verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van de leden Koekkoek en Kathmann over deelname van alle departementen aan PublicSpaces (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Koekkoek en Kathmann over deelname van alle departementen aan PublicSpaces Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN KOEKKOEK EN KATHMANN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de departementen OCW en BZK de coalitie van publieke organisaties, PublicSpaces, steunen in hun missie om publieke organisaties gebruik te laten maken van digitale instrumenten in lijn met publieke waarden; overwegende dat dit de lijn van het kabinet om in te zetten op het ontwikkelen van een digitaal publiek sociaal medium kan versterken; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe zij de steun van BZK en OCW aan het initiatief PublicSpaces uit kan breiden tot deelname van alle departementen aan de PublicSpaces-coalitie; verzoekt de regering om samen met gelijkgestemde Europese lidstaten een coalitie te vormen om de ontwikkeling van een digitaal publiek sociaal medium te accelereren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Rajkowski c.s. over een wetsvoorstel in procedure brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan (t.v.v. 36200-VII-59) (Dossier 36200-VII)
Gewijzigde motie van het lid Rajkowski c.s. over een wetsvoorstel in procedure brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan (t.v.v. 36200-VII-59) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 29 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering in 2023 in lijn met de reguleringsopties die zijn beschreven in het WODC-onderzoek een wetsvoorstel in procedure te brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan, waarbij in elk geval het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, downloaden of gebruiken van deepfaketechnologie of technologie die kan worden ingezet om deepfakes te genereren wordt verboden; Verzoekt de regering tevens om in dit wetsvoorstel te bezien op welke manier het beïnvloeden van verkiezingen of politieke besluitvorming middels het creëren of verspreiden van desinformatie door middel van deepfakes en AI expliciet strafbaar kan worden gesteld; En gaat over tot de orde van de dag, Rajkowski Ellian Koekkoek Bontenbal Van Ginneken Ceder Bouchallikh ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de zichtbaarheidsakkoord Friese taal (Kamerstuk 35925-VII-163) (Dossier 36200-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de zichtbaarheidsakkoord Friese taal (Kamerstuk 35925-VII-163) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 115 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 november 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 17 mei 2022 inzake het Zichtbaarheidsakkoord Friese taal (Kamerstuk 35 925 VII, nr. 163). ...

Amendement van het lid Peter de Groot c.s. over budget voor flexpools (Dossier 36200-VII)
Amendement van het lid Peter de Groot c.s. over budget voor flexpools Amendement begroting financiën Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Koekkoek over onderzoeken wat nodig is om te komen tot het oprichten van een permanent burgerberaad (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Koekkoek over onderzoeken wat nodig is om te komen tot het oprichten van een permanent burgerberaad Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 13 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet bezig is met het treffen van voorbereidingen voor een nationaal burgerforum klimaat; van mening dat idealiter, na een positieve ervaring met het burgerforum (of burgerberaad), zo snel mogelijk wordt gestart met het oprichten van een permanent burgerberaad; verzoekt de regering te onderzoeken wat (juridisch en financieel) nodig is om te komen tot het oprichten van een permanent burgerberaad, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Ceder over socialmediaplatformen dwingen om de algoritmes op hun platformen voor kinderen uit te zetten (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Ceder over socialmediaplatformen dwingen om de algoritmes op hun platformen voor kinderen uit te zetten Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN DEKKER-ABDULAZIZ EN CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het algoritme van socialmediaplatformen met veel video's, zoals TikTok, Instagram, YouTube, et cetera, op zo'n manier ontworpen is dat het de aandacht zo lang mogelijk vasthoudt; constaterende dat het verslavende effect van deze algoritmes slechte effecten heeft op mensen, maar vooral op kinderen; overwegende dat niet alleen volwassenen gebruikmaken van sociale media, maar ook veel kinderen; verzoekt de regering om op nationale en Europese schaal socialmediaplatformen te dwingen de algoritmes op hun platformen voor kinderen uit te zetten of aangepaste varianten te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...