Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

41 resultaten

Intrekking Baangerelateerde Investeringskorting (Dossier 35572)
Intrekking Baangerelateerde Investeringskorting Brief regering belasting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2021 Inleiding Bij brief van 27 november 2020 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het voorleggen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan de Europese Commissie (Commissie).1 Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden als geoorloofde staatssteun kan worden beschouwd. ...

Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid over de wijziging heffingsvrije vermogen in Box 3 (Dossier 35572)
Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid over de wijziging heffingsvrije vermogen in Box 3 Brief regering belasting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2021 Met het pakket Belastingplan 2021 heeft het kabinet per 1 januari 2021, met brede steun van uw Kamer, het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 (€ 100.000 voor fiscale partners). ...

Toezending evaluatierapport inzake schenkingsvrijstelling eigen woning en reactie op de motie van het lid Van der Linden c.s. (Dossier 35572)
Toezending evaluatierapport inzake schenkingsvrijstelling eigen woning en reactie op de motie van het lid Van der Linden c.s. ...

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2020 over het pakket Belastingplan 2021 (Dossier 35572)
Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2020 over het pakket Belastingplan 2021 Brief regering belasting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2020 In deze brief treft u – mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane – de schriftelijke antwoorden aan op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2020 over het pakket Belastingplan 2021. ...

Nadere toelichting over de systematiek van de autonome vergroening (Dossier 35572)
Nadere toelichting over de systematiek van de autonome vergroening Brief regering belasting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2020 Zoals tijdens het wetgevingsoverleg van 2 november jl. ...

Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners (Dossier 35572)
Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners Brief regering belasting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 augustus 2021 Op 14 april 2017 is een brief aan uw Kamer gestuurd1 in reactie op vragen over de fiscale gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen dat per 1 januari 2018 in werking is getreden. ...

Afwikkeling levensloopregeling (Dossier 35572)
Afwikkeling levensloopregeling Brief regering belasting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2020 Zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg van 2 november 2020 over het pakket Belastingplan 2020 treft u – mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een brief aan over de afwikkeling van de levensloopregeling. ...

Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2021 (Dossier 35572)
Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2021 Brief regering belasting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2020 In deze brief geef ik, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, een appreciatie met betrekking tot de ter zake van de wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2021 ingediende amendementen en moties die vandaag in stemming worden gebracht. ...

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2021, over het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) (Dossier 35572)
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2021, over het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) Brief regering belasting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2021 Tijdens de regeling van werkzaamheden in uw Kamer van 1 juni 2021 (Handelingen II 2020/21, nr. ...

Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket Belastingplan 2021 (Dossier 35572)
Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket Belastingplan 2021 Brief regering belasting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2021 U vindt bijgevoegd de uitvoeringstoetsen bij de door de leden van uw Kamer aanvaarde amendementen bij het pakket Belastingplan 20211. ...

Verlaging AWf-premie met ingang van augustus 2021 (Dossier 35572)
Verlaging AWf-premie met ingang van augustus 2021 Brief regering belasting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2021 Hierbij zend ik u een regeling tot wijziging van de Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 20211. ...

Reactie op de motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting (Kamerstuk 35572-44) (Dossier 35572)
Reactie op de motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting (Kamerstuk 35572-44) Brief regering belasting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2021 op 11 november jl. ...

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (Dossier 35572)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic Brief regering belasting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2021 In het kader van het belastingplan 2021 heeft uw Kamer een motie van het lid Van Raan (PvdD) aangenomen.1 De motie verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat), en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te rapporteren. ...

Reactie van de Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het CBS naar de prijsontwikkeling bij digitale publicaties (Dossier 35572)
Reactie van de Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het CBS naar de prijsontwikkeling bij digitale publicaties Brief regering belasting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2020 Zoals beschreven in de eerdere beantwoording van de op 8 juli 2020 ingezonden vragen van het lid Lodders (VVD), over het bericht «Consument merkt niks van lagere btw op e-books» (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. ...

Amendement van het lid Lodders c.s. over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering (Dossier 35572)
Amendement van het lid Lodders c.s. over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid (Dossier 35572)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid Motie belasting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 35572)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd. 1 Artikel XXV, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 35572)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 30 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In de in artikel XXIX, onderdeel M, subonderdeel 2, voorgestelde wijziging van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 wordt «1 januari 2021» vervangen door «1 januari 2022». 2 Artikel XLII wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35572)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 3.29c wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.29d BIK-afdrachtvermindering bij aanschaf bedrijfsmiddel Voor de toepassing van deze afdeling worden de BIK-afdrachtvermindering en de negatieve BIK-afdrachtvermindering, bedoeld in Hoofdstuk IX van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, niet gerekend tot de aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel en niet tot het investeringsbedrag ter zake van een bedrijfsmiddel. 2 Na artikel XXVI wordt een artikel ingevoegd luidende: Artikel XXVIA De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd: A Na hoofdstuk VIII wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: Hoofdstuk IX Baangerelateerde investeringskorting (BIK-afdrachtvermindering) Artikel 29a 1. ...

Omissie in de Kamerbrief ‘Tweede deel beantwoording vragen wetgevingsoverleg pakket BP 2021’ (Dossier 35572)
Omissie in de Kamerbrief ‘Tweede deel beantwoording vragen wetgevingsoverleg pakket BP 2021’ Brief regering belasting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2020 Hierbij bied ik uw Kamer een tweede nota van wijziging aan op het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting (Kamerstuk 35 576, nr. ...