Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Amendement van het lid Bergkamp c.s. 35570-XVI-58 over middelen voor de Mantelzorglijn (Dossier 35570-XVI)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. 35570-XVI-58 over middelen voor de Mantelzorglijn Amendement begroting financiën Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de jeugdbescherming nog niet op orde acht en een patstelling constateert tussen gemeenten en het Rijk; constaterende dat er nog 800 kinderen zijn met een jeugdbeschermingsmaatregel zonder een vaste jeugdbeschermer; overwegende dat dit de meest kwetsbare kinderen zijn binnen de jeugdzorg en van mening dat zij prioriteit verdienen; overwegende dat het beschermen van kwetsbare kinderen volgens het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind een overheidstaak is; overwegende dat de regering momenteel bezig is met de herziening van de jeugdbeschermingsketen; verzoekt de regering, om met een frisse blik onafhankelijke deskundigen en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming te betrekken bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de bekostiging en de ministeriële aansturing worden meegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Van Meenen over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch (t.v.v. 35570-XVI-153) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Van Meenen over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch (t.v.v. 35570-XVI-153) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 153 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ongezonde voeding zorgt voor 8,1% van de ziektelast, jaarlijks 12.900 doden en 6 miljard euro aan zorgkosten; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat een gezonde schoollunch, eventueel in combinatie met extra beweegaanbod, een positief effect heeft op de BMI van kinderen en het percentage overgewicht en obesitas bij kinderen omlaagbrengt; voorts constaterende dat een gezonde schoollunch een positief effect heeft op het leren van kinderen; overwegende dat op jonge leeftijd aangeleerd gezond gedrag helpt dit als volwassene vol te houden; verzoekt de regering, scenario’s uit te werken voor een (gefaseerde) landelijke implementatie van de gezonde schoollunch, eventueel in combinatie met extra beweegaanbod, en de Kamer ten behoeve van de komende formatie te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-169) (Dossier 35570-XVI)
Nader gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-169) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 170 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 120 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland als enige in West-Europa het facultatief protocol van het VN Gehandicaptenverdrag nog niet heeft geratificeerd, verzoekt de regering, voor 17 maart 2021 aan te geven n welke stappen nog genomen moeten worden om tot ratificering over te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over een plan voor professionalisering van de sportsector (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Diertens c.s. over een plan voor professionalisering van de sportsector Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp 35570-XVI-57 over middelen voor Roze 50+-ambassadeurs (Dossier 35570-XVI)
Amendement van het lid Bergkamp 35570-XVI-57 over middelen voor Roze 50+-ambassadeurs Amendement begroting financiën Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 1 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 75 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Bergkamp en Raemakers over het evalueren van de afschaffing van de Wtcg en de Cer (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Bergkamp en Raemakers over het evalueren van de afschaffing van de Wtcg en de Cer Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKMAP EN RAEMAKERS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) per 1 januari 2014 zijn afgeschaft vanwege de inefficiënte en ineffectieve werking; constaterende dat nadien 268 miljoen euro is toegevoegd aan het Gemeentefonds om deze doelgroep gerichter financieel te ondersteunen bij een chronische ziekte of beperking; constaterende dat de regering met gemeenten afspraken heeft gemaakt over intensieve monitoring van de resultaten en dat de werking van de fiscale regeling «te zijner tijd» zou worden bezien, maar tot op heden geen evaluatie met de Kamer heeft gedeeld; verzoekt de regering, om de afschaffing van de Wtcg en de Cer te evalueren en daarbij expliciet aan te geven of de gewenste omslag is gemaakt van ongerichte automatische tegemoetkoming naar maatwerk toegesneden op de persoonlijke situatie van de burger, en de Kamer daar in het voorjaar van 2021 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (t.v.v. 35570-XVI-136) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (t.v.v. 35570-XVI-136) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 171 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Van Nispen en Diertens over één landelijk loket voor informatie over de vergoeding van sporthulpmiddelen (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Van Nispen en Diertens over één landelijk loket voor informatie over de vergoeding van sporthulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN DIERTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat medewerkers van zorgverzekeraars en gemeenten in het kader van de Wmo veel aanvragen voor sporthulpmiddelen onterecht afwijzen of doorverwijzen; overwegende dat voornoemde partijen over onvoldoende kennis en criteria beschikken en daardoor te grote variatie aan vergoedingen van sporthulpmiddelen veroorzaken; verzoekt de regering, één landelijk loket te ontwikkelen dat medewerkers van zorgverzekeraars en gemeenten voorziet van informatie en kennis over de vergoeding van sporthulpmiddelen, om zo tot een eenvoudigere verstrekking van sporthulpmiddelen te komen, en de Kamer te informeren of dit doel is bereikt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-120) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-120) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 169 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570-XVI-116) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570-XVI-116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Voordewind over het compenseren van jeugdzorginstellingen voor de vennootschapsbelasting (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Voordewind over het compenseren van jeugdzorginstellingen voor de vennootschapsbelasting Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING -HUIJBREGTS EN VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel jeugdzorgaanbieders als rechtsvorm een stichting hebben; constaterende dat sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 deze stichtingen anders gefinancierd worden en daarom eerder aangemerkt worden als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting; constaterende dat dit vanwege de zorgvrijstelling alleen geldt voor aanbieders die naast zorg ook ondersteuning aanbieden bij andere opvoedproblemen in het kader van jeugdbescherming en jeugdhulp; overwegende dat er geen ongelijk speelveld moet zijn tussen verschillende soorten zorgaanbieders die een stichting zijn; verzoekt de regering, om samen met jeugdzorgaanbieders te onderzoeken op welke manier jeugdzorginstellingen gecompenseerd kunnen worden voor de vennootschapsbelasting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Beukering-Huijbregts en Raemakers over middelen voor het verhogen van het subsidiebudget voor kennis en informatiebeleid (Dossier 35570-XVI)
Amendement van de leden Beukering-Huijbregts en Raemakers over middelen voor het verhogen van het subsidiebudget voor kennis en informatiebeleid Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN RAEMAKERS Ontvangen 23 november 2020 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 5 Jeugd wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden (Dossier 35570-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 175 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 december 2020 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 23 november 2020 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 november 2019 inzake aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de financiële ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de financiële ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...