Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

42 resultaten

Oordeel over de gewijzigde motie van de leden Terpstra en Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop (Dossier 35570-VII)
Oordeel over de gewijzigde motie van de leden Terpstra en Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2020 Met deze brief geef ik u mijn oordeel over een gewijzigde motie over aanwijzing Rijnenburg, die gisteren, 15 december 2020, is ingediend en waarover op 17 december 2020 door uw Kamer wordt gestemd. ...

Zevende rapportage Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden (Dossier 35570-VII)
Zevende rapportage Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2021 Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van de zevende rapportage van Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden1 en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa2. ...

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten (t.v.v. 35570-VII-22) (Dossier 35570-VII)
Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten (t.v.v. 35570-VII-22) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN SIENOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22 Voorgesteld 17 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de grensregio met Duitsland en België inwonersinitiatieven zijn die duurzame energie grensoverschrijdend zouden willen opwekken en uitwisselen; constaterende dat bilaterale afspraken over de uitwisseling van stroom en subsidies voor kleinere lokale energieprojecten ontbreken; overwegende dat daarmee het volledig potentieel van energieprojecten uit de grensstreek niet wordt benut; constaterende dat onder andere de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen en de gemeenten Limburg, Drenthe en Overijssel de regering hebben verzocht hier hulp bij te bieden vanuit de nationale competenties; van mening dat de kansen voor de grensregio’s omtrent de opwekking van duurzame energie volledig benut moeten worden; verzoekt de regering, in overleg te treden met de gemeenten in de grensregio en de provincies die hebben aangegeven experimenteerruimte te wensen voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten en te bezien of hier bilaterale afspraken met buurlanden over gemaakt kunnen worden; en de Kamer hierover in het voorjaar van 2021 te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 35570-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2020–2021Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (Dossier 35570-VII)
Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2021 Met deze brief informeer ik uw Kamer over een wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden1. ...

Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over aanzienlijke vergroting van het aandeel innovatief gebouwde woningen (Dossier 35570-VII)
Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over aanzienlijke vergroting van het aandeel innovatief gebouwde woningen Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een tekort aan woningen is; constaterende dat met prefab-, modulaire bouw en andere innovatieve bouwmethodes met een veel grotere snelheid woningen worden gebouwd dan met traditionele methoden; overwegende dat er alles op alles gezet moet worden door het Rijk en decentrale overheden om de woningtekorten terug te dringen; verzoekt de regering, in samenwerking met decentrale overheden en betrokken partijen een concreet plan uit te werken waarin staat hoe het aandeel innovatief gebouwde woningen de komende jaren aanzienlijk kan worden vergroot, en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar van 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau (Dossier 35570-VII)
Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2020 Met deze brief stuur ik u het rapport «Initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau: Een internationale vergelijking» van het Rathenau Instituut toe1. ...

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie (Dossier 35570-VII)
ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2021 In deze brief reageer ik op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) getiteld Goede ondersteuning, sterke democratie, dat op mijn verzoek is uitgebracht.1Dit advies geeft waardevolle aanbevelingen voor verbetering van de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen, die een spilfunctie vervullen in onze democratie. ...

Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen (Dossier 35570-VII)
Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2021 1. ...

Motie van de leden Paternotte en Sienot over de opwekking en uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden mogelijk maken (Dossier 35570-VII)
Motie van de leden Paternotte en Sienot over de opwekking en uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden mogelijk maken Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN SIENOT Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de uitwisseling van duurzame energie met Duitsland en België in de grensgebieden wordt belemmerd door de Nederlandse wetgeving en het ontbreken van bilaterale afspraken over de uitwisseling van subsidies voor wind- en zonne-energie; constaterende dat windmolens aan beide kanten van de grens stil kunnen staan wegens overbelasting van het netwerk, terwijl aan de andere kant van de grens behoefte is aan duurzame stroom; overwegende dat daardoor veel energie verloren gaat aan beide kanten van de grens; van mening dat de kansen voor de grensregio's omtrent de opwekking van duurzame energie volledig benut moeten worden; verzoekt de regering, belemmeringen in de wetgeving weg te nemen en bilaterale afspraken met de buurlanden te maken over de uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (Dossier 35570-VII)
Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 De comptabiliteitswet schrijft voor dat alle majeure wijzigingen die na tweede suppletoire begroting zijn opgetreden uiterlijk drie dagen voor aanvang van het Kerstreces gemeld moeten worden aan beide Kamers der Staten-Generaal. ...

Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen (Dossier 35570-VII)
Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2021 In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) heb ik de Afdeling advisering van de Raad van State (de Afdeling) gevraagd een voorlichting uit te brengen over de ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen in deze kabinetsperiode en daarbij ook aanbevelingen te doen over de knelpunten of vraagstukken in de interbestuurlijke verhoudingen die het Rijk en de medeoverheden in de volgende kabinetsperiode met voorrang zouden moeten oppakken. ...

Planningsbrief 2021 Binnenlandse Zaken (Dossier 35570-VII)
Planningsbrief 2021 Binnenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij om een planningsbrief 2021 verzocht. ...

Nota van wijziging (Dossier 35570-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 73 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 december 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Tabel 1 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen (Dossier 35570-VII)
Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2021 Met deze brief bied ik u de Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland aan1 en ga ik in op de conclusies van het rapport. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor gemeenschappelijke woonvormen (Dossier 35570-VII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor gemeenschappelijke woonvormen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 35570-VII)
Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2021–2023 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan1. ...

Toezending notitie “Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden” (Dossier 35570-VII)
Toezending notitie “Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden” Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2021 Uw Kamer heeft op 22 juni jl. een motie van het lid Bromet aangenomen (Kamerstuk 35 830 VII, nr. 10), waarin de regering wordt verzocht «... ...

Motie van het lid Van Eijs over toegang voor innovatieve bouwbedrijven tot garantiefondsen (Dossier 35570-VII)
Motie van het lid Van Eijs over toegang voor innovatieve bouwbedrijven tot garantiefondsen Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat innovatieve bouwbedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het woningtekort; constaterende dat innovatieve bouwbedrijven vaak geen toegang hebben tot garantie-instituten, zoals Woonborg en BouwGarant; overwegende dat bij nieuwbouw vaak deelname aan garantie-instituten vereist wordt door hypotheekverstrekkers; verzoekt de regering, om in samenwerking met de betreffende garantiefondsen ervoor te zorgen dat ook innovatieve bouwbedrijven toegang krijgen tot garantiefondsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...