Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

77 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35300-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 21 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 44.022.154 42.717.817 1.364.345             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 22.362.209 21.094.799 1.173.139 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.413.277 4.680.116 4.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.476.868 3.416.799 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 5.297.994 5.202.998 16 08 Internationaal beleid 12.810 12.830 99 11 Studiefinanciering 5.221.098 5.221.098 936.149 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 77.439 77.439 3.872 13 Lesgelden 13.416 13.416 226.628 14 Cultuur 2.353.015 1.005.094 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.213.270 1.172.446 101 25 Emancipatie 5.626 15.167 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 277.396 277.396 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.659.945 21.623.018 191.206 01 Primair onderwijs 11.715.269 11.685.628 26.961 03 Voortgezet onderwijs 8.764.430 8.746.746 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 157.121 167.519 9.000 15 Media 1.023.125 1.023.125 147.854 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan het herprioriteren van geld binnen de OCW-begroting. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 204 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs Motie begroting financiën Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 10 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vroegtijdige uitputting is ontstaan op de lerarenbeurs, waardoor de aanvraag van 2.400 leraren niet gehonoreerd kon worden; overwegende dat deze uitputting is ontstaan, ondanks het feit dat de Kamer zowel bij de begrotingsbehandeling vorig jaar, als bij navraag eerder dit jaar geïnformeerd werd dat er voldoende middelen waren om de aanvragen voor de lerarenbeurs te kunnen honoreren; overwegende dat leraren, scholen en opleiders nu gedupeerd zijn omdat het opleidingstraject niet door kan gaan en de vervanging niet nodig blijkt; verzoekt de regering, voor 1 oktober aanstaande met voorstellen te komen om de aanvragen alsnog toe te kennen en de 2.400 afgewezen leraren daarover te informeren, zoals bijvoorbeeld een kasschuif waarbij een deel van de middelen voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren wordt gehaald, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIERTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat naast racisme ook homofobie en antisemitisme regelmatig voorkomen bij voetbal; overwegende dat het bewustzijn bij voetbalclubs kan worden vergroot bijvoorbeeld door cursussen zoals die van de John Blankenstein Foundation; van mening dat een wedstrijd net als bij racisme ook bij antisemitisme en homofobie sneller moet worden stilgelegd; verzoekt de regering, bij de aanpak van racisme ook te kijken naar mogelijkheden om homofobie en antisemitisme te bestrijden en daarbij preventie door middel van cursussen en voorlichting expliciet onderdeel te maken van de aanpak, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’ (Dossier 35300-VIII)
Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Rog over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten (t.v.v. 35300-VIII-168) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Rog over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten (t.v.v. 35300-VIII-168) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168 Voorgesteld 7 mei 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de eindexamenleerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs vanaf 16 maart onderwijs op afstand volgen; overwegende dat ook voor deze leerlingen geldt dat er onvoldoende kan worden geborgd dat ze op een goede manier worden voorbereid op het examen, zeker gezien de onzekere en spannende situatie; overwegende dat alle andere examenleerlingen in het voortgezet onderwijs hun diploma verkrijgen op basis van eigen schoolresultaten; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs op basis van tot nu toe behaalde, of eventueel nog te behalen eigen schoolresultaten, het diploma kunnen verkrijgen, waarbij leraren en scholen maximaal worden ondersteund om maatwerk te bieden door bijvoorbeeld reeds erkend examenmateriaal beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over klachten- en geschillenafhandeling beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Kwint over klachten- en geschillenafhandeling beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN KWINT Voorgesteld 25 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er meerdere instanties voor de klachten- en geschillenafhandeling in het onderwijs zijn; overwegende dat dit verwarring oplevert in het onderwijs en bij betrokkenen en ervoor zorgt dat er geen duidelijk landelijk beeld is van de klachten en geschillen in het onderwijs; verzoekt de regering, alle klachten- en geschillenafhandeling te beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 121 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Reactie op het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over leesmotivatie en leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren (Dossier 35300-VIII)
Reactie op het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over leesmotivatie en leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren Brief regering begroting financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2019 Vandaag wordt het nieuwe PISA-rapport gepresenteerd. ...

Motie van het lid Van Meenen over een divers aanbod van verschillende typen brugklassen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over een divers aanbod van verschillende typen brugklassen Motie begroting financiën Nr. 194 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 30 juni 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat scholen regionaal de opdracht hebben een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden; overwegende dat de Minister op dit moment slechts waarneemt of er een divers aanbod van brugklassen is; verzoekt de regering, in samenwerking met gemeenten meer regie te voeren op een divers aanbod van verschillende typen brugklassen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over eenzelfde behandeling van kinderopvangmedewerkers bij de uitvoering van de moties over het testen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over eenzelfde behandeling van kinderopvangmedewerkers bij de uitvoering van de moties over het testen Motie begroting financiën Nr. 216 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 10 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer recent de moties heeft aangenomen over het met voorrang laten testen van personeel in de vitale sectoren zorg en onderwijs; overwegende dat de kinderopvang ook bij deze vitale sectoren gerekend dient te worden; verzoekt de regering, de kinderopvangmedewerkers bij de uitvoering van de moties op dezelfde wijze te behandelen als hun collega's in zorg en onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Asscher c.s. over opnemen van een percentage voor recent geproduceerde Nederlandse of Friestalige producties (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Asscher c.s. over opnemen van een percentage voor recent geproduceerde Nederlandse of Friestalige producties Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID WIERSMA C.S. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de ervaren werkdruk van veel leraren in Nederland hoog is; constaterende dat het aantal uren dat leerlingen les krijgen en het aantal uren dat leraren les geven in het p.o. en vo in Nederland ten opzichte van het OESO-gemiddelde substantieel hoger liggen; voorts constaterende dat een relatief hoog percentage van deze leraren in deeltijd werkt, een relatief groot aantal leraren het vakgebied binnen vijf jaar verlaat en een relatief hoog percentage leraren te maken krijgt met burn-out; spreekt uit dat de Tweede Kamer de Onderwijsraad verzoekt om onderzoek te verrichten naar de onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs, en dat zij graag voor de zomer van 2020 over de uitkomsten van dit onderzoek wordt geïnformeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 (Dossier 35300-VIII)
Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 Brief regering begroting financiën Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2020 COVID-19 heeft grote gevolgen voor het hele onderwijs, van de voorschool tot de universiteit. ...

Werkprogramma Onderwijsraad 2020 (Dossier 35300-VIII)
Werkprogramma Onderwijsraad 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2019 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden wij u hierbij het werkprogramma 2020 van de Onderwijsraad aan. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204) (Dossier 35300-VIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 205 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Meenen over brede scholen ruimte bieden om peuter/kleutergroepen te vormen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over brede scholen ruimte bieden om peuter/kleutergroepen te vormen Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment een harde grens zit tussen kinderopvang en basisschool door gescheiden wet- en regelgeving; constaterende dat dit niet aansluit op de praktijk waar veel scholen een brede functie vervullen als Integraal Kindcentrum, Vensterschool of brede school; overwegende dat deze initiatieven ruimte verdienen om te vernieuwen in het bieden van maatwerk in het belang van de ontwikkeling van het kind; verzoekt de regering, via een experimenteerartikel brede scholen ruimte te bieden om peuter/kleutergroepen te vormen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over vervolgstappen om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten (t.v.v. 35300-VIII-47) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over vervolgstappen om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten (t.v.v. 35300-VIII-47) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 84 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...