Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Onderzoek naar planbatenheffing en openruimteheffing (Dossier 35300-VII)
Onderzoek naar planbatenheffing en openruimteheffing Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2020 Tijdens het dertigledendebat over het onderwerp opkopen van huizen door beleggers op 13 maart 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 62, item 16) heeft uw Kamer de motie van het lid Nijboer, (Kamerstuk 32 847, nr. 492) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken hoe de gemeenschap kan meeprofiteren van planbaten. ...

Motie van het lid Van Eijs over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw (Dossier 35300-VII)
Motie van het lid Van Eijs over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bouwsector een van de minst innoverende sectoren is; constaterende dat er een ambitieus plan vanuit alle gelederen van de bouwsector, de Bouwagenda, ligt, dat moet leiden tot een innovatieve, duurzame en circulaire bouw; overwegende dat de huidige stikstofproblematiek en de duurzaamheidsambities vragen om een inperking van de uitstoot van stikstofoxides en CO2 in de bouwsector, ook op korte termijn; verzoekt de regering, om met de sector samen te kijken hoe het proces van digitalisering van de bouw versneld kan worden, bijvoorbeeld via de Bouwagenda, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties' (Dossier 35300-VII)
Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties' Brief regering begroting financiën Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2020 Conform hoofdstuk 4 van de Kaderwet Adviescolleges doe ik u hierbij mijn reactie op de casestudy Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties toekomen1. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders (Dossier 35300-VII)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 35300-VII)
Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2020 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2020–2021 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan1. ...

Motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden (Dossier 35300-VII)
Motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S. ...

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Dossier 35300-VII)
Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden Brief regering begroting financiën Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2020 Op 21 juni 2019 stuurde ik u de «Zesde rapportage inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden» toe (Kamerstuk 35 000 VII, nr. ...

Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over experimenten met bestemmingscategorie sociale koop (Dossier 35300-VII)
Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over experimenten met bestemmingscategorie sociale koop Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor starters en alleenstaanden onvoldoende betaalbaar aanbod van koopwoningen beschikbaar is; constaterende dat in de Omgevingswet vanaf 2021 de bestemmingscategorie sociale koop is opgenomen, die mogelijkheden voor goedkope koopwoningen biedt; overwegende dat het van belang is dat er voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet al gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om betaalbare koopwoningen te realiseren; verzoekt de regering om met gemeenten en provincies in gesprek te treden om experimenten met bestemmingscategorie sociale koop in de Crisis- en herstelwet te stimuleren; verzoekt de regering tevens te bezien hoe belemmeringen die gemeenten en provincies in de uitvoering van deze experimenten ondervinden weggenomen kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Middendorp c.s. over digitale lijkbezorging (Dossier 35300-VII)
Motie van het lid Middendorp c.s. over digitale lijkbezorging Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35300-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 Memorie van toelichtingVergaderjaar 2019‒2020 INHOUDSOPGAVE Blz.A. ...

Nota van wijziging (Dossier 35300-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 oktober 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 5.994.341 6.135.972 729.449             Beleidsartikelen       1 Openbaar bestuur en democratie 68.387 68.387 21.965 2 Nationale veiligheid 297.861 297.861 14.714 3 Woningmarkt 4.297.396 4.297.396 472.000 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 341.942 480.942 91 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 122.524 124.755 3.824 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 169.975 169.975 423 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 34.343 34.343 450 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 128.168 128.168 121.690 10 Groningen versterken en perspectief 98.304 98.704 75.000             Niet-beleidsartikelen       11 Centraal apparaat 414.206 414.206 19.292 12 Algemeen 21.235 21.235 0 13 Nog onverdeeld 0 0 0 Toelichting Algemeen Motie Jetten c.s. ...

Voorstel van wet (Dossier 35300-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 Voorstel van WetOntvangen 17 september 2019Vergaderjaar 2019‒2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Dossier 35300-VII)
Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding Brief regering begroting financiën Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2020 Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken voor het jaar 2020 heeft uw Kamer de motie van het lid Middendorp c.s. aangenomen (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 14), met het verzoek om nog deze kabinetsperiode met een voorstel tot een grondwetswijziging te komen om tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden mogelijk te maken in geval van ernstig verstoorde bestuurlijke verhoudingen. ...

Motie van de leden Van der Graaf en Den Boer over een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden (Dossier 35300-VII)
Motie van de leden Van der Graaf en Den Boer over een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DEN BOER Voorgesteld 31 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het opkomstpercentage van jongeren bij verkiezingen lager ligt dan het gemiddelde; overwegende dat naast het bereiken van de kiesgerechtigde leeftijd, ook het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit leidt tot het verwerven van het actief kiesrecht; van mening dat het verwerven daarvan een betekenisvol moment is; verzoekt de regering, in samenspraak met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en jongerenvertegenwoordigers voorstellen te doen om tot een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lokale democratie op zoek naar zichzelf (Dossier 35300-VII)
Lokale democratie op zoek naar zichzelf Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2020 Hierbij bied ik u het boek «Lokale democratie op zoek naar zichzelf» aan1. ...

Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB ‘’Decentrale taak is politieke zaak’’ (Dossier 35300-VII)
Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB ‘’Decentrale taak is politieke zaak’’ Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2020 Hierbij deel ik u mede naar aanleiding van de aan mij gestelde vraag, met kenmerk 2020Z03025/2020D07928, van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een kabinetsreactie te geven op het advies van de ROB, «Decentrale taak is politieke zaak» (ingezonden 13 februari 2020) dat ik niet binnen de termijn van 3 maanden kan reageren. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab (Dossier 35300-VII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er met de energietransitie een grote opgave ligt voor woningcorporaties als aanjagers van de verduurzaming van woningen; overwegende dat de productiecapaciteit op dit moment onvoldoende is om het afgesproken aantal corporatiewoningen te verduurzamen; overwegende dat innovatie van groot belang is om de benodigde versnelling te bereiken en dat prefab bouwvormen hierin een oplossing kunnen bieden; verzoekt de regering, in overleg met woningcorporaties en de bouwsector te komen tot proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Nijboer en Van Eijs over een aanvalsplan om alle loden leidingen te vervangen (Dossier 35300-VII)
Motie van de leden Nijboer en Van Eijs over een aanvalsplan om alle loden leidingen te vervangen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat nog steeds 200.000 woningen loden leidingen hebben, met grote gevaren voor de gezondheid van met name kleine kinderen tot gevolg; verzoekt de regering een aanvalsplan op te stellen om alle loden leidingen te laten vervangen, en de Kamer daar nog dit jaar over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Kabinetsreactie op het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’ (Dossier 35300-VII)
Kabinetsreactie op het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’ Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2020 Met deze brief reageer ik mede namens het Kabinet op het rapport «Akkoord?! ...

Toekomst openbaar bestuur (Dossier 35300-VII)
Toekomst openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 oktober 2019 In het AO lokale democratie van 27 juni jl. ...