Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

72 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige toezichtskader niet goed past bij integrale kindcentra, waar juist onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken; constaterende dat de GGD toezicht houdt op de kinderopvang en de onderwijsinspectie op scholen; verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het toezichtskader beter te laten aansluiten op integrale kindcentra door bijvoorbeeld de GGD en de onderwijsinspectie samen te laten werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting (Dossier 35000-VIII)
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2018 In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2019 Op 26 maart jl. is de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2019 In deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het diversiteitsbeleid bij de Universiteit Utrecht. ...

Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening (Dossier 35000-VIII)
Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening Brief regering begroting financiën Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2019 Naar aanleiding van de motie Bruins/Asante en de motie Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten heb ik Expertisecentrum Handicap + Studie de opdracht gegeven in kaart te brengen in welke mate laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is bij alle mbo-, hbo- en wo-instellingen.1 In het AO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs van 20 februari jl. heb ik toegezegd de resultaten van deze inventarisatie voor het zomerreces met uw Kamer te delen. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 In de Voorjaarsnota (Kamerstuk 35 210, nr. 1) en de daarmee verbonden eerste suppletoire begrotingswet van OCW (Kamerstuk 35 210 VIII, nr. 1) wordt aangekondigd dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling (lpo) wordt ingezet voor de openstaande taakstelling op de OCW-begroting en ten behoeve van DUO. ...

Motie van het lid Van Meenen over voornamelijk onaangekondigde bezoeken door de inspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over voornamelijk onaangekondigde bezoeken door de inspectie Motie begroting financiën Nr. 223 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de inspectie een zo reëel mogelijk beeld krijgt van een school; overwegende dat de huidige werkwijze van de inspectie tot extra werkdruk onder leraren leidt; overwegende dat de inspectie met aangekondigde bezoeken geen volledig beeld van de school krijgt; verzoekt de regering, de inspectie in het funderend onderwijs voornamelijk onaangekondigde bezoeken te laten afleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Het Nederlandse onderwijs laat goede prestaties zien. ...

Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis (Dossier 35000-VIII)
Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 Medio 2018 heeft SURF1 bekendgemaakt en mijn departement geïnformeerd dat er signalen waren over mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van Vancis2. ...

Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2019 Hierbij bied ik u ter informatie aan het werkprogramma 2019–2020 van de Erfgoedinspectie met de titel «Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen».1 U kunt het werkprogramma ook terugvinden op www.erfgoedinspectie.nl De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven ...

Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de Einstein Telescoop fundamenteel onderzoek kan worden gedaan naar zwaartekrachtsgolven en het ontstaan van het universum; overwegende dat er door diverse binnen- en buitenlandse partijen wordt toegewerkt naar een bid om de Einstein Telescoop in het grensgebied van Zuid-Limburg te vestigen en we de mogelijkheid daarvoor nu open willen houden zonder een keuze te maken; overwegende dat de realisatie van een Einstein Telescoop Fieldlab («ET-pathfinder») volgens de impactstudie een goede wetenschappelijke en economische investering is; overwegende dat een Einstein Telescoop Fieldlab bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie en competenties die nodig zijn om tot een goede nationale afweging te komen over deelname en locatie van de Einstein Telescoop; verzoekt de regering om, ten laste van het wetenschapsbudget een bijdrage toe te kennen aan de realisatie van het Einstein Telescoop Fieldlab; verzoekt de regering daarnaast om voorbereidingen met de buurlanden te regisseren die bijdragen aan het versterken van het bid en aan een goede afweging van de Nederlandse belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kansengelijkheid het juist voor de meest kwetsbare kinderen van het grootste belang maakt dat zij op school goed leren lezen, schrijven en rekenen; verzoekt de Minister, vanuit dit perspectief vooraf een beoordelingskader voor curriculum.nu op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 35000-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 november 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 41.611.603 42.024.208 1.329.157             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 20.458.168 20.940.607 1.141.105 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.519.526 4.576.976 3.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.258.567 3.277.742 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 4.928.814 4.898.729 16 08 Internationaal beleid 12.785 12.785 99 11 Studiefinanciering 5.602.726 5.602.726 893.224 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 93.071 93.071 3.657 13 Lesgelden 6.649 6.649 238.734 14 Cultuur 589.734 967.703 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.179.678 1.228.371 101 25 Emancipatie 6.643 15.880 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 259.975 259.975 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.153.435 21.083.601 188.052 01 Primair onderwijs 11.302.400 11.302.361 8.661 03 Voortgezet onderwijs 8.681.647 8.611.856 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 168.559 168.555 9.000 15 Media 1.000.829 1.000.829 163.000 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de vergadering van 13 december 2018. ...

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Dossier 35000-VIII)
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2018 Met deze brief bieden wij u de «Financiële Staat van het Onderwijs 2017»1 aan, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) over de financiën van de onderwijssectoren. ...

Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Dossier 35000-VIII)
Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg van 17 oktober 2018 zonden we uw Kamer op 26 oktober 2018 een brief over de toezegging inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 25). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2019 (Dossier 35000-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2019 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance. ...