Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

38 resultaten

Adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur inzake digitalisering en democratie (#:-)
Adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur inzake digitalisering en democratie Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2018 Teneinde meer zicht te krijgen op de invloed van digitalisering op de Nederlandse democratie, verzoek ik de Raad voor het Openbaar Bestuur hier onderzoek naar te doen, waarbij de verschillende maatschappelijke partijen actief worden betrokken. ...

Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop (#:-)
Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2018 Naderende gemeenteraadsverkiezingen Duizenden kandidaat-raadsleden en wethouders maken zich momenteel klaar om na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een rol te gaan spelen in onze gemeenten. ...

Planningsbrief 2018 (#:-)
Planningsbrief 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht een planningsbrief op te stellen voor 2018. ...

Reactie op verzoek commissie over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies (#:-)
Reactie op verzoek commissie over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 In de brief van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van 7 december jongstleden verzoekt u mij te reageren op de stijging van de ABP-pensioenpremie en aan te geven of ambtenaren in 2018 hiervoor gecompenseerd gaan worden. ...

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2018 In mijn brief van 19 februari 20181 over de herziening van de organieke wetgeving en experimenten, heb ik uiteengezet op grond waarvan besloten is het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten niet bij de Tweede Kamer in te dienen. ...

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2018 Naar aanleiding van het verzoek van het lid Kuiken (PvdA) in het ordedebat van 6 maart 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 57, Regeling van Werkzaamheden) informeer ik u over het afbreken door bonden van de onderhandelingen over een nieuwe cao rijk. ...

Evaluatie van de subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (SKPA) en aanbieding nieuwe subsidieregeling (#:-)
Evaluatie van de subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (SKPA) en aanbieding nieuwe subsidieregeling Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 21 augustus 2018. ...

Geactualiseerde planningsbrieven 2017 (#:-)
Geactualiseerde planningsbrieven 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2017 Tijdens de procedurevergaderingen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 4 juli 2017 en van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 6 juli 2017 hebben de commissies gesproken over de nieuwe werkwijze van de Kamercommissies in het kader van de versterking van de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een actieplan versterking lokale democratie (#:-)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een actieplan versterking lokale democratie Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van het lid Koopmans c.s. over het technisch voorzitten door niet-raadsleden (#:-)
Motie van het lid Koopmans c.s. over het technisch voorzitten door niet-raadsleden Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5) (#:-)
Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5) Brief regering begroting financiën Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 In het Verantwoordingsdebat over het jaar 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 81, items 3 en 6) is een aantal toezeggingen gedaan rond het thema informatiebeveiliging bij de overheid. ...

Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC) (#:-)
Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC) Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit uw Kamer vroeg mij om de stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC). ...

Motie van de leden Van der Molen en Verhoeven over vergroting van de weerbaarheid (#:-)
Motie van de leden Van der Molen en Verhoeven over vergroting van de weerbaarheid Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VERHOEVEN Voorgesteld 16 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er internationaal verhoogde aandacht is voor de inmenging van statelijke actoren, via sociale en andere media, in de nationale maatschappelijke discussie en bij verkiezingen; voorts constaterende dat de AIVD dit en vorig jaar heeft aangegeven dat Nederland een relevant doelwit is om beleid en beeldvorming te beïnvloeden en dat er in het Cybersecuritybeeld Nederland actueel, dus nu, sprake is van heimelijke politieke, digitale beïnvloeding van het democratische proces; overwegende dat in diverse landen onderzoeken naar oneigenlijke beïnvloeding door staten via sociale en andere media lopen en maatregelen zijn aangekondigd of genomen; verzoekt de regering, een diepgaand onderzoek in te stellen naar de heimelijke beïnvloeding van de Nederlandse publieke opinie en discussie via sociale en andere media door buitenlandse statelijke actoren en om met voorstellen te komen om de weerbaarheid van onze samenleving op dit punt te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur (#:-)
Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2018 Nederland heeft al eeuwen een sterke lokale democratie. ...

Motie van het lid Özütok c.s. over de overdracht van publieke taken (#:-)
Motie van het lid Özütok c.s. over de overdracht van publieke taken Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK C.S. ...

Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) (#:-)
Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2018 Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van 30 november 2017 van DINGtiid1, adviesorgaan voor de Friese taal. ...

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2017 Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money publiceerde op 28 oktober jongstleden een artikel over ABDTOPConsult. ...

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies "Voor de publieke zaak" (#:-)
Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies "Voor de publieke zaak" Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2018 Dit voorjaar heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies «Voor de publieke zaak» gepubliceerd. ...

Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2018 In het ordedebat van 11 april 2018 is op initiatief van het lid Özütok (GroenLinks) mij verzocht om een reactie op het onderzoeksrapport «Burgerinitiatief: waar een wil is ... ...

Herziening organieke wetgeving en experimenten (#:-)
Herziening organieke wetgeving en experimenten Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2018 Door het vorige kabinet is een Experimentenwet gemeenten aangekondigd in onder andere de Agenda Lokale Democratie.* De wet was bedoeld om een aantal gemeenten voor een specifieke periode in de gelegenheid te stellen om, bij wijze van experiment, af te wijken van wettelijke bepalingen, teneinde op een vernieuwende wijze maatschappelijke opgaven beter aan te kunnen pakken. ...