Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

44 resultaten

Amendement van het lid Verhoeven over digitaal aanvragen van omtrent de eigen persoon verwerkte persoonsgegevens (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over digitaal aanvragen van omtrent de eigen persoon verwerkte persoonsgegevens Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 76 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 24 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb (Dossier 34588)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 24 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 7 over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse (Dossier 34588)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 7 over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders (Dossier 34588)
Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2019 Op 14 november 2018 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een verklaring aan uw Kamer gezonden inzake de versterking van toezicht op de internationale gegevensuitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ...

Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen (Dossier 34588)
Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2018 Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging aan het lid van uw Kamer, mevrouw Buitenweg (GroenLinks), gedaan bij het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden van 3 oktober jl. ...

Amendement van het lid Verhoeven over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 32, tweede lid, wordt « en 57, tweede lid» vervangen door: , 57, tweede lid, en 60, lid 1a. ...

Raadplegen van informanten (Dossier 34588)
Raadplegen van informanten Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2018 Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging aan uw Kamer gedaan bij het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden van 15 maart jl. ...

Amendement van het lid Verhoeven over de medewerkingsplicht bij ontsleuteling van communicatie (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over de medewerkingsplicht bij ontsleuteling van communicatie Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 57, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een opdracht ziet niet op het inbouwen van het afzwakken van de encryptie van de systemen of op het inbouwen van toegang tot de systemen om ontsleutelde gegevens te verkrijgen. ...

Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Dossier 34588)
Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2020 Bij brief van 12 november 2019 is uw Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 34 588, nr. 84). ...

Motie van het lid Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland (Dossier 34588)
Motie van het lid Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN Voorgesteld 8 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bedrijven waarschuwen voor effecten op het vestigingsklimaat in Nederland bij invoering van voorliggend wetsvoorstel tot vernieuwing van de Wiv; verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de wet nadrukkelijk de effecten op het vestigingsklimaat in Nederland te onderzoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Verhoeven over het openbaren van geaggregeerde data door aanbieders van communicatiediensten (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over het openbaren van geaggregeerde data door aanbieders van communicatiediensten Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 53 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 53a Het is aanbieders van communicatiediensten toegestaan te berichten over de omvang en aard van hun opgelegde medewerkings- en informatieverplichtingen als bedoeld in deze paragraaf, voor zover het belang van de nationale veiligheid zich daar niet tegen verzet. ...

Amendement van het lid Verhoeven over rapportages van de rechtbank en het opnemen van een notificatieplicht (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over rapportages van de rechtbank en het opnemen van een notificatieplicht Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 30 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Verslag (Dossier 34588)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 17 VERSLAG Vastgesteld 30 december 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB (Dossier 34588)
Motie van het lid Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN Voorgesteld 8 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de taakuitvoering van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gepaard moet gaan met sterk, onafhankelijk en effectief toezicht; constaterende dat verhoging van de financiële middelen voor deze diensten ook zal leiden tot meer te controleren bezigheden; spreekt uit dat de begroting van de CTIVD en TIB evenredig moet worden verhoogd aan een stijgende begroting van de AIVD en/of MIVD, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Verhoeven over de notificatieplicht bij het verrichten van DNA-onderzoek (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over de notificatieplicht bij het verrichten van DNA-onderzoek Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 59, eerste lid, wordt na «als bedoeld in de artikelen» ingevoegd: 43, eerste lid,. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 35 over rapportages van de rechtbank (Dossier 34588)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 35 over rapportages van de rechtbank Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 63 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord (Dossier 34588)
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 In deze brief geef ik, mede namens de Minister van Defensie, invulling aan mijn toezegging aan uw Kamer1 om nader in te gaan op de uitgangspunten die zijn opgenomen in het regeerakkoord over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) (Kamerstuk 34 588). ...

Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) (Dossier 34588)
Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2018 Op 1 mei 2018 treedt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 in werking, nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de oprichting van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in werking zijn getreden. ...

Amendement van het lid Verhoeven over geen verwerking van persoonsgegevens wegens iemands burgerlijke staat, nationaliteit en seksuele oriëntatie (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over geen verwerking van persoonsgegevens wegens iemands burgerlijke staat, nationaliteit en seksuele oriëntatie Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 19, derde lid, wordt na «ras» ingevoegd «, burgerlijke staat, nationaliteit» en wordt «seksuele leven» vervangen door: seksuele oriëntatie. ...