Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet; verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden gedood; constaterende dat één Agrilaser een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij kan houden; constaterende dat de Agrilaser effectief, veilig en diervriendelijk is, en goedkoper dan vergassen; constaterende dat pilotexperimenten met de Agrilaser vooralsnog uitblijven; verzoekt de regering, het starten van pilotexperimenten met de Agrilaser onder provincies te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de besteding van landbouwsubsidies onvoldoende inzichtelijk gemaakt wordt; van mening zijnde dat inzichtelijkheid hierin de rechtmatige besteding van subsidies bevordert, het vertrouwen in de besteding van subsidies kan vergroten en op den duur kan leiden tot afname van controlelasten voor Staat en boer; verzoekt de regering om, in Nederland een digitaal portaal te creëren waarin toegekende landbouwsubsidies terug te vinden zijn met, voor zover door de Wet openbaarheid van bestuur toegestaan, alle relevante reeds bij de overheid en uitvoeringsorganisaties aanwezige aanvraag- en verantwoordingsgegevens; verzoekt de regering tevens, deze gegevens overzichtelijk te presenteren en te voorzien van uitgebreide documentdata om goede toegankelijkheid te borgen; verzoekt de regering voorts, zich in de Europese Unie in te zetten om uiterlijk bij de tussentijdse herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een dergelijke transparante omgang met landbouwsubsidies tot de Europese standaard te verheffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer pas eind 2016 geïnformeerd wordt over de invulling van de agenda om te komen tot één beheerder voor het Waddengebied met een integraal beheer- en inrichtingsplan; verzoekt de regering, dit proces te versnellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten volgend jaar en de jaren erna aansluit op de verduurzamingsopgave en de vraag vanuit het innoverende bedrijfsleven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om met de partijen van het energieakkoord te bespreken hoe biostoom kan bijdragen aan het invullen van de afspraken over duurzame energie tegen lagere kosten; verzoekt de regering tevens, de bespaarde middelen terug te sluizen naar huishoudens en bedrijfsleven via een bijdrage aan isolatie en energie-innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT, dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle omarming van nieuwe internetdiensten; overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden; constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van Mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol; verzoekt de regering om, de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport; verzoekt de regering tevens om, samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken en te investeren in de uitvoering van die visie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN LEENDERS EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Vogel- en Habitatrichtlijn in de samenleving wordt gezien als een goede richtlijn om Europese natuurdoelen te bereiken; constaterende dat de Europese Commissie in het kader van het programma «Betere regelgeving» een evaluatie uitvoert naar de Vogel- en Habitatrichtlijn; constaterende dat ministers van negen Europese lidstaten in een brief aan Eurocommissaris Vella, hebben gevraagd de Vogel- en Habitatrichtlijn ongewijzigd te laten en verbeteringen te realiseren in de implementatie van de richtlijn; constaterende dat zeven van de negen fracties in het Europees parlement inmiddels een soortgelijk verzoek hebben gedaan aan de Eurocommissarissen Timmermans en Vella; van mening dat ook Nederland de Vogel- en Habitatrichtlijn in de huidige vorm wil behouden en verbeteringen wil in de implementatie; verzoekt de regering, deze boodschap schriftelijk aan de Europese commissarissen Timmermans en Vella door te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten zich steeds meer zorgen maken over voedselveiligheid; verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de risicoselectie bij het toezicht van de NVWA op import van levensmiddelen uit derde landen werkt in de zin dat er geen voedsel met verboden stoffen of foutieve etikettering op de Europese markt komt, en de Kamer binnen een half jaar hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dikkers en Koser Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dikkers en Koser Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat dierenwelzijn maatschappelijk van groot belang wordt gevonden; constaterende dat de subsidie- en garantstellingsinstrumenten voor de bouw van stallen betaald wordt uit belastingmiddelen; verzoekt de regering, aan de voorwaarden van het volledige subsidie- en garantstellingsinstrumentarium voor stalsystemen dierenwelzijnseisen toe te voegen vergelijkbaar met minimaal één ster Beter Leven keurmerk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boeren te maken hebben met opeenvolgende en steeds wijzigende systemen van regelgeving ten aanzien van landbouw, milieu en natuur; overwegende dat de zorgen over het goed op elkaar aansluiten van deze systemen steeds groter worden en de administratielasten toenemen; verzoekt de regering, naar goed voorbeeld van de gemeente Eindhoven op basis van een designaanpak met een analyse van, en verbetervoorstellen voor, de huidige wet- en regelgeving te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 158) over een eensluidend kader voor voedselkeurmerken (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 158) over een eensluidend kader voor voedselkeurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 158 Voorgesteld 16 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat voedselkeurmerken tot doel hebben consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan voedselkeurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan voedselkeurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens, aan de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te vragen om te komen tot een eenduidiger voedselkeurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya over vermindering van de ecologische impact van zandsuppletie (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over vermindering van de ecologische impact van zandsuppletie Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks zandsuppletie ter grootte van 18 miljoen kuub zand plaatsvindt en delen van de kustlijn elke vier jaar vernieuwd worden; overwegende dat zandsuppletie een vernietigende invloed heeft op de visstand en het twee tot drie jaar duurt voordat deze zich hersteld heeft; verzoekt de regering, te onderzoeken of maatregelen, zoals het eens in de zes tot acht jaar in grotere hoeveelheden opspuiten van zand of het respecteren van het opgroeiseizoen van vissen, genomen kunnen worden om de ecologische impact hiervan te verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over een eensluidend kader voor keurmerken Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering voorts, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Verhoeven over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Verhoeven over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle uptake van nieuwe internetdiensten; overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden; constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van mainport Schiphol; verzoekt de regering: • de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport; • samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken; • en te investeren in de uitvoering van die visie, en gaat over tot de orde van de dag. ...