Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

38 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.3, derde lid, wordt na «ingezetenen» ingevoegd:, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 1 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.1.2, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd, in het bijzonder ten aanzien van de persoon die door het bereiken van een bepaalde leeftijd geen jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet meer kan ontvangen en in aanmerking komt voor een voorziening. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Motie van de leden Bergkamp en Otwin Van Dijk over aandacht voor privacy bij de ontwikkeling van sociale wijkteams (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Otwin Van Dijk over aandacht voor privacy bij de ontwikkeling van sociale wijkteams Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten vooruitlopend op de decentralisatie van taken volop experimenteren met de inrichting van de sociale wijkteams; overwegende dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de juridische implicaties en regels bij de wijkteams, onder andere ten aanzien van de uitwisseling van persoonlijke en medische gegevens; verzoekt de regering, bij de pilots voor de ontwikkeling van de sociale wijkteams expliciet aandacht te besteden aan privacyaspecten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze vaak krijgen op basis van verschillende wetten of regelingen; overwegende dat mensen er zo min mogelijk hinder van zouden moeten ondervinden dat deze ondersteuning uit verschillende wetten afkomstig is; overwegende dat in gemeenten als Woerden en Delft pilots zijn gestart met een «alles in een»-budget voor alle soorten van zorg; verzoekt de regering, aan te moedigen dat gemeenten waar mogelijk een integraal persoonsgebonden budget verstrekken voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo in combinatie met voorzieningen uit andere gemeentelijke regelingen en rijksregelingen en wetten (waaronder de Zorgverzekeringswet), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over "mantelzorgers en andere vrijwilligers", voortaan wordt gesproken over "mantelzorgers en vrijwilligers" (Dossier 33841)
Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over "mantelzorgers en andere vrijwilligers", voortaan wordt gesproken over "mantelzorgers en vrijwilligers" Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp dat beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp dat beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over een handreiking voor het omgaan met privacygevoelige informatie door gemeenten (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over een handreiking voor het omgaan met privacygevoelige informatie door gemeenten Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten met de overheveling van taken in het sociaal domein de beschikking krijgen over gevoelige persoonlijke en medische gegevens; overwegende dat de toegang tot deze gegevens te allen tijde beperkt dient te worden tot bevoegde professionals; voorts overwegende dat de naleving van de privacywet- en regelgeving ook op het niveau van de gemeente dient te zijn gewaarborgd; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het opstellen van een handreiking voor gemeenten ten aanzien van de omgang met privacygevoelige informatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Bergkamp over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Motie van het lid Bergkamp over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 134 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er door de decentralisaties in het sociaal domein een stapeling van regionale samenwerkingsverbanden dreigt; voorts constaterende dat zeven van de tien gemeenteraadsleden van mening zijn dat regionale samenwerkingsverbanden een bedreiging vormen voor de lokale democratie; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van onderzoek naar de vraag hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein. kan worden gewaarborgd, en de Kamer over de uitkomsten van dat overleg voor het zomerreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld (Dossier 33841)
Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BAAY-TIMMERMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 781 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen. ...

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. ...