Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Verslag (Dossier 34247)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 15 februari 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit (Dossier 34906)
Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit Motie financieel toezicht financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN SNELLER Voorgesteld 24 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat excessen in de bankensector effectief voorkomen kunnen worden als klanten gemakkelijk kunnen opstappen naar een andere bank; overwegende dat het wisselen van bank wordt bemoeilijkt doordat een klant zijn eigen rekeningnummer niet mee kan nemen, en dat de toevoeging van de banknaam aan het IBAN de discussie over nummerportabiliteit verder heeft bemoeilijkt; constaterende dat de Kamer de afgelopen tien jaar verscheidene moties over dit onderwerp heeft aangenomen, die steeds breed werden gesteund; vraagt de regering, te bewerkstelligen dat uiterlijk per 1 januari 2021 de nummerportabiliteit zodanig is geregeld dat iedere klant van bank kan wisselen met behoud van rekeningnummer, bijvoorbeeld door automatische omleiding of door het irrelevant maken van de banknaam bij een binnenlandse overschrijving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GINNEKEN Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat deelmobiliteit een vorm is van duurzaam vervoer en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verdelen van de schaarse ruimte in de bebouwde kom; constaterende dat er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip «deelmobiliteit»; verzoekt de regering een wettelijke definitie te formuleren voor «deelmobiliteit» en «deelvoertuig», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35519)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 juni 2022 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 september 2020 over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35519)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 oktober 2019 en het nader rapport d.d. 8 juni 2020, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35519)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35519)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35519)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig. ...

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of emissieloos deelvoertuig». ...

Geleidende brief (Dossier 35202-(R2126))
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 35202-(R2126))
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 35202-(R2126))
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK I. ...

Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 35202-(R2126))
Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN RIJKSWET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35202-(R2126))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 8 april 2020 De initiatiefnemers zijn de leden van de fracties van de VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en SGP erkentelijk voor de aandacht die zij aan het wetsvoorstel hebben willen geven, en soms ook voor de steun die zij ervoor hebben uitgesproken. ...

Verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Verslag van de Staten van Curaçao Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 25 juni 2020 De in de Staten van Curaçao aanwezige fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35202-(R2126))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Ontvangen 15 september 2020 De initiatiefnemers zijn de leden van de fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS erkentelijk voor de aandacht die zij aan het wetsvoorstel hebben willen geven, en soms ook voor de steun die zij ervoor hebben uitgesproken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35202-(R2126))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 10 oktober 2019, no. ...

Verslag (Dossier 33354)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...