Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

138 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege (Dossier 33900)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege Verslag van een algemeen overleg ...

Verslag (Dossier 33900)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 28 april 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES (Dossier 33900)
Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Amendement van het lid Koser Kaya om de vermogensbestanddelen van een afgezonderd particulier vermogen (APV) na het overlijden van de inbrengers niet bij zijn erfgenamen te belasten maar bij de begunstigden van het APV (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya om de vermogensbestanddelen van een afgezonderd particulier vermogen (APV) na het overlijden van de inbrengers niet bij zijn erfgenamen te belasten maar bij de begunstigden van het APV Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 67AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel II, onderdeel A, opgenomen artikel 2.14a, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 komt te luiden: Na het overlijden van de persoon, bedoeld in de eerste volzin, worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, toegerekend aan de begunstigden. ...

Amendement van het lid Koser Kaya dat regelt dat personen onder bepaalde voorwaarden geen samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hoeven te sluiten om te worden aangemerkt als partners (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya dat regelt dat personen onder bepaalde voorwaarden geen samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hoeven te sluiten om te worden aangemerkt als partners Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 46AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a van de Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie (Dossier 31930)
Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 74MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de samenlevingsvormen in de samenleving veranderen en dat hiermee rekening dient te worden gehouden;verzoekt de regering de positie van de alleenstaanden en andere moderne samenlevingsvormen expliciet mee te nemen in het onderzoek van de belastingcommissie onder voorzitterschap van prof. ...

Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 52AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De in artikel I, onderdeel U, onder 1, opgenomen tabel wordt vervangen door: Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenindien verkregen door partner, afstammelingen1 dan wel, ingeval erflater geen partner en geen afstammelingen heeft, één door erflater aangewezen persoonin overige gevallen€ 0€ 125 00012%30% € 125 000 en hoger 22%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingDit amendement bewerkstelligt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan Amendement ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Pia Dijkstra dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan Amendement ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 17 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 21 december 2017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken intrek. ...

Nader verslag (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 februari 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Brief van het lid Schouw inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 30830)
Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief lid / fractie; Brief van het lid Schouw inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 11 BRIEF VAN HET LID SCHOUW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2013 Hierbij deel ik u mede dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Schouw. ...

Amendement van het lid Schouw dat dit voorstel wijzigt in verband met de wijzigingen in de Wet registermediator (33 722) (Dossier 33727)
Amendement van het lid Schouw dat dit voorstel wijzigt in verband met de wijzigingen in de Wet registermediator (33 722) Amendement bestuur organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW Ontvangen 22 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II wordt artikel 22h als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2018 Aanleiding Bij koninklijke boodschap van 7 oktober 2017 is het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 34 801, nr. 1). ...

Reactie op verzoek commissie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State om een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (#:-)
Reactie op verzoek commissie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State om een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2017 In een brief van 25 oktober jongstleden heeft uw Kamer gevraagd of ik bereid ben om namens de vaste commissie SZW de Afdeling advisering van de Raad van State te verzoeken een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (Kamerstuk 34 801, nr. 2). ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Amendement van de leden Özütok en Diertens over de mogelijkheid in een geschil te voorzien via mediation (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van de leden Özütok en Diertens over de mogelijkheid in een geschil te voorzien via mediation Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN DIERTENS Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Dossier 35099-(R2114))
Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen en het lid Diertens ter vervanging van nr. 19 over het vragen van de Afdeling advisering als er is afgeweken (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen en het lid Diertens ter vervanging van nr. 19 over het vragen van de Afdeling advisering als er is afgeweken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 24 AMENDEMENT VAN BIJZONDERE GEDELEGEERDE THIJSEN EN HET LID DIERTENS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191 Ontvangen 4 juli 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8a Indien de raad van ministers van het Koninkrijk naar het oordeel van een bij het geschil betrokken land ten onrechte afwijkt van het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en de Gevolmachtigde Minister van dit land daartoe binnen een week na de bekendmaking van het besluit van de raad van Ministers verzoekt, wordt de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gevraagd om een oordeel of de raad van Ministers in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat sprake was van een in artikel 8 genoemde uitzondering en dat de belangen van het in het geschil betrokken land zo min mogelijk geschaad zijn. ...

Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over bindende geschilbeslechting bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over bindende geschilbeslechting bij de Afdeling bestuursrechtspraak Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 15 AMENDEMENT VAN BIJZONDERE GEDELEGEERDE THIJSEN C.S. ...