Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (Dossier 36560-IX)
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN EN NATIONALE SCHULD IXOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven IX Financiën verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 mln.). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-IX)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-IX)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 (Dossier 36560-XIII)
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT (XIII) 2023Ontvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 mln). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-X)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023 (Dossier 36560-X)
Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIEOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-K)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-K)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (Dossier 36560-K)
Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDSOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 36442)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging financieel toezicht financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 mei 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel I, onderdeel T, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ta In afdeling 4.1.1 wordt na artikel 4:2e een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4:2f Dit deel, met uitzondering van artikel 4:9, tweede, vierde en vijfde lid, is niet van toepassing op bemiddelaars in hypothecair krediet met zetel in een andere lidstaat waaraan door de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de richtlijn hypothecair krediet is verleend en die door middel van het verrichten van diensten naar Nederland hun bedrijf uitoefenen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35282)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 66 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Bij koninklijke boodschap van 9 september 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 35 282). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36482)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 mei 2024 De regering is de vaste commissie voor Financiën erkentelijk voor de aandacht die zij aan het onderhavige wetsvoorstel heeft geschonken en voor de door haar daarover gestelde vragen. ...

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) (Dossier 36128)
Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Dossier 36560-XVI)
Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENGerealiseerde uitgaven en ontvangstenFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-XVI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL WETVergaderjaar 2023‒2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023‒2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Indiening voorstel Wet internationalisering in balans: uitvoering moties en aanverwante ontwikkelingen (Dossier 36555)
Indiening voorstel Wet internationalisering in balans: uitvoering moties en aanverwante ontwikkelingen Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Na zorgvuldige weging van het advies van de Raad van State1, is deze week het voorstel Wet internationalisering in balans (WIB) aan uw Kamer toegestuurd (Kamerstuk 36 555). ...