Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn
Vragen van de leden Spekman (PvdA), Schouw (D66), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn (ingezonden 2 mei 2011). ...

Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 (Dossier 35925-VII)
Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 november 2021. ...

Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' (Dossier 35925-VII)
Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2021 De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviesraden om ten minste een keer in de vier jaar een evaluatieverslag op te stellen. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen (Dossier 35925-VII)
Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 In deze brief informeer ik uw Kamer over acties en maatregelen die ik uitvoer ter versterking van de positie van gemeenteraden en provinciale staten, in samenspraak met de beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur. ...

Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het woningtekort in Nederland groot is; overwegende dat we op korte termijn hiervoor moeten inzetten op flexwoningen en transformaties om snel en goedkoop woningen te bouwen; constaterende dat de regering binnenkort het nieuwe programma versnellen woningbouw opstart voor het verkorten van procedures rondom woningbouwprojecten voor flexwoningen; constaterende dat transformaties dit jaar achterlopen; verzoekt de regering om transformaties te laten aansluiten in het nieuwe programma versnellen woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK (Dossier 35925-VII)
Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Via deze brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeren over de opvolging binnen mijn Ministerie van de aanbevelingen die door de Algemene Rekenkamer zijn gedaan in haar rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2020. ...

Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er steeds vaker sprake is van nep-sociale huur, waarbij commerciële partijen kleine woonruimtes als sociale huur aanbieden met een huur net onder de liberalisatiegrens, maar hierbij regelmatig minimuminkomens- en leeftijdseisen stellen, geen aandachtsgroepen toelaten en veel extra servicekosten rekenen, met een stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit tot gevolg; verzoekt de regering verhuurders en huurders beter te informeren over wat reële servicekosten zijn en wat te doen wanneer te hoge servicekosten in rekening worden gebracht; verzoekt de regering tevens bestaande wetgeving betreffende sociale verhuur door niet-toegelaten instellingen tegen het licht te houden om te bepalen of deze voldoende regels bevat, bijvoorbeeld om stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel (Dossier 35925-VII)
Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel Brief regering ...

Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland zodat reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer; voorbeelden hiervan zijn de Klimaticket in Oostenrijk, Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg; overwegende dat zulke maatregelen erop gericht zijn om meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen; verzoekt de regering te onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit is voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een massabalans van het ingezamelde afgedankte textiel in Nederland en de route en resultaten van de verwerking helpen bij het inzichtelijk krijgen van de textielketen en de gezette stappen; overwegende dat het Beleidsprogramma circulair textiel 2020–2025 tussendoelen voor 2025, 2030 en 2035 stelt om uiteindelijk in 2050 een volledige circulaire economie te bereiken; overwegende dat wordt geadviseerd om het inzicht te vergroten van de milieu-impact van hergebruik in relatie tot recycling; verzoekt de regering om tegelijkertijd met het ingaan van de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een tweejaarlijkse massabalans van textiel op te zetten met als nulmeting het jaar dat de UPV ingaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer als sinds 2019 via meerdere moties heeft gepleit voor een snelle invoering van de helmplicht voor snorfietsers in verband met de verkeersveiligheid, maar er nu toch weer uitstel wordt bepleit door de Minister; verzoekt de regering de helmplicht voor snorfietsers niet uit te stellen en 1 juli 2022 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de consument uit moet kunnen gaan van feitelijke claims, zodat een eerlijke keuze gemaakt kan worden in de aanschaf van een (kleding)product; overwegende dat het Europees beleid, dat tot uiting komt in de Textielverordening en in horizontale wetgeving, momenteel de consument niet voldoende beschermt tegen inaccurate en/of misleidende informatie op of over textiel; overwegende dat misleidende claims de transitie naar een circulaire textielketen ondermijnen; constaterende dat een handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie; verzoekt de regering te onderzoeken hoe via het aanscherpen van nationale en Europese productregelgeving (bijvoorbeeld via het Europese wetgevingsinitiatief duurzame producten en circulaire-economieactieplan) misleidende informatie op textiel en kledingproducten actief kan worden tegengegaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Hagen en Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Hagen en Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN HAGEN EN SNELLER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de datakwaliteit in informatiesystemen (zoals Inspectieview) betreffende milieucriminaliteit tekortschiet, zowel als het gaat om toezicht door inspecties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als strafrechtelijke handhaving door politie en justitie; overwegende dat correcte informatievoorziening noodzakelijk is voor het effectief uitoefenen van toezicht en het garanderen van aansluiting op de strafrechtketen, zoals door verschillende rapporten in 2021 is bevestigd; overwegende dat tientallen teams binnen het OM, politie, justitie en handhavingsdiensten zich bezighouden met milieucriminaliteit, maar deze niet centraal worden aangestuurd; overwegende dat huidige verbeteringen in de informatievoorziening zich voornamelijk richten op de ILT en omgevingsdiensten en niet zozeer op de informatiedeling tussen de verschillende instanties; verzoekt de regering om een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem op te zetten waarvan alle bestuurlijke en strafrechtelijke diensten die betrokken zijn bij opsporing en handhaving van milieucriminaliteit gebruik kunnen maken, zodat de handhaving van het milieurecht en de slagvaardigheid en effectiviteit van VTH-taken worden verhoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland, zodat reizigers gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (voorbeelden hiervan zijn het Klimaticket in Oostenrijk, het Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg); overwegende dat zulke maatregelen gericht moeten zijn op meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen die anders met de auto zouden gaan, en dat deze niet een modaliteitsverschuiving van voetgangers en fietsers naar het ov teweeg moeten brengen; verzoekt de regering te analyseren welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit zijn voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de potentiële kosten van het toewerken naar een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid inmiddels in kaart zijn gebracht naar aanleiding van de motie-De Groot/Bromet (35 570-XII, nr. 77); overwegende dat het hanteren van een dubbele doelstelling naast kosten ook besparingen en baten kan opleveren op het gebied van verminderd onderhoud, de biodiversiteit en de waterkwaliteit, gelet ook op de verschillende wettelijke kaders; van mening dat een compleet beeld van deze baten en besparingen nodig is om een gewogen beslissing te kunnen nemen over budgetten; verzoekt de regering om aan de hand van een aantal concrete voorbeeldprojecten een onafhankelijke analyse uit te laten voeren naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen voor alle overheden, uitgedrukt in monetaire waarde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren (Dossier 35925-XII)
Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2021 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2022 (Handelingen II 2021/22, nr. ...