Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

871 resultaten

Motie van het lid Knops over evaluatie van de benchmark van Aedes (Dossier 33966)
Motie van het lid Knops over evaluatie van de benchmark van Aedes Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties benchmarks goed inzicht kunnen verschaffen in bedrijfskosten en prestaties van corporaties; overwegende dat benchmarks de transparantie en accountability van de corporatiesector vergroten en het daarom wenselijk is dat benchmarks niet vrijblijvend zijn; constaterende dat op dit moment nog niet alle corporaties hebben meegewerkt aan deze benchmark; verzoekt de regering, één jaar na de inwerkingtreding van de Herzieningswet toegelaten instellingen de Aedes-benchmark te evalueren en indien dan niet alle corporaties deelnemen aan deze benchmark, een verplichting daartoe bij AMvB op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van de leden Knops en Schouten over het maatschappelijk belang van basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin (Dossier 33966)
Motie van de leden Knops en Schouten over het maatschappelijk belang van basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN SCHOUTEN Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin in de regel als niet-DAEB worden aangemerkt, terwijl het maatschappelijk belang voor kernen en wijken al dan niet in combinaties erg groot is; verzoekt de regering, de lijst van toegelaten DAEB-activiteiten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed aan te vullen met basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin onder de voorwaarde dat hieraan renderende plannen ten grondslag liggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. ...

Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Amendement van het lid Knops over het niet uitvoeren van een markttoets. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Knops over het niet uitvoeren van een markttoets. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID KNOPS Ontvangen 9 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel AE, wordt artikel 44c, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. ...

Motie van het lid Knops over de Staat van de volkshuisvesting voorleggen aan de Kamer (Dossier 33966)
Motie van het lid Knops over de Staat van de volkshuisvesting voorleggen aan de Kamer Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 44 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties adviseert om jaarlijks de Staat van de volkshuisvesting te bespreken en daartoe concrete suggesties doet; verzoekt de regering, jaarlijks de Staat van de volkshuisvesting aan de Kamer voor te leggen als bedoeld door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties; verzoekt de regering tevens, in deze Staat van de volkshuisvesting een overzicht van de stand van zaken van de implementatie van de woonvisies en de regionale werkgebieden op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouten en Knops over de kosten van herstructureringsactiviteiten in Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden (Dossier 33966)
Motie van de leden Schouten en Knops over de kosten van herstructureringsactiviteiten in Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN KNOPS Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een begrenzing in Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden van het in de DAEB mogen verwerken door een toegelaten instelling van bepaalde kosten van activiteiten gericht op de herstructurering van DAEB-bezit in niet-DAEB-bezit tot 10% van de WOZ-waarde van de in de herstructureringswijk aanwezige DAEB-woningen van de betreffende toegelaten instelling, kan leiden tot een ongewenste beperking van maatschappelijk noodzakelijk te achten herstructureringsactiviteiten in deze gebieden; constaterende dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw reeds een toets uitvoert op het financiële effect op de toegelaten instelling van voorgenomen niet-DAEB-investeringen; verzoekt de regering om, de voorgenomen genoemde begrenzing voor het in de DAEB achterlaten van kosten van dergelijke herstructureringsactiviteiten in Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden, te laten vervallen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Vastrecht elektriciteit Sint Eustatius (Dossier 34089)
Vastrecht elektriciteit Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2019 Op 17 januari 2019 zond uw commissie een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. ...

Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius (Dossier 34089)
Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019 Op 17 januari 2019 zond de commissie Koninkrijksrelaties een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. ...

Motie van het lid Knops over voortzetting van het reservistenbeleid (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Knops over voortzetting van het reservistenbeleid Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering besloten heeft om tijdelijk te bezuinigen op de inzet van reservisten; overwegende dat deze beheersmaatregel niet alleen ten koste is gegaan van ceremoniële, publieksgerichte activiteiten, maar ook ten koste gaat van oefeningen en trainingen van reservisten; constaterende dat de bezuiniging tot grote ophef onder reservisten heeft geleid; overwegende dat de Kamer onvolledig geïnformeerd is over het effect van de bezuiniging; van mening dat de ontstane ophef zeer te betreuren is en niet voor herhaling vatbaar; verzoekt de regering, met kracht het reservistenbeleid voort te zetten, de groeiende inzet van reservisten voluit te accommoderen binnen de defensieorganisatie en af te zien van toekomstige bezuinigingen of tijdelijke beheersmaatregelen ten koste van reservisten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Motie van de leden Knops en Dijkgraaf over het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per Natres-reservist vaststellen op minimaal 121 uur per jaar (Dossier 34300-X)
Motie van de leden Knops en Dijkgraaf over het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per Natres-reservist vaststellen op minimaal 121 uur per jaar Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 7 juli 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het opleiden en trainen van de Natres-eenheden uitgegaan wordt van een jaarlijks gemiddelde van 121 uren aan opleiden en trainen, hetgeen nodig is om reservisten op pelotonsniveau de status van inzetgereed te laten bereiken; overwegende dat mede door de beheersmaatregelen van het Commando Landstrijdkrachten in 2015 achterstanden zijn ontstaan in de geoefendheid van de Natres-eenheden; constaterende dat uit een indicatie blijkt dat het gemiddelde aantal uren dat per reservist is besteed in de eerste vier maanden van 2016 ongeveer 10% lager ligt dan in voorgaande jaren; overwegende dat een inhaalslag nodig is bij het opleiden en trainen van de Natres-eenheden; verzoekt de regering, het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per Natres-reservist vast te stellen op minimaal 121 uur per jaar en daartoe voldoende middelen ter beschikking te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Knops over een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Knops over een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Defensie kampt met jarenlange onderrealisatie in de investeringen en onvoldoende in staat is om projecten tijdig, binnen het budget en met gevraagde kwaliteit af te ronden; constaterende dat uit onderzoek van Policy Research Corporation onder meer blijkt dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren ertoe geleid hebben dat er meer druk is op steeds kleinere personeelsaantallen en dat de beperkte capaciteit in de verwervingsketen tot knelpunten leidt in de uitvoering van de investeringsplannen; constaterende dat de Algemene Rekenkamer wijst op het risico dat Defensie ook in 2016 niet in staat zal zijn het beschikbare investeringsbudget daadwerkelijk aan te wenden; overwegende dat, gezien de grote achterstand bij de investeringen en de vele projecten die vooruit worden geschoven het van groot belang is dat de hele verwervingsketen in brede zin zo snel mogelijk structureel verbeterd en versterkt wordt; verzoekt de regering, te voorzien in een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen en de Kamer hierover uiterlijk 1 mei 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorkomen van herdimensionering van de kustwacht (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorkomen van herdimensionering van de kustwacht Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Knops over de uitvoering van de moties-Van der Staaij (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Knops over de uitvoering van de moties-Van der Staaij Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering bij de uitvoering van de motie Van der Staaij (34 000, nr. 23) en de door haar geschetste vervolgstappen om te komen tot een meerjarig perspectief voor Defensie niet ingegaan is op personeel en organisatie bij Defensie; constaterende dat de regering de negatieve inkomenseffecten voor militairen als gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip niet volledig gecompenseerd heeft; verzoekt de regering, bij de uitvoering van de moties Van der Staaij 1 en 2 ook in te gaan op het personeel bij Defensie en daartoe concrete maatregelen zoals reparatie van de WUL te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag (Dossier 33183-(R1975))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 3 april 2012 De vaste commissie voor Europese Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen. ...