Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

549 resultaten

Reactie op verzoek Ouwehand over het bezoek van de minister van LNV aan Rusland (Dossier 31700-XIV)
Reactie op verzoek Ouwehand over het bezoek van de minister van LNV aan Rusland Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 200931 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 5BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2008Hierbij gaan wij in op het verzoek van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren), gedaan bij de Regeling van werkzaamheden op 3 september jl., over het bezoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Rusland.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Reactie op verzoek Ormel inzake de kwestie Sea Sheperd (Dossier 31700-XIV)
Reactie op verzoek Ormel inzake de kwestie Sea Sheperd Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 186BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Hierbij reageren wij, mede namens de minister van Justitie, op uw verzoek van 23 juni 2009 (2009Z12143/2009D31789) om met spoed nadere informatie te geven over de resultaten van het onderzoek dat Nederland heeft ingesteld naar de actie van de organisatie Sea Shepherds tegen Japanse walvisjagers in wateren bij de Zuidpool. ...

Reactie op verzoek van de commissie voor Economische Zaken over de voortgang van wetsvoorstel wijziging Elektriciteits- en Gaswet (31904) (Dossier 31904)
Reactie op verzoek van de commissie voor Economische Zaken over de voortgang van wetsvoorstel wijziging Elektriciteits- en Gaswet (31904) Brief regering energie natuur en milieu Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2010 Op 25 oktober jl. heb ik uw brief (2010Z15473/2010D41800) ontvangen waarin u mij vraagt u te informeren over de voortgang van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904). ...

Antwoord van het CPB inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie “Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research” (Dossier 33400-IX)
Antwoord van het CPB inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie “Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research” Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober 2012 Bij deze stuur ik u het antwoord van het CPB op het verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer van 2 oktober 2012 aan het CPB, inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie «Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research» 1). ...

Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 (Dossier 32500-XIII)
Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 Brief regering ...

Departementale herindeling en begrotingsartikelen (Dossier 32500-XIII)
Departementale herindeling en begrotingsartikelen Brief regering ...

Afrekenmethode mobiele telefonie (Dossier 32500-XIII)
Afrekenmethode mobiele telefonie Brief regering ...

Evaluatie procedure Fes-domein Kennis, Innovatie en Onderwijs (Dossier 32500-XIII)
Evaluatie procedure Fes-domein Kennis, Innovatie en Onderwijs Brief regering ...

Afschrift reactie op brief VNO-NCW over gassamenstelling en reactie artikel Volkskrant d.d. 9 februari 2011 (Dossier 32500-XIII)
Afschrift reactie op brief VNO-NCW over gassamenstelling en reactie artikel Volkskrant d.d. 9 februari 2011 Brief regering ...

Heffingen Kamers van Koophandel (Dossier 32500-XIII)
Heffingen Kamers van Koophandel Brief regering ...

Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011 (Dossier 32500-XIII)
Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011 Brief regering ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33090-XIII)
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (Dossier 33090-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31449-(R1857))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag criminaliteit defensie energie internationaal natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 449 (R 1857)Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaalnr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 8 oktober 20081. ...

Voorstel van Wet (Dossier 31449-(R1857))
Voorstel van Wet Voorstel van wet criminaliteit defensie energie internationaal natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 449 (R 1857)Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaalnr. 2VOORSTEL VAN RIJKSWETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31449-(R1857))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit defensie energie internationaal natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 449 (R 1857)Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaalnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAan de Staten van de Nederlandse AntillenAan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage8 mei 2008Beatrix ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31449-(R1857))
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31449-(R1857))
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting criminaliteit defensie energie internationaal natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 449 (R 1857)Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008 (Dossier 31584)
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008 Brief regering europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2008Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat de bovengenoemde Overeenkomst vanaf 30 juni 2008 voorlopig wordt toegepast.De tekst van de Overeenkomst gaat u hierbij toe.1Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal de Overeenkomst ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (Dossier 31584)
Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Brief regering ...