Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

483 resultaten

Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ (Dossier 31700-VIII)
Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Hierbij stuur ik u, mede namens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het advies van de Onderwijsraad over het thema «Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen».1Centrale vraag waar het advies een antwoord op geeft is: Hoe kunnen scholen verstandig en selectief omgaan met verwachtingen en taken die vanuit de samenleving op hen afkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de basisfuncties (kwalificeren en socialiseren) van de school. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

OV-kaart voor deelnemers in het mbo (Dossier 31700-VIII)
OV-kaart voor deelnemers in het mbo Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 146BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 maart 2009Op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeer ik u over de stand van zaken inzake de OV-kaart voor deelnemers in het mbo.Ik kan u melden dat de onderhandelingen met de OV bedrijven om tot een werkbare voorziening te komen in volle gang zijn. ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 171BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 april 2009Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer over het rapport over het Islamitisch onderwijs op 20 november 2008 (31 700 VIII, nr. 135) heb ik u toegezegd het voortgangsrapport van de inspectie over het Islamitisch College Amsterdam (ICA) aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 128BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008In het debat over het islamitische onderwijs op 20 november 2008 heb ik u toegezegd voor het einde van het jaar de voortgangsrapportage van de inspectie over de verbeteringen bij het Islamitische College Amsterdam te doen toekomen en u vervolgens in 2009 een beleidsreactie te geven op de resultaten van het onderzoek.Op 12 december 2008 heeft de inspectie mij medegedeeld dat het onderzoek op 20 november aanleiding gaf tot verder onderzoek en dat openbaarmaking van de voortgangsrapportage, na de voorgeschreven procedure van hoor en wederhoor, uiterlijk 20 februari 2009 zal plaatsvinden.Ik zal de voortgangsrapportage tezamen met de beleidsreactie in maart 2009 aan u doen toekomen.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J. ...

Toezegging accreditaties pabo's (Dossier 31700-VIII)
Toezegging accreditaties pabo's Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 209BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Rapport Inspectie Onderwijs Onbelemmerd Studeren (Dossier 32210)
Rapport Inspectie Onderwijs Onbelemmerd Studeren Brief regering economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel29 355Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziektenr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 maart 2010InleidingGraag bied ik u het rapport Onbelemmerd Studeren aan, dat door Inspectie van het Onderwijs is opgesteld.1U leest achtereenvolgens meer over• de aanleiding voor dit onderzoek;• de korte inhoud van het rapport;• mijn eerste reactie op dit rapport.Ik ben blij dat studeren met een functiebeperking steeds meer de aandacht krijgt die het verdient. ...

Nota van wijziging (Dossier 32210)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 7NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 15 maart 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32210)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 18TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 maart 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I, onderdeel O, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Toezeggingen n.a.v. de behandeling inzake het wetsvoorstel accreditatie (Dossier 32210)
Toezeggingen n.a.v. de behandeling inzake het wetsvoorstel accreditatie Brief regering economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 maart 2010Afgelopen dinsdag en donderdag, 16 en 18 maart jl. ...

Nota van wijziging (Dossier 33019)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33019)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33019)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 33019)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33019)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Memorie van toelichting (Dossier 33019)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33106)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33106)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota van wijziging (Dossier 33106)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...