Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

389 resultaten

Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen (Dossier 31700-VIII)
Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen Motie begroting financiën jongeren netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID ATSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in Nederland door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) richtlijnen zijn opgesteld om de privacy van jongeren onder de zestien jaar op internet te beschermen;overwegende, dat het niet is toegestaan, persoonlijke informatie van jongeren onder de zestien jaar op internet te verwerken zonder expliciete toestemming van de ouders;constaterende, dat veel commerciële websites nog steeds persoonsgegevens van kinderen opslaan zonder te controleren of kinderen toestemming hebben gekregen;overwegende, dat de CBP-richtlijnen niet altijd eenduidig te interpreteren zijn waardoor veel onduidelijkheid bestaat over wat is toegestaan;verzoekt de regering een onderzoek te verrichten naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen en te onderzoeken of in Nederland wetgeving analoog aan de Amerikaanse COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) mogelijk is,en gaat over tot de orde van de dag.Atsma ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Jacobi en Atsma ter vervanging van nr. 62 over extra uitgaven t.b.v. weidevogelbeheer (Dossier 31700-XIV)
Nader gewijzigd amendement van de leden Jacobi en Atsma ter vervanging van nr. 62 over extra uitgaven t.b.v. weidevogelbeheer Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 116NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN ATSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62Ontvangen 17 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1000).IIIn artikel 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken ten behoeve van het weidevogelbeheer. ...

Amendement van het lid Atsma c.s. over eenmalige impuls voor project Dairy Valley, onderdeel van de te ontwikkelen landbouwcampus Leeuwarden (Dossier 31700-XIV)
Amendement van het lid Atsma c.s. over eenmalige impuls voor project Dairy Valley, onderdeel van de te ontwikkelen landbouwcampus Leeuwarden Amendement begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 61AMENDEMENT VAN HET LID ATSMA C.S.Ontvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 175 (x € 1 000).IIIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 175 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement beoogt een eenmalige impuls te geven aan het project Dairy Valley, onderdeel van de te ontwikkelen Landbouwcampus Leeuwarden. ...

Motie Atsma / Snijder-Hazelhoff over het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de Natura 2000-gebieden (Dossier 31700-XIV)
Motie Atsma / Snijder-Hazelhoff over het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de Natura 2000-gebieden Motie begroting financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 79MOTIE VAN DE LEDEN ATSMA EN SNIJDER-HAZELHOFFVoorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden, zoals het Wierdense Veld, tot veel onrust leidt;overwegende, dat draagvlak onder de bevolking, gemeente en provincie van essentieel belang is voor de aanwijzing van bedoelde gebieden;van mening, dat het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de betreffende gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van het gewenste draagvlak;verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ondernemers in die gebieden bestaansrecht en ontwikkelingskansen te geven,en gaat over tot de orde van de dag.AtsmaSnijder-Hazelhoff ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009, onderdeel Visserij (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009, onderdeel Visserij Verslag van een wetgevingsoverleg begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 120VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 24 november 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de LNV-begroting 2009, onderdeel visserij.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,PeenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitMaandag 24 november 2008 14.00 uurDe voorzitter: KoopmansAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Cramer, Van Gent, Graus, Jacobi, Koopmans, Koppejan, Ouwehand, Polderman, Snijder-Hazelhoff en Van der Vlies,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700-XIV);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 oktober 2008 met de antwoorden op vragen inzake Habitattype 1110a (29675, nr. 49);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 20 oktober 2008 over het experiment rapen Japanse oesters (29675, nr. 51);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 oktober 2008 over het advies Heldoorn mosselzaadvisserij (29675, nr. 50);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 november 2008 met een reactie op het boek "Wat is er mis met vis? ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 31700-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,AtsmaDe griffier van de commissieDortmans1Kunt u een beeld van de geven van de grootte van het personeelsbestand van het ministerie van LNV? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 69VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 17 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 12 november 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Begrotingsonderzoek LNV 2009 en het Diergezondheidsfonds.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,DortmansStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWoensdag 12 november 2008 10.00 uurDe voorzitter: AtsmaAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten:Atsma, Bilder, Jacobi, Jager, Ouwehand en Snijder-Hazelhoff,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700-XIV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (31700-F);de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 12 juni 2008 houdende het rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij (31478);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12 september 2008 houdende de kabinetsreactie op de Natuurbalans 2008 (31709, nr. 1).De voorzitter:Goedemorgen, dames en heren. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgang van de evaluatie laagvlieggebieden en laagvliegroutes (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgang van de evaluatie laagvlieggebieden en laagvliegroutes Brief regering begroting defensie financiën internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 148LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 27 april 2009De vaste commissie voor Defensie1, en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 23 februari 2009 inzake de huidige stand van zaken en planning besluitvorming laagvlieggebieden en laagvliegroutes (Kamerstuk 31 700 XIV, nr. 129).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 27 april 2009. ...

Motie Atsma c.s. over een stimuleringsregeling voor breedbandinternet via de satelliet (Dossier 31700-XIV)
Motie Atsma c.s. over een stimuleringsregeling voor breedbandinternet via de satelliet Motie begroting financiën landbouw netwerken organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 81MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector breedbandinternet essentieel is voor een optimale bedrijfsvoering;overwegende, dat de mogelijkheden voor breedbandinternet beperkt zijn omdat kabel en ADSL niet beschikbaar zijn, en alternatieven in het buitengebied onvoldoende gerealiseerd zijn;overwegende, dat uit informatie van de Dienst Regelingen (DR) blijkt dat digitale gegevensaanlevering leidt tot aanzienlijk minder fouten, en zowel bij de DR als bij de ondernemers tot grote besparing op kosten en administratieve lasten leidt;constaterende, dat recent een innovatief aanbod in de markt is gelanceerd waardoor ook in Nederland breedbandinternet via de satelliet mogelijk wordt gemaakt;constaterende, dat hiervoor een initiële investering per huishouden of bedrijf nodig is;verzoekt de regering te onderzoeken of een stimuleringsregeling in het leven kan worden geroepen voor agrarische ondernemers die geen alternatief hebben, en die willen investeren in breedbandinternet via de satelliet;verzoekt de regering voorts te onderzoeken of hiervoor wellicht modulatieof POP-gelden beschikbaar kunnen worden gesteld, en de Kamer hierover te berichten voor 1 maart 2009,en gaat over tot de orde van de dag.AtsmaWaalkensCramer ...

Motie Graus / Atsma over internationale profilering van de Greenports Nederland (Dossier 31700-XIV)
Motie Graus / Atsma over internationale profilering van de Greenports Nederland Motie begroting financiën landbouw planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 89MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN ATSMAVoorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering een heldere internationale profilering op te stellen om onze Greenports Nederland in een gelijk speelveld uit te laten groeien tot de Europese top, inclusief de Floriade,en gaat over tot de orde van de dag.GrausAtsma ...

Motie Snijder-Hazelhoff c.s. over voldoen aan vereiste of maatschappelijk gewenste investeringen door de ondernemers in de agrosector (Dossier 31700-XIV)
Motie Snijder-Hazelhoff c.s. over voldoen aan vereiste of maatschappelijk gewenste investeringen door de ondernemers in de agrosector Motie begroting economie financieel toezicht financiën landbouw ondernemen organisatie en beleid overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 82MOTIE VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het LEI heeft bevestigd dat de kredietcrisis ook de agrosector raakt;overwegende, dat de prijzen voor landbouwproducten voor veel sectoren onder druk zijn komen te staan;overwegende, dat de eisen aan kredietverlening voor de agrosector zijn aangescherpt en renteverlagingen over het algemeen de klanten niet bereiken;overwegende, dat hierdoor investeringen noodzakelijkerwijs achterwege blijven of worden uitgesteld;overwegende, dat het verwachte aanpassingsvermogen van de agrosector ten aanzien van duurzaamheid hierdoor in het geding kan komen;verzoekt de regering met voorstellen te komen, zodat ondernemers in de agrosector kunnen voldoen aan (wettelijk) vereiste of maatschappelijk gewenste investeringen,en gaat over tot de orde van de dag.Snijder-HazelhoffCramerAtsmaVan der Vlies ...

Amendement van de leden Jacobi en Atsma over extra uitgaven ten behoeve van weidevogelbeheer (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Jacobi en Atsma over extra uitgaven ten behoeve van weidevogelbeheer Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 58AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN ATSMAOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6 000 (x € 1000).IIIn artikel 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken ten behoeve van het weidevogelbeheer. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw en de MEI-regeling (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden inzake toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw en de MEI-regeling Lijst van vragen en antwoorden begroting energie financiën landbouw natuur en milieu planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 147LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 21 april 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over bij brief van 12 maart 2009 inzake de toepassing aardwarmte in glastuinbouw en MEI-regeling (2009Z03746/2009D11646)De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 20 april 2009. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over financiële impuls voor onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben door rietsnijders (Dossier 31700-XIV)
Amendement van het lid Cramer c.s. over financiële impuls voor onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben door rietsnijders Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 55AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 000 (x € 1 000).IIIn artikel 24 Landschap en recreatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement beoogt een impuls voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben door rietsnijders. ...

Motie Snijder-Hazelhoff c.s. over een juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel van Natura 2000 (Dossier 31700-XIV)
Motie Snijder-Hazelhoff c.s. over een juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel van Natura 2000 Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 83MOTIE VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat op basis van uitspraken van de Raad van State en het advies van de commissie-Trojan kan worden geconcludeerd dat Nederland de richtlijnen van Natura 2000 niet strenger heeft geïmplementeerd dan noodzakelijk is;overwegende, dat de praktische reikwijdte van Natura 2000 voor Nederland erg groot is door de spreiding van de gebieden in combinatie met ieders externe werking;overwegende, dat hierdoor het voorzorgsbeginsel van Natura 2000 voor een zeer groot deel van Nederland van kracht is;overwegende, dat dit voorzorgsbeginsel geen juridische afbakening kent, anders dan dat deze reeds is gevormd door jurisprudentie;van mening, dat een juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel in de richtlijn kan bijdragen aan het verminderen van onbedoelde negatieve effecten voor het Nederlandse bedrijfsleven en de ruimtelijke ontwikkeling;verzoekt de regering om de Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in 2009 aan te grijpen om tot een werkbare juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel te komen, waarbij een hanteerbaar kader wordt geformuleerd voor de omgang met wetenschappelijke onzekerheid, de schadedrempel en de toedeling van de bewijslast,en gaat over tot de orde van de dag.Snijder-HazelhoffCramerAtsmaVan der Vlies ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stimuleringsmaatregelen van LNV (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden over de stimuleringsmaatregelen van LNV Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 159LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 25 juni 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 23 april 2009 inzake de bestemming van de 50 miljoen euro uit het aanvullend beleidsakkoord Werken aan toekomst (31 700 XIV, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over verspreid liggend glas (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden over verspreid liggend glas Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 177LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 29 juni 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij brief van 17 juni 2009 inzake verspreid liggend glas (2009Z10918/2009D30447).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 juni 2009. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP) en een toelichting op de antwoorden (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP) en een toelichting op de antwoorden Verslag van een schriftelijk overleg begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 28MOTIE VAN HET LID GRAUSVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering sanering in de mosselsector te voorkomen dan wel te beperken door op korte termijn meer mosselzaadinvanginstallaties toe te staan en inzaaiing in de Waddenzee mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.Graus ...

Gew motie Cramer c.s. over de Regeling draagvlak natuur (t.v.v. 31 700 XIV, nr. 94) (Dossier 31700-XIV)
Gew motie Cramer c.s. over de Regeling draagvlak natuur (t.v.v. 31 700 XIV, nr. 94) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 118GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Motie Atsma c.s. over het belonen van ondernemers voor akkerrandenbeheer (Dossier 31700-XIV)
Motie Atsma c.s. over het belonen van ondernemers voor akkerrandenbeheer Motie begroting financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in het kader van de Health Check de zogenaamde braakregeling wordt afgeschaft;stelt vast dat vanwege de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit agrarische ondernemers in de toekomst worden gecompenseerd met akkerrandenbeheer;van oordeel dat betrokken ondernemers beloond moeten worden voor het leveren van groene en blauwe diensten;verzoekt de regering de mogelijkheden via modulatiegelden en/of de regeling «artikel 68-gelden» te onderzoeken om de ondernemers te belonen voor akkerrandenbeheer,en gaat over tot de orde van de dag.AtsmaWaalkensCramerSnijder-HazelhoffVan der Vlies ...