Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

639 resultaten

Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder (Dossier 31705)
Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 19BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2009Hierbij bied ik u de notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder aan.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Nota van verbetering (Dossier 31705)
Nota van verbetering Nota van verbetering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 9 oktober 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel II, onderdeel A, wordt «artikel 3 156» vervangen door: artikel 3 156.IIIn artikel II, onderdeel B, wordt «artikel 3 157» vervangen door: artikel 3 157.IIIIn artikel XVI wordt «(Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Kamerstukken 29 934)) vervangen door: (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) (Kamerstukken 29 934). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31705)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 september 2008 en het nader rapport d.d. 12 september 2008, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31705)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 23 oktober 2008InleidingHet kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen van de vragen van de fracties van het CDA, de PvdA, de SP, de VVD en de ChristenUnie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31705)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 31705)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 18DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1De aanhef van artikel IV komt te luiden:Artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 komt te luiden:2Aan artikel XVII wordt een lid toegevoegd, luidende:6. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31705)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 15TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 17 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31705)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveI.ALGEMEEN2   1.Inleiding2   2.Inkomstenbelasting22.1.Automatische verlening VAR2 2.2.Flexibilisering budgetsystematiek MIA, EIA en VAMIL3 2.3.Gelijktrekken autokostenvergoedingen3    3.Loonbelasting33.1.Loonheffing van directeur-grootaandeelhouder33.2.Belastingvrije vergoeding voor EVC-procedures43.3.Loon in, loon over5 3.4.Afschaffing correctieberichten over het lopende jaar5 3.5.Voortzetting tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens63.6.Codificatie fiscale behandeling WGA-lasten7   4.Vennootschapsbelasting74.1.Vrijstelling vermogensoverheveling woningcorporaties74.2.Versoepeling regime beleggingsinstellingen8   5.Reparatie Wet op de accijns86.Uitbreiding fictieve onderworpenheid van in niet-verdragsland werkzame werknemers9   7.Compensatieregeling energiebelasting in verband met invoering capaciteitstarief9   8.Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen108.1.Afschaffing medeondertekening bij toeslagen108.2.Moment van doorwerking wijzigingen in persoonlijke situatie10 8.3.Uitstel toepassing Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen10    9.EU aspecten11   10.Budgettaire aspecten11   11.Uitvoeringskosten Belastingdienst11   12.Gevolgen voor bedrijfsleven en burger11   II.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING15I. ...

Voorstel van wet (Dossier 31705)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31705)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 23 oktober 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel III worden na onderdeel D drie onderdelen ingevoegd, luidende:Da. ...

Uitv. Motie Tang inz. niet-gebruik en verzilvering heffingskortingen (Dossier 31705)
Uitv. Motie Tang inz. niet-gebruik en verzilvering heffingskortingen Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 9BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2008In deze brief wordt antwoord gegeven op de motie Tang c.s.1 van 21 november 2007 – ingediend bij behandeling van het Belastingplan 2008 – over het niet gebruik (kunnen) maken van de mogelijkheid van belastingteruggave en fiscale kortingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (Dossier 31705)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder Verslag van een schriftelijk overleg 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 23VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 5 oktober 2009Binnen de vaste commissies voor Financiën1 hebben enkele fracties de behoefte om de staatssecretaris van Financiën over de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.De vragen en opmerkingen zijn op 4 juni 2009 aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd. ...

Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal (Dossier 31705)
Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Aanbieding Evaluatierapport en oordeel ActalOp 29 mei jl. heb ik, samen met de staatssecretaris van Financiën, uw Kamer geïnformeerd over de invoering van de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 (Tweede Kamer 2008/09, 31 705, nr. ...

Stand van de eenduidige loonaangifte (Dossier 31705)
Stand van de eenduidige loonaangifte Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Stand van de eenduidige loonaangifteBij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 in het najaar van 2008 is een pilot toegezegd naar de werking van de eenduidige loonaangifte (Handelingen der kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 26, blz. 2206-2232 en 2242-2257). ...

Gebruikelijkloonregeling (Dossier 31705)
Gebruikelijkloonregeling Brief regering 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2009In mijn notitie over de fiscale positie van de directeur grootaandeelhouder die ik u op 29 april 2009 heb toegezonden, heb ik ook aandacht besteed aan de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet op de loonbelasting 1964. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31717)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 23 oktober 2008AlgemeenHet verheugt mij dat de leden van de fracties van het CDA en de VVD met belangstelling kennis hebben genomen van het wetsvoorstel. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31717)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage25 september 2008Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31717)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 11 september 2008 en het nader rapport d.d. 22 september 2008, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Nota van wijziging (Dossier 31717)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 7NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 23 oktober 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Artikel I wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Voorstel van wet (Dossier 31717)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...