Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

424 resultaten

Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 14 van de Huisvestingswet gemeenten de mogelijkheid geeft om bij het toewijzen van een sociale huurwoning voorrang te geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een kern in een gemeente met meerdere woonkernen; overwegende dat wijken en stadsdelen in steden vaak meer inwoners kennen dan een dergelijke woonkern en mensen vaak ook een sterke maatschappelijke binding hebben met de wijk of het stadsdeel waar ze wonen, maar dat artikel 14 van de Huisvestingswet geen ruimte biedt om mensen met een maatschappelijke binding aan de wijk of het stadsdeel voorrang te verlenen; verzoekt de regering te onderzoeken of het van toegevoegde waarde is gemeenten de mogelijkheid te bieden om bij het verlenen van een huisvestingsvergunning ook voorrang te kunnen geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van het lid Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mensen uit landen buiten Europa hun buitenlandse rijbewijs alleen kunnen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs als Nederland met het land van afkomst, na een zorgvuldige beoordeling van het buitenlandse rijbewijsstelsel door de RDW, een overeenkomst heeft afgesloten; overwegende dat met het oog op de verkeersveiligheid een onverklaarbare uitzondering geldt voor kenniswerkers, inclusief hun inwonende gezinsleden, uit landen waar Nederland geen overeenkomst mee heeft afgesloten; overwegende dat Nederland het enige land in Europa is dat deze uitzondering kent en Nederlandse rijinstructeurs al langere tijd melden dat ze in de praktijk zien dat een groot deel van deze kenniswerkers totaal niet kan autorijden; verzoekt de regering deze uitzondering op te heffen, zodat kenniswerkers uit landen buiten Europa waar Nederland geen overeenkomst mee heeft afgesloten gewoon de reguliere procedure moeten volgen om een Nederlands rijbewijs te kunnen krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer als sinds 2019 via meerdere moties heeft gepleit voor een snelle invoering van de helmplicht voor snorfietsers in verband met de verkeersveiligheid, maar er nu toch weer uitstel wordt bepleit door de Minister; verzoekt de regering de helmplicht voor snorfietsers niet uit te stellen en 1 juli 2022 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2019 aangaf dat mede door druk vanuit de Tweede Kamer veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan de wens tot innovatie in het wegverkeer; overwegende dat de SWOV aangeeft dat er nog weinig bekend is over de veiligheid van lichte elektrische voertuigen; overwegende dat Nederland de ambitie heeft om het aantal verkeersslachtoffers flink te verlagen; verzoekt de regering om de lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b, zoals e-steps, alleen toe te staan op de openbare weg als onafhankelijke experts aangeven dat volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de voertuigveiligheid kan worden gegarandeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten wordt geborgd (Dossier 33872)
Amendement van het lid Geurts waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten wordt geborgd Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 29 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel X vervalt het derde lid. ...

Lijst van vragen en antwoorden over Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Lijst van vragen en antwoorden over Autoriteit woningcorporaties Lijst van vragen en antwoorden huisvesting organisatie en beleid Nr. 71 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 maart 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de brief van 5 februari 2015 inzake Autoriteit woningcorporaties (Kamerstuk 33 966, nr. 70). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Verslag van een wetgevingsoverleg huisvesting organisatie en beleid Nr. 69 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 december 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 december 2014 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: – de derde nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015 , over CAO-onderhandelingen rijksoverheid (Dossier 34000-VII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015 , over CAO-onderhandelingen rijksoverheid Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in beginsel positief staat ten opzichte van de doe-democratie; overwegende dat de praktijk vaak weerbarstiger is en overheden burgers soms belemmeren wanneer zij eigen initiatieven ondernemen; verzoekt de regering, te inventariseren welke belemmeringen voor burgerinitiatieven er op rijksniveau zijn en hoe deze kunnen worden weggenomen en welke zeggenschap op rijksniveau aan burgers kan worden overgedragen, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren bij de Voorjaarsnota 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag (Dossier 34156)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 16 juli 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Geurts over een limiterend systeem voor productie (Dossier 33322)
Motie van het lid Geurts over een limiterend systeem voor productie Motie landbouw organisatie en beleid Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 24 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, bij de bepaling van de verwerkingspercentages op grond van artikel 33h rekening te houden met het feit dat voor pluimvee- en varkenshouders er nog een limiterend systeem voor de productie blijft gelden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Geurts over het moment van beëindiging van het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee (Dossier 33322)
Amendement van het lid Geurts over het moment van beëindiging van het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 24 september 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel L komt te luiden: L Artikel 77 komt te luiden: Artikel 77 Hoofdstuk V vervalt op 1 januari 2016. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 191 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, derde lid, wordt «1.8a, derde lid, en 1.10» vervangen door: 1.10 en 1.12. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 105 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.32, vijfde lid, komt de laatste volzin te luiden: Onze Minister verleent een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de vorige volzin in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie waar de herintroductie of uitzetting plaatsvindt. ...

Motie van het lid Geurts over ondersteuning bij het regeldruk-luw maken van faunabeheerplannen (Dossier 33348)
Motie van het lid Geurts over ondersteuning bij het regeldruk-luw maken van faunabeheerplannen Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 127 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de verwachte regeldrukeffecten voor jagers groot zijn; verzoekt de regering, provincies te ondersteunen bij het regeldruk-luw maken van de faunabeheerplannen en de uitvoering daarvan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee wordt gewaarborgd dat eigenaren worden gehoord voordat maatregelen op grond van deze wet wroden genomen. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee wordt gewaarborgd dat eigenaren worden gehoord voordat maatregelen op grond van deze wet wroden genomen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 70 dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 70 dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 94 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70 Ontvangen 23 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.12 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over naar redelijkheid behandelen van vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 (Dossier 33348)
Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over naar redelijkheid behandelen van vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 185 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voorkomen moet worden dat aanvragers van een natuurbeschermingswetvergunning om kleine informatieaanvullingen opnieuw de procedure moeten doorlopen; verzoekt de regering, in overleg met de provincies het mogelijk te maken dat vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 naar redelijkheid worden behandeld volgens het overgangsrecht onder de huidige wet, en gaat over tot de orde van de dag. ...