Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

557 resultaten

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen vaststellen waarvan volumenormen een onderdeel zijn; overwegende dat zorgverzekeraars in toenemende mate zonder nader overleg met de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen eigenstandig hogere volumenormen vaststellen voor de zorginkoop; van mening dat dit onduidelijkheid voor de patiënt kan veroorzaken over wat kwalitatieve zorg is en gevolgen kan hebben voor ongewenste concentratie van zorg; verzoekt de Minister, het Zorginstituut Nederland opdracht te geven om een gesprek te entameren tussen de zorgverzekeraars en de beroepsgroepen en patiëntenverenigingen om te bespreken hoe kwaliteitsnormen kunnen worden ingezet voor de inkoop van zorg en welke gevolgen dit mogelijkerwijs heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins Slot over een provisieverbod voor zorgverzekeringen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Bruins Slot over een provisieverbod voor zorgverzekeringen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgverzekeraars alsmaar complexere producten worden; van mening dat een eerlijk en onafhankelijk advies gewaarborgd moet zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken of een uitbreiding van het provisieverbod naar zorgverzekeringen tot transparantere, onafhankelijke en eenduidige bemiddeling leidt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v. 34000-XVI, nr.13) over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v. 34000-XVI, nr.13) over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleine sportverenigingen vaak hechte gemeenschappen zijn die een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van krimpregio’s, maar dat onbekend is wat deze bijdrage precies is; constaterende dat het aantal sportverenigingen in Nederland al jarenlang daalt, maar dat het onduidelijk is in hoeverre het hierbij om kleine sportverenigingen gaat en welke gevolgen dit heeft voor de leefbaarheid van krimpregio’s; constaterende dat hierin een rol weggelegd is zowel voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; verzoekt de regering, onderzoek uit te laten voeren naar het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en daarbij ook mee te nemen de oorzaak en de omvang van het verdwijnen van kleine sportverenigingen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse Zorgautoriteit rapporteert in de marktscan over de wachttijden in de ggz; verzoekt de Minister, in de rapportage van de wachttijden in de ggz een onderverdeling te maken naar zorgverzekeraar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleine sportverenigingen in onder andere ontgroenende kernen vaak hechte gemeenschappen zijn die een belangrijke rol spelen in de samenleving; constaterende dat het aantal sportverenigingen in Nederland al jarenlang daalt, maar dat onduidelijk is wat hier exact aan ten grondslag ligt; verzoekt de regering, onderzoek uit te laten voeren hoeveel kleine sportverenigingen de afgelopen jaren verdwenen zijn, welke oorzaken hiervoor zijn en welke wijze van ondersteuning zij nodig hebben om overeind te blijven en hierbij specifiek in te gaan op de leefbaarheid van ontgroenende kernen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Leijten over geen winstuitkering over de reserves en de ziekenfondsen (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Leijten over geen winstuitkering over de reserves en de ziekenfondsen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij de invoering van de Zorgverzekeringswet 1,3 miljard reserves van de ziekenfondsen zijn opgegaan in de totale reserves van zorgverzekeraars; overwegende dat per 1 januari 2016 zorgverzekeraars over deze reserves winsten mogen uitkeren; van mening dat de opbrengst van deze reserves voor de zorg behouden moeten worden; verzoekt de regering, in overleg te gaan met zorgverzekeraars om over deze reserves geen winstuitkering per 1 januari 2016 toe te staan en de opbrengst van deze reserves aan de zorg ten goede te laten komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over vereenvoudigen van de regeling voor vrijwilligersvergoedingen (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over vereenvoudigen van de regeling voor vrijwilligersvergoedingen Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vrijwilligerswerk waardevol is en zo min mogelijk door administratieve lasten moet worden ontmoedigd; constaterende dat het huidige beleid met betrekking tot de vrijwilligersregeling gebaseerd is op een maximumuurbedrag, waarbij alleen het maximumuurbedrag leidt tot zekerheid voor de instelling dat voldaan is aan de voorwaarden; overwegende dat een registratie per kwartaal minder administratieve lasten op zou leveren; verzoekt de regering om, in overleg met NOC*NSF en de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk te bekijken of de huidige regeling voor vrijwilligersvergoedingen kan worden vereenvoudigd met als doel de administratieve lasten te verminderen, en de Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v.34000-XVI, nr.60) over een provisieverbod voor zorgverzekeringen (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v.34000-XVI, nr.60) over een provisieverbod voor zorgverzekeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgverzekeringen alsmaar complexere producten worden; van mening dat een eerlijk en onafhankelijk advies gewaarborgd moet zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken of een uitbreiding van het provisieverbod naar zorgverzekeringen tot transparantere, onafhankelijke en eenduidige bemiddeling leidt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol (t.v.v. 34543-12) (Dossier 34543)
Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol (t.v.v. 34543-12) Motie (gewijzigd/nader) cultuur en recreatie sport Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol (Dossier 34543)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol Motie cultuur en recreatie sport Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Amendement van het lid Bruins Slot over een evaluatiebepaling (Dossier 34543)
Amendement van het lid Bruins Slot over een evaluatiebepaling Amendement cultuur en recreatie sport Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT Ontvangen 7 februari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 13a Evaluatiebepaling Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanpak van dopinggerelateerde criminaliteit (Dossier 34543)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanpak van dopinggerelateerde criminaliteit Motie cultuur en recreatie sport Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 10 over een evaluatiebepaling (Dossier 34543)
Amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 10 over een evaluatiebepaling Amendement cultuur en recreatie sport Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huun van gebouwen of terreinen, of delen daarvan (Dossier 33168)
Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huun van gebouwen of terreinen, of delen daarvan Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 1 juli 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III komt onderdeel G te luiden: G Artikel 18 komt te luiden: Artikel 18 1. ...

Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring van het College sanering voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huur van gebouwen of terreinen, of delen daarvan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring van het College sanering voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huur van gebouwen of terreinen, of delen daarvan Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT Ontvangen 8 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III vervalt onderdeel F. ...

Motie van het lid Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen (Dossier 33168)
Motie van het lid Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de statuten van een ziekenhuis van groot belang zijn voor een zorgvuldige winstuitkering; constaterende dat de statuten van een ziekenhuis na toelating tot de Wet toelating zorginstellingen gewijzigd kunnen worden zonder kennisneming van het CIBG; verzoekt de regering, te regelen dat het CIBG voortaan ook kennis krijgt van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen, en gaat over tot de orde van de dag. ...