Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

706 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 55 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober 2021 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de heer Van Weyenberg, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 A); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2021 inzake 35925-XII, Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Kamerstuk 35925-XII-4) (Dossier 35925-XII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Kamerstuk 35925-XII-4) Lijst van vragen en antwoorden ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33949)
Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 8 BRIEF VAN HET LID AGNES MULDER Ontvangen 27 januari 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 27 januari 2015 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de heer Van Hijum, dit wetsvoorstel in het vervolg door ondergetekende en door het lid Nijboer zal worden verdedigd. ...

Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Dossier 33949)
Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan van zowel DNB als de AFM1 op ons initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33949)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 januari 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33949)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «kredietuitzettingen» vervangen door: kapitaalvereisten. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33949)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33949)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33949)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES VAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 augustus 2014, no.W06.14.0182/III, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 13 oktober 2014, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 33949)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 mei 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies. ...

Voorstel van wet (Dossier 33949)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (Dossier 33949)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33949)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening (Dossier 34089)
Motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN LAAR Voorgesteld 12 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de eilanden van Caribisch Nederland zeer geschikt zijn voor de productie van duurzame energie; overwegende dat de bewoners van de eilanden nu veelal afhankelijk zijn van dure stookolie; verzoekt de regering om, te komen met een plan dat streeft naar een betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening, zo mogelijk 100%, op de BES-eilanden en de Kamer hierover te informeren voor de zomer van 2016, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Agnes Mulder en Jan Vos dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welk deel van de investeringskosten, waaronder kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid worden begrepen, wordt betaald door de verzoeker (Dossier 34199)
Amendement van de leden Agnes Mulder en Jan Vos dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welk deel van de investeringskosten, waaronder kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid worden begrepen, wordt betaald door de verzoeker Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN JAN VOS Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 5.7 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 68 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 26 dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen (Dossier 34199)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 26 dat een lichte voorhangprocedure regelt voor een AMvB waarin andere aan energie-infrastructuur gerelateerde handelingen of activiteiten, die een infrastructuurbedrijf kan verrichten, worden aangewezen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4.14 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...